КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Събота, 19 Март 2011 16:05
 

У С Т А В

на Камарата на архитектите в България

 

(Приет на Учредителното събрание, състояло се на 19 и 20 септември 2003 г. в гр. София, изм. и доп. от оС на КАБ от 03.04.2004, изм и доп. от ОС на КАБ от 02.05.2006 г, изм. и доп. от ИОС на КАБ от 26.01.2007 г., изм. и доп. от ОС на КАБ от 01 и 02.06.2007 г., изм. и доп. от ОС на КАБ от 04.05.2012г, изм. и доп. от ОС на КАБ от 18.05.2013г)

 

Глава първа

Общи положения

Чл.1. (1) (изм. 2006) „Камарата на архитектите в България”, е юридическо лице, създадено със „Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране” (Обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г.).

(2) (изм. 2006) "Камарата на архитектите в България" е продължител на дейността на Инженерно-архитектната камара, създадена с „Наредба-закон за Инженерно-архитектната камара и за академичната организация на инженерите и архитектите в България” от 1937, и правоприемник на “Камарата на архитектите в България”, учредена през 1991 г в изпълнение на Решение на Осмия извънреден конгрес на Съюза на архитектите в България и регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2001 година.

Чл.2. (1) (изм. 2006) "Камарата на архитектите в България" е професионалната организация на архитектите, извършващи дейност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.

(2) (изм. 2006) Пълното наименование на професионалната организация на архитектите е "Камара на архитектите в България", което се изписва съкратено КАБ.

(3) Седалището на "Камарата на архитектите в България" е в София.

(4) Наименованието, седалището и адресът на управление се посочват на български и английски език във всички официални документи и издания на Камарата на архитектите в България.

(5) (изм.2007) Камарата на архитектите в България, наричана по-нататък за краткост „Камарата” има кръгъл печат с графичен знак и надпис "Камара на архитектите в България". Всяко нейно подразделение има аналогичен кръгъл печат с допълнителен поясняващ текст .

 

Глава втора

ЦЕЛИ и функции

Чл.3. Главна цел на Камарата е да регламентира дейността на архитектите - проектанти и да гарантира свободния избор на проектант в условията на лоялна конкуренция.

Чл.4. (изм. 2007) Целите на Камарата са:

1. да представлява своите членове като защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

2. да регламентира принципите за професионалната дейност посредством приемането на професионален кодекс на архитектите и упражнява контрол по спазването му;

3. да не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;

4. да създава, доколкото това е допустимо в рамките на действащото законодателство, условия за'свободен избор на проектант от страна на клиента (инвеститора);

5. да оказва съдействие за защита на авторските права на архитекта върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;

6. да изготвя и представя становища по приемането на нови и изменението на действащи нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

7. да поддържа конкурсното начало в проектирането;

8. да осъществява сътрудничество със сродни професионални организации на европейско и международно равнище;

9. да осъществява сътрудничество с висшите училища за подготовка на архитекти с оглед организирането на квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и стандарти;

10. да утвърждава правила за работа и съдейства за провеждането на стажа на проектантите с ограничена правоспособност;

11. да извършва и всякакви други позволени от закона дейности, включително предвидени по-нататък в този устав, с оглед защитата и отстояването на обществения престиж и доброто име на своите членове.

Чл.5. (изм. 2007) В изпълнение на своите цели Камарата има следните функции:

1. поддържа и актуализира регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в "Държавен вестник";

2. поддържа и актуализира регистрите на проектантските бюра;

3. поддържа и актуализира регистри на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;

4. поддържа и актуализира регистрите на чуждестранните архитекти от ЕС, ЕИО, Конфедерация Швейцария и от трети страни;

5. издава удостоверения за съответната проектантска правоспособност;

6. следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага наказанията, предвидени в закона;

7. спомага за разрешаването на спорове между своите членове, както и между членовете и трети лица;

8. приема методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги.

9. създава правила за упражняване на професията като издава наредби, правилници и др. документи, касаещи професионалната дейност на архитектите.

Чл.6. (отм. 2007)

 

Глава трета

Членство, права и задължения

Чл.7. (изм. 2007) (1) Архитектите, които имат пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в Камарата.

(2) За архитектите, които притежават ограничена проектантска правоспособност или не упражняват проектантска дейност, членството в Камарата не е задължително.

(3) (изм. 2007) Архитектите по ал. 2, които членуват в Камарата, както и архитектите, на които пълната проектантска правоспособност е редуцирана при условията на чл. 230 от ЗУТ, не могат да бъдат избирани в органите за управление.

(4) (нова 2007) Поддържането на членството в Камарата е неотменимо условие за поддържането на пълната проектантска правоспособност.

(5) (нова 2007) Със заемането на длъжността “Главен архитект” на Община с време на изпълнение на функциите в общ размер до два дни седмично проектант с пълна проектантска правоспособност я губи само за територията на съответната Община, като си я запазва за останалата територия на страната. Такъв проектант се ползва от всички права, произтичащи от членството в Камарата, с изключение на правото да бъде избиран за член на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията за дисциплинарно производство. Тези обстоятелства се отразяват в Регистъра на действащите архитекти с пълна проектантска правоспособност”.

Чл.8. Член на Камарата може да бъде:

1. (изм. 2007) всеки български гражданин, притежаващ диплома от акредитирано висше училище, образователно-квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „архитект” или “урбанист”;

2. (изм. 2004) всяко чуждестранно лице, притежаващо диплома за архитект с образователно-квалификационна степен “магистър”, отговаряща на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за устройство на територията и Закона за висшето образование, при условия на взаимност със съответната държава.

Чл.9. (изм. с ДВ.бр.79/2006) Членството в Камарата възниква с вписването на архитекта в Регистъра на Камарата.

Чл.10. Членовете на Камарата имат право:

1. да избират, да бъдат избирани и да участват в дейността на органите за управление на Камарата в периодите, когато не попадат под ограниченията на чл. 21, ал. 2 и 4 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

2. да оспорват и да обжалват решенията на управителните органи на Камарата ;

3. да внасят в Управителния съвет предложения, препоръки и жалби, касаещи дейността на Камарата;

4. (изм. 2006) да получават експертно съдействие при консултирането по въпроси, свързани с авторските права и/или договорите за проектиране.

Чл.11. Членовете на Камарата нямат право:

1. да договарят и извършват проектиране над границата на проектантската си правоспособност;

2. (изм. с ДВ.,бр.79/2006) да нарушават Методиката за определяне възнагражденията за предоставени проектантски услуги;

3. (изм. с ДВ.,бр.79/2006) да нарушават професионалния кодекс;

4. да подписват чужд проект;

5. да допускат нелоялна конкуренция, монополизъм и нарушаване на авторските права на друг архитект;

6. да съгласуват и одобряват инвестиционен проект или устройствен план, който не е подписан от проектант с необходимата проектантска правоспособност;

7. да съвместяват дейността на проектант с пълна проектантска правоспособност с дейността на строител, на строителен предприемач или на административен служител;

8. да работят по договори нерегистрирани в Камарата на архитектите в България;

9. да работят при конфликт на интереси, включително на свързани лица по § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон за определените под ограничения занятия и длъжности според този Устав, Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за устройство на територията или според принципите на професионалната етика и лоялната конкуренция.

Чл.12. Членовете на Камарата са задължени:

1. да съдействат за постигането на целите на Камарата, посочени в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и в този Устав;

2. да спазват Устава на Камарата и да изпълняват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на Камарата;

3. да внасят при постъпването си встъпителна вноска и редовно да изплащат дължимите вноски в размера и сроковете, определени от органите за управление на Камарата на архитектите в България;

4. да регистрират договорите за проектиране по утвърден от Управителния съвет на Камарата образец;

5. да уведомяват Камарата за настъпили промени в обстоятелствата, свързани с проектантската им правоспособност.

Чл.13 (1) Членството в Камарата се прекратява в следните случаи:

1. по лично искане, заявено писмено до съответния орган на Камарата;

2. (изм. – 2004) при неплащане на годишната вноска в установения срок;

3. при прекратяване дейността на Камарата;

4. при смърт.

(2) При прекратяване на членството Камарата не дължи връщане на каквито и да било имуществени вноски.

(3) Лицата с прекратено членство нямат право на дял от имуществото в случай на ликвидация на Камарата.

 

Глава Четвърта

РЕГИСТРИ

(загл. Изм., 2007)

Чл.13а. (нов 2007) (1) За изпълнение на функциите по чл. 5, т. 1-4 в Камарата се създава постоянна комисия по регистъра.

(2) Комисията по регистъра се състои от председател, двама заместник-председатели и четирима членове.

(3) Председателят на комисията се избира от Управителния съвет измежду десетте члена на управителния съвет, избрани от общото събрание.

(4) Съставът на комисията се предлага от председателя и се гласува от управителния съвет на камарата.

(5) Комисията изработва правилник за работата си, който се приема от управителния съвет.

(6) Заседанията на комисията се провеждат ежемесечно.

(7) Решенията на комисията се вземат с обикновенно мнозинство от датата на постъпване на заявлението за вписване и се докладват от председателя й в управителния съвет на Камарата.

(8) Решението на управителния съвет е основание за вписване в регистъра. Решението за отказ от вписване се съобщава на кандидата в едномесечен срок и подлежи на обжалване пред контролния съвет в 14 дневен срок от датата на получаването му.

(9) Комисията се отчита за дейността си пред управителния съвет

Чл.13б. (нов 2007) (1) Комисията по регистъра създава, актуализира и съхранява единен регистър на архитектите с призната проектантска правоспособност и проектантските бюра

(2) Регистърът се състои от подрегистри, които обхващат:

1. лица с призната пълна проектантска правоспособност;

2. проектантски бюра;

3. лица с ограничена проектантска правоспособност;

4. чуждестранни архитекти с призната правоспособност от страни на ЕС, ЕИО, и Конфедерация Швейцария;

5. чуждестранни архитекти с призната правоспособност от страни, извън посочените в т.4, отговарящи на изискванията на Наредбата за взаимно признаване на професионална квалификация.

(3) За вписване в регистъра кандидатите подават заявление по образци утвърдени от камарата. Заявленията се подават до Управителния съвет чрез регионалната колегия. Регионалната колегия прави мотивирано предложение до комисията по регистъра придружено със заявленията на кандидатите.

(4) Вписаните в регистъра архитекти или бюра получават документи за регистрация и печат по образци, утвърдени от камарата.

Чл.13в. (нов 2007) (1) Членовете на Камарата не подлежат на ежегодна регистрация. Основание за отписване от съответния регистър са:

 1. 1.влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
 2. 2.неплащане на годишна вноска в определения срок.

(2) Архитектите, които не са членове на Камарата подлежат на ежегодна регистрация и заплащат за това годишна такса в размер определен от Управителния съвет на Камарата.

Чл.14. ( отм. 2007)

Чл.15. ( отм. 2007)

Чл.16. ( отм. 2007)

Чл.17. ( отм. 2007)

Чл.18. ( отм. 2007)

Чл.19. ( отм. 2007)

Чл.20. ( отм. 2007)

Чл.21. ( отм. 2007)

Чл.22. ( отм. 2007)

 

Глава пета

ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Раздел I

Структура

Чл.23. (1) Камарата е единна организация на територията на Република България.

(2) Камарата има териториални подразделения, сформирани по ред и условия, регламентирани в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и този Устав.

Чл.24. (1) Органи на управление на Камарата на национално равнище са: Общо събрание и Управителен съвет.

(2) (изм. 2007) Право на участие в органите за управление на Камарата имат само членовете, отговарящи на условията по чл. 21, ал. 2 и 4 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, за не повече от два последователни мандата по четири години в регионално или национално ръководство.

(3) (изм. 2007) За членове на Управителния съвет на Камарата, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство не могат да бъдат предлагани и избирани членове на централни органи за управление на съсловни и браншови организации на други участници в инвестиционния процес.

(4) Никой член няма право на глас в органите за управление при решаване на въпроси, отнасящи се до него и свързаните с него лица по §1 от Търговския закон.

(5) Камарата се представлява от Председателя на Управителния съвет.

 

Раздел II

Национални органи и управление

Чл.25. (изм. 2007) Органите на Камарата на национално ниво са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по дисциплинарно производство.

Чл.26. Камарата се управлява от Общо събрание, Управителен съвет, оперативно ръководство и Председател.

Чл.27.(1) Върховен орган на Камарата е Общото събрание.

(2) (изм. 2007) Делегати на Общото събрание по право са членовете на националните органи на Камарата. Останалите делегати се избират от Общото събрание на всяко от подразделенията на Камарата – регионални колегии, респективно – архитектурните колегии, когато към регионалната колегия има такива, при норма на представителство един делегат на всеки десет члена. Делегатите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност. Ако съответното подразделение е с по-малко от десет члена, то се представлява от един делегат, а когато броят на членовете е над десет, но не съответства на установената норма на представителство, на повече от пет члена се избира един делегат.

(3) Всеки делегат има право на един глас.

(4) Всеки член на Камарата има право на свободен достъп до участие в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.28. Правомощия на Общото събрание:

1. приема, изменя и допълва Устава на Камарата;

2. (изм. с ДВ.бр.79/2006) избира и освобождава при тайно гласуване председателите и членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по дисциплинарно производство;

3. приема програмата за дейността на Управителния съвет на Камарата и бюджет за изпълнението й;

4. определя средствата, необходими за постигане на целите на Камарата;

5. (изм. с ДВ.бр.79/2006) приема, изменя и допълва Методика за определяне на възнагражденията за предоставени проектантски услуги;

6. (изм. с ДВ. бр.79/2006) приема, изменя и допълва Професионалния кодекс;

7. (изм. с ДВ. бр.79/2006) изслушва, обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет, на Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство, както и годишния отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата;

8. (изм. с ДВ.,бр.79/2006) разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет на Камарата, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство;

9. произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;

10. взема решения за разпореждане с недвижими имоти, собственост на Камарата;

11. избира одитори и освобождава от отговорност Управителния съвет.

Чл.29.(1) Общото събрание на Камарата може да бъде редовно и извънредно.

(2) (изм. 2007) Редовно Общо събрание се свиква ежегодно от Управителния съвет.

(3) (изм. 2007) Извънредни общи събрания се свикват от Управителния съвет на Камарата по негова инициатива или по писмено искане на най-малко 1/10 от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет на Камарата в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Контролния съвет в едномесечен срок от постъпилото до него искане

(4) (изм. 2007) Управителният съвет изпраща покана за свикване на общото събрание до всички регионални колегии и я публикува в професионалната преса поне един месец преди датата на провеждането.

Чл.30 (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват най-малко две трети от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от неговия заместник. Всички разисквания и взети решения се протоколират.

(3) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство 50% плюс един глас.

(4) Решенията по чл.28,т.1 и т.6 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

Чл.31 (1) Управителният съвет е орган на Камарата, който ръководи дейноста й съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Устава.

(2) (изм. 2007) Управителният съвет на Камарата се състои от Председател, 10 (десет) членове, избрани от Общото събрание и председателите на регионалните колегии. Членовете на Управителния съвет са с мандат четири години, за не повече от два последователни мандата.

(3) За членове на Управителния съвет могат да бъдат предлагани и избирани само членове на Камарата с пълна проектантска правоспособност и ефективен проектантски стаж най-малко десет години.

(4) Не се допуска членство в Управителния съвет на Камарата:

1. на свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

2. на народни представители, министри и членове на политически кабинети към министерства.

Чл.32 (1) (изм. 2007) Управителният съвет на Камарата заседава редовно всяко тримесечие и взема решения при задължителен кворум шест члена от избраните от Общото събрание и половината от председателите на регионалните колегии.

(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя или по писмено искане на най-малко една трета от членовете му.

(3) На заседанията се водят протоколи, които се съхраняват в протоколна книга.

(4) При отпадане или отстраняване на член от основния състав на Управителния съвет преди края на мандата му, съставът се попълва временно от списъка с проектопредложенията за избора му от предходното Общо събрание, по реда на получените гласове. Новите членове подлежат на утвърждаване или подмяна с други от непосредственото следващо Общо събрание.

Чл.33. (1) Управителния съвет на Камарата сформира Комисия по регистъра, както и други постоянни или временни комисии в съответствие с актуалните дейности и приема правила за работата им.

(2) (нова 2006) Управителният съвет публикува в бюлетина и в електронния сайт на Камарата тримесечни отчети за дейността на комисиите по т. 1”.

Чл.34. (изм. 2007) (1) Управителният съвет на Камарата:

1. организира извършването на дейността на Камарата в съответствие с този Устав и решенията на Общото събрание и носи отговорност за това;

2. осъществява оперативно ръководство на Камарата в периодите между Общите събрания в съответствие с взетите от тях решения и съгласно предназначението й по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и този устав;

3. стопанисва и се разпорежда с имуществото на Камарата при спазване на изискванията на Устава, осъществява и отчита финансовата й дейност, подготвя и внася бюджет за обсъждане и приемане от Общото събрание;

4. отчита дейността си пред Общото събрание;

5. (изм. с ДВ.,бр.79/2006) изготвя Методика за определяне на възнагражденията за предоставени проектантски услуги и измененията в нея и след одобряването й от Общото събрание я публикува;

6. (изм. 2007) решава всички въпроси от дейността на Камарата, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание или на регионалните колегии;

7.предизвиква и участва в инициативи за изменение и допълнение на нормативни документи по организация и управление на инвестиционния процес и изпълнява ролята на съвещателен орган на законодателни и държавни институции;

8. съгласува конкурсни програми за устройствено планиране и инвестиционно проектиране;

9. популяризира целите и задачите на Камарата, постиженията и проблемите на архитектурното проектиране;

10. осъществява информационната и издателска политика на Камарата и създава поддържа и актуализира интернет сайт за цялостната дейност на Камарата;

11. осъществява контакти със сродни организации и сдружения в страната и участва в съвместни инициативи и мероприятия, свързани с архитектурното творчество;

12. осъществява контакти с Камарите от други държави за взаимното признаване на проектантската правоспособност и пълноправно участие на българските архитекти на международния проектантски пазар;

13. приема Правилник за приложение на Устава;

14. (нова 2007) Управителния съвет на Камарата организира, методически ръководи и контролира регистрацията на договорите и проектантските бюра.

(2) (нова 2007) Управителният съвет на Камарата може да заседава и взема решения в редуциран състав – Оперативно ръководство. Оперативното ръководство се състои от Председателя на Управителния съвет и петима от членовете на управителния съвет, избрани от Общото събрание.

(3) (нова 2007) Съставът на оперативното ръководство се определя от Управителния съвет на Камарата. Заседанията на оперативното ръководство се провеждат между заседанията на Управителния съвет и се свикват от Председателя.

(4) (нова 2007) Правомощията на оперативното ръководство се определят с решения на управителния съвет.

Чл.35. (1) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Контролният съвет се състои от председател и шестима членове, избрани от Общото събрание с тайно гласуване.

(2) Председателят на Контролния съвет го представлява пред останалите органи на Камарата. Той има право на участие в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл.36. (1) Контролният съвет:

1. контролира спазването на Устава и изпълнението на решенията на Общото събрание от страна на Управителния съвет;

2. прави предложения за отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Управителния съвет на Камарата;

3. контролира финансовата дейност на Управителния съвет, а при необходимост предизвиква финансова ревизия;

4. дава заключение по годишния отчет и баланса;

5. решава други въпроси от негова компетентност.

(2) Контролният съвет се отчита за дейността си пред Общото събрание.

Чл.37. (1) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Комисията по дисциплинарно производство е орган по провеждането на дисциплинарните производства по този Устав.

(2) (изм. с ДВ., бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Комисията по дисциплинарно производство се състои от председател и шестима членове, избрани от Общото събрание с тайно гласуване.

(3) (отм. ИОС ян. 2007 с приемането на текста на чл. 38, ал. 3, който е идентичен)

Чл.38. (изм. 2007) (1) Комисията по дисциплинарно производство:

1. следи за спазването на професионалния кодекс;

2. констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане на наказания по ЗКАИИП на членовете на камарата;

3. констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане на наказания на лица, вписани в регистрите на камарата със съответна проектантска правоспособност;

4. разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със спазването на професионалния кодекс.

(2) По решение на Управителния съвет на Камарата, комисията по дисциплинарно производство може да бъде подпомагана в работата й от един или повече правоспособни юристи, отговарящи на изискванията за упражняване на адвокатска професия или за заемане на магистратска длъжност съгласно Закона за съдебната власт.

(3) Председателят на комисията по дисциплинарно производство може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.

 

Раздел ІІІ

РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

(загл. изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007)

Чл.39. (1) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) На територията на страната се учредяват регионални колегии, в които членуват лицата по постоянен адрес. Те упражняват всички дейности на Камарата в съответствие със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Устава и в изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

(2) (изм. с ДВ.,бр.79/2006) Регионалните колегии не са юридически лица.

(3) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Софийската регионална колегия се състои от няколко архитектурни колегии.

Чл.40. (1) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Органите на управление на регионалните колегии на Камарата са Общо събрание на регионалната колегия и Съветът на регионалната колегия.

(2) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Софийската регионална колегия свиква общо събрание на делегатски принцип – 1 делегат на 5 члена.

(3) (изм. с реш. ИОС ян. 2007) Регионалната колегия се представлява от нейния председател.

(4) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Общо събрание на регионалната колегия:

1. избира и освобождава при тайно гласуване председателя и членовете на Съвета на регионалната колегия;

2. приема програмата за дейността на Съвета на регионалната колегия;

3. обсъжда и приема годишния отчет за дейността на Съвета на регионалната колегия и годишния отчет за финансовите приходи и разходи;

4. разглежда и решава жалби против решенията на Съвета на регионалната колегия;

5. произнася се по въпроси във връзка с професионалните интереси на членовете си;

6. избира делегати за Общото събрание на Камарата.

(5) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Редовно Общо събрание на регионалната колегия се свиква ежегодно.

(6) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Извънредни общи събрания се свикват от Съвета на регионалната колегия по негова инициатива или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет на регионалната колегия в едномесечен срок не отправи покана за свикване на Общо събрание, то се свиква чрез Управителния съвет на Камарата.

(7) (изм. с ДВ.,бр.79/2006 и с реш. ИОС ян. 2007) Съветът на регионалната колегия се състои най-малко от трима членове по преценка на Общото събрание на регионалната колегия и:

1. организира извършването на дейността на регионалната колегия в съответствие с този Устав, решенията на Управителния съвет на Камарата, решенията на Общото събрание на регионалната колегия и носи отговорност за това;

2. осъществява оперативно ръководство на регионалната колегия в периодите между Общите събрания, в съответствие с взетите от тях решения и съгласно предназначението й по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и този Устав;

3. стопанисва и се разпорежда с имуществото на регионалната колегия при спазване на изискванията на Устава, осъществява и отчита финансовата дейност, подготвя и внася бюджет за обсъждане и приемане от Общото събрание на регионалната колегия;

4. отчита дейността си пред Общото областно събрание;

5. (отм. с ДВ, бр. 79/2006);

6. (отм. с ДВ, бр. 79/2006);

7. (отм. с ДВ, бр. 79/2006);

8. регистрира договорите за проектиране в териториалния си обхват;

9. контролира спазването на цените за проектиране;

10. контролира спазването на изискванията за необходима проектантска правоспособност;

11. контролира спазването на професионалния кодекс от страна на членовете на Камарата;

12. разглежда жалби относно нарушения на професионалния кодекс и авторски права;

13. извършва арбитражна дейност за извънсъдебно разрешаване на творчески и професионални спорове;

14. предлага на Комисията по дисциплинарно производство решения за налагането на наказания по условията на този Устав;

15. решава други въпроси от негова компетентност.

(8) (нова 2007) Председателите на архитектурните колегии в регионална колегия София-град, са членове по право на Съвета на регионалната колегия.

 

Глава шеста

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.

ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

(загл. изм. 2007)

Чл.41. (изм. 2007) За допуснати нарушения членовете на Камарата носят дисциплинарна отговорност по реда на глава VІІ на ЗКАИИП.

Чл.41а. (нов 2007) Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по ЗКАИИП, Устава, Професионалния кодекс, решенията на управителния съвет и общото събрание на Камарата, включително:

1. предоставяне на проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им;

2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;

3. системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения;

4. укриване на важни обстоятелства при вписването като проектант;

5. системно неизпълнение на задълженията като председател или член на управителен, контролен или дисциплинарен орган.

Чл.42. (изм. 2007) (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на членове на Камарата, граждани или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване.

(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на производство.

(3) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.

(4) След констатиране на дисциплинарно нарушение комисията по дисциплинарно производство е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.

(5) Комисията по дисциплинарно производство се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на производството и в тридневен срок го изпраща заедно с преписката до управителния съвет.

(6) Управителният съвет се произнася с решение в двумесечен срок, което се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му и се обявява от председателя.

(7) Член на управителния съвет, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.

(8) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват заедно с решението.

(9) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 43. (отм. 2007)

Чл.44. (изм. 2007) (1) Дисциплинарните наказания се налагат от Управителния съвет, като се вземат предвид формата на вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението, и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства.

(2) Решенията за налагане на дисциплинарни наказания се вземат при тайно гласуване.

Чл.45. (изм. 2007) (1) За допуснати нарушения на Професионалния кодекс на член на Камарата се налага наказание: лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок до една година и глоба до 2000 лева;

(2) За допуснати нарушения на Устава, решенията на Управителния съвет или Общото събрание на член на Камарата се налага наказание: лишаване от правото на участие в органите на съответната камара за срок до 5 години; глоба в размер до 2000 лв. или забележка;

(3) За предоставяне на проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им на член на Камарата се налага наказание: лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок до една година или глоба до 2000 лева;

(4) За пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента на член на Камарата се налага наказание глоба до 2000 лева или забележка;

(5) За системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения на член на Камарата се налага наказание лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок до една година или глоба до 2000 лева

(6) За укриване на важни обстоятелства при вписването като проектант на член на Камарата се налага наказание лишаване от правото на участие в органите на Камара за срок до 5 години или глоба в размер на 500 лева;

(7) За системно неизпълнение на задълженията като председател или член на управителен, контролен или дисциплинарен орган се налага наказание лишаване от правото на участие в органите на Камара за срок до 5 години, глоба до 2000 лева или забележка;

Чл.45а. (нов 2007) (1) Когато извършителят е член на управителен, контролен или дисциплинарен орган той не участва в работата на съответния орган, до постановяване решението за налагане на наказание от Управителния съвет.

(2) Когато извършителят е лице, вписано в регистрите на Камарата, но не е неин член, за допуснати от него нарушения по ЗКАИИП и Професионалния кодекс, носи дисциплинарна отговорност като член на камарата, съобразно чл. 31 от ЗКАИИП.

Чл.46. (изм. 2007) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата след влизането в сила на решението за налагане на наказанието.

 

Глава Седма

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.47. (нова 2007) Камарата се самоиздържа в рамките на годишните си приходи и акумулираните неизразходвани средства от предходни години.

Чл.48 Приходите на Камарата се формират от:

 1. 1.еднократни встъпителни вноски;
 2. 2.годишни вноски;
 3. 3.дарения, помощи и други постъпления;
 4. 4.(изм. 2007) приходи събирани от Камарата за водене на регистри по ЗКАИИП, чийто размер се определя от Управителния съвет.
 5. 5.(изм. 2007) Приходи от глоби, събирани по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗКАИИП;

Чл.49. (1) (изм.2007) Всеки кандидат за членство в Камарата внася еднократна встъпителна вноска, чиито размери се определят от Общото събрание на Камарата за следващата календарна година.

(2) (изм.2007) при възстановяване на членство в Камарата се дължи заплащане на еднократна вноска, равна на встъпителната.

(3) (изм.2007) Членовете на Камарата дължат годишна вноска по чл.48, т.2, в размер определен от Общото събрание за следващата календарна година, съобразно проектантската им правоспособност.

(4) (изм. 2007) по предложение на регионалната колегия, Управителния съвет на Камарата взима решение за разсрочване или опрощаване плащането на вноските по ал. (3).

(5) (изм. 2013) Вноските по ал. 3 се събират еднократно чрез Регионалните колегии в срок до 20 декември на предходната година, по начин определен от Управителния съвет на Камарата.

(6) (нова 2007) Ветераните от войните и почетните членове на Камарата се освобождават от годишни вноски.

Чл.50. (1) (изм. 2007) За поддръжка на регистрите по чл. 6, т. 2 и 3 по ЗКАИИП се събират вноски за регистрация в размер, определен от Управителния съвет на Камарата.

(2) (изм. 2007) Вноските за регистрация по ал. 1 се събират еднократно годишно в размер и срок определен от Управителния съвет на Камарата.

(3) (нова 2007) За поддръжка на регистрите по § 1 т. 6 от ДР на ЗКАИИП се събират вноски за регистрация в размер, определен от Управителния съвет на Камарата.

(4) (нова 2007) Вноските за регистрация по ал. 3 се събират в момента на регистриране на договора в размер определен от Управителния съвет на Камарата.

(5) (нова 2007) За поддръжка на регистрите по чл. 6, т. 2 и 3 във връзка с чл. 12 от ЗКАИИП се събират вноски за регистрация в размер, определен от Управителния съвет на Камарата.

(6) (нова 2007) Вноските за регистрация по ал. 5 се събират еднократно годишно в размер и срок определен от Управителния съвет на Камарата.

(7) (нова 2007) Вноските за чуждестранни архитекти по регистъра на „Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на европейския съюз, на...”., (по чл. 7 и чл. 8 от наредбата) се събират еднократно годишно в размер и срок определен от Управителния съвет на Камарата.

(8) (нова 2007) Вноски за вписване на промени по регистрите, които се определят от Управителния съвет на Камарата.

Чл.50а. (нов 2007) Глобите по чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗКАИИП се събират в едномесечен срок след приключване на производството по Административно процесуалния кодекс (АПК), а в случаите на липса на съдебно производство – в едномесечен срок от произнасянето на решението на Управителния съвет на Камарата, съответно от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

Чл.51 (1) (отм.2004).

(2) (изм.2004) Имуществото на Камарата включва: право на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещни; права на интелектуална собственост; пари и други.

(3) (изм.2004) Имуществото на Камарата и приходите от неговото стопанисване се използуват единствено за изпълнение на целите, посочени в ЗКАИИП и този Устав.

(4) (нова 2007) Придобиване на вещни права върху недвижими имоти се извършва от Управителния съвет на Камарата с предварително разрешение на Общото събрание. Общото събрание може да даде предварително принципно съгласие в този смисъл или да ограничи правото на Управителния съвет за определена финансова година.

(5) (нова 2007) Разпореждането с вещни права се извършва от Управителния съвет на Камарата след решение на Общото събрание, прието с квалифицирано мнозинство – две трети от гласовете.

Чл.52. Приходите и разходите на Камарата се отчитат пред Общото събрание.

Глава Осма

Бюджет

(нова 2007)

Чл.53. (нов 2007) Бюджетът на Камарата се формира за една календарна година.

Чл.54. (нов 2007) Бюджетът на Камарата, както и отчетите за приходи и разходи се утвърждават на редовното годишно Общо събрание на Камарата.

Чл.55. (нов 2007) По решение на Общото събрание или по решение на Управителния съвет на Камарата може да бъде възложен счетоводен /финансов одит, който да бъде представен на Общото събрание.

Чл.56. (нов 2007) (1) Приходната част на бюджета се формира по чл. 28, ал. 2 от ЗКАИИП.

(2) От приходите в Бюджета на Камарата се формират фондове - основен, целеви, основен капитал и ДМА и резервен, свързани с целите на Камарата, посочени в ЗКАИИП.

(3) От приходите в Бюджета на Камарата във фонд „основен” се формират следните бюджетни сметки:

 1. 1.бюджетна сметка „комисии” за обезпечаване на дейността на комисиите към Управителния

съвет на Камарата, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство;

 1. 2.бюджетна сметка „работни заплати”;
 2. 3.бюджетна сметка „общи текущи разходи”;
 3. 4.бюджетна сметка „резервен”;
 4. 5.бюджетна сметка „общи текущи разходи” за регионални колегии по предварително одобрените от общите им събрания годишни план програми.

(4) От приходите в Бюджета на Камарата се формира във фонд „целеви” следните бюджетни сметки:

 1. 1.„Гаранционна”, подпомагащ участието на членове на Камарата в архитектурни конкурси, в съответствие с правилата за управление на фонда, утвърдени от Управителния съвет на Камарата;
 2. 2.„Правна” – за правни консултации и защита на членовете на Камарата при съдебни производства за защита на авторски и материални права, свързани с упражняване на професията;
 3. 3.„Квалификация” за подпомагане повишаването на квалификацията на членовете на Камарата в краткосрочен и дългосрочен период;
 4. 4.„Европейска интеграция” – за организиране на срещи с колеги от сродни организации в ЕС. За организиране на изложби, които да популяризират българската архитектура в Европа.

(5) От приходите от еднократните встъпителни вноски се формира основен капитал на Камарата.

(6) Неусвоените средства от предходни години формират фонд „резервен” както към Камарата така и към регионалните колегии.

(7) Правилата за управление на фондовете основни, целеви, основен капитал и ДМА и резервен се определят с Правилника за Финансова дейност и се утвърждават от Управителния съвет на Камарата по предложение на Бюджетната комисия и със съгласието на съветите на регионалните колегии.

Чл.57. (нов 2007) (1) Разходната част на бюджета се формира от:

 1. 1.разходи по основни фондове;
 2. 2.разходи по целеви фондове;
 3. 3.разходи по фонд „основен капитал и ДМА”;
 4. 4.разходи по фонд „резервен”.

(2) Разходите по ал. 1 се оперират чрез съответните бюджетни сметки.

(3) Фонд основен капитал може да се ползва само за закупуване на ДМА .

(4) По предложение на Бюджетната комисия и с решение на Управителния съвет на Камарата може да се прехвърлят средства между фондовете с изключение на фонд „основния капитал”.

(5) разходната част по ал.1, т.1 и т.2 се доказват с план програма за съответната календарна година и се одобряват от Управителния съвет.

 

Глава девета

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

(нова 2007)

Чл.58. (нов 2007) Архитектите, регистрирани в Камарата, предоставят проектантски услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и получават възнаграждение за извършената работа, определено в писмен договор с възложителя, въз основа на свободно договаряне.

Чл.59. (нов 2007) (1) Договорите за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране се регистрират в регионалната колегия, в която членува архитекта - изпълнител по договора.

(2) Договорите за предоставяне на проектантски услуги в инвестиционното проектиране за обекти от първа до четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1-4 от ЗУТ, се регистрират в регионалната колегия, в която членува архитекта - изпълнител по договора.

(3) Регистрирането на договор се извършва с представяне на попълнено и подписано заявление за регистрация, съдържащо информация за наименованието и местоположението на обекта, технически параметри и данни на възложителя и изпълнителя и декларация от изпълнителя за спазване на “Методика за определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране”

(4) Регистрацията на договорите може да се извършва и по електронен път.

Чл.60. (нов 2007) Възнаграждението за договорените проектантски услуги не може да бъде по-ниско от себестойността им, определена с “Методика за определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и инвестиционното проектиране” и съответните приложения към нея.

Чл.67. (нов 2007) За вземания, произтичащи от неизплатени възнаграждения по регистрирани договори, архитектът - изпълнител по договора може да се снабди с изпълнителен лист по реда на Глава двадесет и трета от Гражданския процесуален кодекс.

 

допълнителнИ разпоредбИ

§ 1. По смисъла на този устав:

 1. 1.“Камарата” или “Камарата на архитектите в България” е “Камарата на архитектите” по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
 2. 2.(отм. с ДВ, бр. 79/2006)

§ 2. Всеки член на Камарата на архитектите в България със ограничена проектантска правоспособност и пълна проектантска правоспособност има индивидуален печат, с който подпечатва проектите си.

§ 2а. (нов 2007) (1) Архитектурно проектантско бюро се регистрира в Камарата от:

1. физическо лице, притежаващо проектантска правоспособност

2. “Едноличен търговец” на лице, притежаващо проектантска правоспособност

3. “Юридическо лице”, изцяло собственост на физически лица с проектантска правоспособност

(2) За вписване в регистъра проектантските бюра заявяват име, адрес, състав, ръководител

(3) В състава на проектантските бюра не могат да бъдат включвани лица, попадащи под ограниченията на Кодекса на труда, на Закона за държавния служител, съсобственици, съдружници, акционери или служители при търговци с предмет на дейност строителство, търговия с недвижими имоти или търговия със строителни материали

(4) Проектантските бюра прилагат доказателства за регистрацията си към проектните разработки.

§ 2б. (нов 2012) В текстовете на този Устав думата „архитект“ да се замени с думите „архитект, ландшафтен архитект, урбанист“.

 

преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Камарата на архитектите в България се конституира с подписването на Протокола и Устава от участниците в Учредителното събрание на Камарата на архитектите в България.

§ 4. членството в Камарата възниква:

1. за учредителите - с подписването на Протокола на Учредителното общо събрание;

2. за всички останали архитекти след вписването им в Регистъра за пълна проектантска правоспособност и Списъците за ограничена проектантска правоспособност и списъка на доброволните членове;

§ 5. делегатите на учредителното събрание, предложени за членове на органи на управление, подават декларация, че отговарят на условията на чл. 12, ал. 3 и чл. 21, ал. 4 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

§ 6. (1) Камарата на архитектите в България приема вливането на съществуващата “Камара на архитектите в България”, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Приема названието “Камара на архитектите в България” и запазения знак.

(3) Членовете на съществуващата “Камара на архитектите в България”, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на основание чл.12, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел стават автоматично членове на Камарата на архитектите в България по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране със статут на доброволни членове до вписването им в съответните регистри за проектантска правоспособност.

(4) Заварените към датата на влизане на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране в сила членове на Камарата на архитектите в България, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и тези с прекъснато преди тази дата членство, продължило най-малко 18 месеца, не дължат встъпителни вноски по чл.50, ал.1. За такива им се признават материалните активи ал.5 и приносът им към създаването и дейността на сегашната Камара.

(5) Приема архива и имуществото – активи и пасиви на съществуващата “Камара на архитектите в България”, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел след прекратяването й.

§ 7. Въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се решават от Общото събрание, съобразно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и законодателството на Република България.

§ 8. В случай, че избран от Националното Учредително събрание член на ръководните органи на Камарата на архитектите в България получи отказ по чл.22 от настоящия Устав за признаване на пълна проектантска правоспособност, той се отстранява от Управителния съвет и се замества пореда на чл.32, ал.4 от Устава.

§ 9. Учредителното събрание е Общо събрание на Камарата на архитектите в България.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions