КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи XIX

Петък, 15 Март 2013 00:00

 

Нови теоретични термини в областта на териториалното планиране / проект

Предлагам да бъдат усвоени в областта на териториалното планиране и устройство на територията термините и показателите, които характеризират процесите, организиращи урбанизационните формирования и които обясняват причините, които ги предизвикват, както и следствията от тях:

-          пулсираща еластичност при взаимозависимостите и взаимовлиянията на урбанистичните структури по света при формиране на промени в тяхната пространствена цялост, и

-          гравитационно притегляне, разтягане и изкривяване на урбанистичните структури от всички нива, които стават причина за промени в пространствената им цялост, както и при вътрешно структурните им промени ..

Тези термини се появяват и биха могли да се използват за обяснение на значителна част от процесите, свързани със съществуването и промените в сегашното състояние на различните градски структури, както и при евентуални бъдещи промени на тяхната планова структура и пространствена композиция.

Влиянието на тези показатели се отнася до човешките дейности и важи в сферите на стопанските, икономическите, градоустройствените, социалните, образователните, културните и спортните елементи от тях, и не само...

Влиянието и взаимозависимостта между отделните селищни образувания зависи от тяхната големина и маса, както и от разстоянието помежду им.Това е - перефразиран законът на Нютон за нуждите на пространственото териториално и градоустройствено проектиране на пространствено общуване. Той е в сила не само на обикновените по-ниски нива на пространствено урбанизационно общуване, но и при урбанизационните нива от най-висш порядък.

Взаимовлиянията и зависимостите носят характера и способността на материята за еластичност, в зависимост от големината на силата на въздействие на тези влияния и зависимости.

Гравитацията е всеобхватна. Съществува навсякъде в космическото пространство, естествено и на Земята.

Законите на привличане, на зависимости от материя, разстояния и скорост са били тема на откритията на Исак Нютон, Алберт Айнщайн , а в по-ново време на Стивън Хокинг и институциятя ЦЕРН...

Общата теория за относителността приема, че гравитацията е следствие от факта на огъване на пространството и времето от съставните им елементи – маса и енергия.

Всичко в космическото пространство е подчинено на това четиримерно съотношение.

Как стоят нещата в двумерното пространство, каквато е геометричната равнина на земната повърхност и двумерни или тримерни ли са нещата, свързани с човешката урбанизация. Въпросите ме вълнуват от близо четири десетилетия, за да мога да си отговоря днес, че общата теория на относителността на Айнщайн важи с пълна сила и в отношенията, съществуването и движението, като развитие или упадък, за всички градоустройствени формирования, и за елементите на тяхната взаимозависимост и обусловеност. Поведението на урбанистичните образувания е строго подчинено на времето, на пространството, на масата и на енергията, която ги владее. Подчинено на тях, всяко населено място влияе или се влияе, в зависимост от силата и степента на концентрация на тези елементи в него. Богатството или липсата на такова, разнообразните човешки дейности при формирането на живата и неживата природа определят степените на влияние и зависимост.

Колкото масата на едно урбанизирано образувание е по-голяма, толкова силата му на привличане ще е по-силна и това естествено води до нейното допълнително увеличение, води до промяна на скоростта на това увеличение, до промяна на пространството и времето, в което се осъществява реализазията. Така се променя, притежаваната от това населено място, кинетичната енергия, която очевидно доминира.

Увеличаването на масата на градовете е следствие от преодоляване капацитетните териториални и функционални възможности на отделните урбанизирани зони. С този акт се регистрира необходимостта от промяна, от увеличение на параметрите на съставните урбанизирани територии, всяка по отделно и специфично за себе си, но и компромисно, спрямо възможностите и нуждите на другите бъдещи съставни елементи. Сливането води до създаване на ново, уникално в същността си образувание, като нова урбанистична структура с нови, значително по-мащабни възможности и интереси.

Този е пътят на формиране на всяко населено място от древността до днес, такъв ще е и в бъдеще. В историята на архитектурата няма формула при появата и създаването на града. Тя е различна за всеки. Тя е променлива, очевидно за мен, въз основа на общите космически закони и най-вече на Общата Теория на Относителността, изведена от Айнщайн.

Към тези законови зависимости, отнасящи се и към градоустройствената практика и наука, бих добавил тяхната .. еластичност.., мой термин за понятието, което определя динамичното състояние на всяко урбанизирано място като цяло или като негов съставен елемент, без предимство и предпочитания. Динамичната промяна се случва във всеки от основните елементи, формиращи четириизмерното привличане и зависимости. Това прави уникално всяко едно населено място на Земята, независимо дали е махала, село, град или линеарна агломерация.

Очевидна е всепоглъщащата сила на мегаполисите или влиянието, което оказват по-малките селища около тях върху им като град, като трудов пазар, като културен център и прочее, но също и тяхното - като черна дупка, за тях.

Затова и развитието им се различава от това на всяко друго и отделно място. Уникалността на всяко е безспорна, както тази – на влияещия и повлияния урбанистичен субект.

Вероятно тези влияния биха могли да се оформят чрез математически формули, които да помагат при изясняване на различните протичащи процеси при съществуването на всеки субект в частност или държава, като цяло. Тези формули ще са част от инструментариума за управление на всяко отделно място, образувание, област или съюз от обединени държави. Необходимо е да се изведат показатели, които участват при формирането и развитието на всяко отделно, та дори в глобален мащаб, когато нуждата от това налага.

Знаейки принципите и законите на влияние и зависимости, на развитие и промени, човечеството ще може успешно да управлява нуждите на жителите и градовете.

Законите на ОТО ще повлияят и върху бъдещите наши и европейски агломерации..

 

М.Петков / 08.01.2013 / 0887974392

Градски ескизи I
Градски ескизи II
Градски ескизи III
Градски ескизи IV
Градски ескизи V
Градски ескизи VI
Градски ескизи VII
Градски ескизи VIII
Градски ескизи IX
Градски ескизи X
Градски ескизи XI
Градски ескизи XII
Градски ескизи XIII
Градски ескизи XIV
Градски ескизи XV
Градски ескизи XV
Градски ескизи XVI
Градски ескизи XVII
Градски ескизи XVIII

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions