КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Покана за Общо отчетно събрание на Архитектурна колегия "А", 14.03.2023, 17:00 ч., ЦДА(САБ), Зала 1
Вторник, 14 Март 2023 11:14
AGM 1

Уважаеми колеги,

Заповядайте днес, 14 март 2023 г., от 17:00 часа, в ЦДА(САБ), Зала 1, да вземете участие в Общото отчетно събрание на Архитектурна колегия "А", което включва районите "Младост", "Студентски", "Изгрев" и "Панчарево".

Ако не сте сигурни в коя Архитектурна колегия сте вписани, може да проверите в регистъра, в страницата на КАБ: https://kab.bg/registr/arhitekti/

Проект на дневен ред на събранието:
1. Информация за дейността през 2022г.
2. Избор на делегати за Общо събрание на РК София-град на 25.03.2023г. и на Общо събрание на КАБ на 28.04.-29.04.2023г.
3. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
4. Обсъждане и приемане на решения на Общото събрание на Архитектурната колегия.

От Ръководството на РК София-град

 
Покана за Общи отчетни събрания на РК София-град - КАБ за 2023г.
Четвъртък, 02 Март 2023 10:38
AGM 1

Уважаеми колеги,

Във връзка решение на Управителен съвет от 28.02.2023г. за провеждане на XXII-ро редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) на 28 и 29 април 2023 г.,  хотел „Wave Resort", зала „Черно море", гр.Поморие,

Съветът и Ръководството на Колегията Ви кани да вземете участие на Общите събрания на Архитектурните колегии и Общото отчетно събрание на Регионална колегия София-град, които ще се проведат присъствено в ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, при следния график и дневен ред:

Opera Snapshot 2023-03-01 173342 5 93A090A4989A
Общо събрание на Архитектурна колегия „А" – 14 март (вторник) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Б" – 15 март (сряда) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „В" – 15 март (сряда) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Г" – 16 март (четвъртък) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Д" – 16 март (четвъртък) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Е" – 21 март (вторник) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Ж" – 23 март (четвъртък) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Регионалната колегия - 25 март (събота) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 09:00 часа


Очаквайте допълнително материали за събранията.

*На kab.bg в регистър/членове на КАБ, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

В срок до 20 март (понеделник) очакваме Вашите предложения за решения, които да бъдат синтезирани и представени за гласуване на Общото събрание на 25 март.

От Ръководството на РК София-град
ПРОЕКТ
ДНЕВЕН РЕД
на ОС по Архитектурните колегии
14.03.2023г.-23.03.2023 г.; 17:00 ч., ул.Кракра 11, ЦДА

1. Информация за дейността през 2022г.
2. Избор на делегати за Общо събрание на РК София-град на 25.03.2023г. и на Общо събрание на КАБ на 28.04.-29.04.2023г.
3. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
4. Обсъждане и приемане на решения на Общото събрание на Архитектурната колегия.

ДНЕВЕН РЕД
НА XXIIто ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
25.03.2023г. – 09:00 ч.
 
Избор на делегати за ОС на РК София-град на 25.03.2023г. и ОС на КАБ на 28.04.-29.04.2023г.
1. Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за 2022г. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2022г. Обсъждане и приемане.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение:  ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2022г.
3. Бюджетна рамка за 2023г. Обсъждане и приемане.
4. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
5. Приоритети на РК София-град за 2023г. – план-програми по ресори, дискусия, предложения.
6. Приемане на решения на Общото събрание.
 
ПРОЕКТ
РЕГЛАМЕНТ
НА XXIIте ОБЩИТЕ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на АК или РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият заседанието дава и отнема думата за изказвания.
2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за" повече от половината от гласувалите.
3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.
4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.
5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.
6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.
7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията по решенията на ОС.
8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.
9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с електронна система за гласуване, а тайното - с бюлетина срещу подпис. Ако се приеме явно гласуване с електронни устройства ръководството на РК и председателите на АК могат да поискат контролно ръчно преброяване.
 
ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)
а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.
б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.
в. Заплатилите само членство (105 лв.) за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.
 Opera Snapshot 2023-03-01 174914 5 9F80BEB5BA82
 
Покана за семинар:"Преминаване към цифрова трансформация и Строително Информационно Моделиране с помощта на решения и програми от Аутодеск"- 23.02,ЦДА
Четвъртък, 16 Февруари 2023 12:50
Opera Snapshot 2023-02-15 151128 9A9094D0D0D0D0D120A1B5BCB8BDB0802023D0D0D0D1D1D0D1D0202023.pdf
Уважаеми колеги,

КАД Пойнт Ви канят да посетите предстоящия семинар на тема „Преминаване към цифрова трансформация и Строително Информационно Моделиране с помощта на решения и програми от Аутодеск“, който ще се проведе на 23.02.2023 в ЦДА (Централен дом на архитекта) зала 2, от 14:00 до 17:00 часа.

Посещението на семинара е безплатно.

От семинара ще научите основните стъпки за успешна дигитална трансформация и как тя ще Ви донесе ползи и конкурентни предимства. Ще Ви бъдат демонстрирани реални строително информационни модели. Ще видите колаборация и съвместна работа на различните специалисти в цифрови проекти. Ще можете да оцените предимствата и ползите за Вас от работата в единна цифрова, координирана среда.

Програма на семинара:
14:00   Строително информационното моделиране (СИМ) – гръбнак на дигиталната трансформация и залог за бъдещо развитие;
14:15   Строително информационни модели с продукти на Autodesk;
14:30   Урбанистичен СИМ (BIM) модел в Infraworks 2023;
14:45   Архитектура, конструкции, сградни инсталации в сграден BIM модел с Revit 2023;
16:00   Екипна работа на различните специалисти в облака Autodesk Construction Cloud;
16:20   Координация на дигиталния проект;
16:40   Въпроси и дискусия

Изисква се регистрация тук: https://cadpoints.com/archives/19870

От Ръководството на РК София-град към КАБ
Opera Snapshot 2023-02-15 151128 9A9094D0D0D0D0D120A1B5BCB8BDB0802023D0D0D0D1D1D0D1D0202023.pdf
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "АЛИАНС ЗА АДАПТИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ АРХИТЕКТИ КЪМ НЕМСКИЯ ПАЗАР ЗА АРХИТЕКТУРНИ УСЛУГИ“
Петък, 03 Февруари 2023 12:47
Плакат АЛИАНС 1
Плакат АЛИАНС 1
Уважаеми колеги,
На 10 февруари (петък) 2023 г., от 13:30 ч., зала УСК 1 на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще се проведе заключителна конференция и представяне на резултатите по проект "Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“. Тя ще отбележи успешното приключване на проекта, който е по инициатива на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Фондация „Институт за дигитални трансформации“ и архитектурната компания от Мюнхен ST Architekten GmbH, финансиран от програма "Еразъм+" на Европейския съюз.
Напомняме, че по покана на РК София-град и с цел да се отговори на интереса на архитектите, членуващи в най-голямата Регионална колегия в България, организирахме първото занятие на курсът на 08 октомври 2022 в град София, ЦДА. Събитието беше част от Архитектурен фестивал София 2022 и беше посетено от повече от 130 души.
 
Повече информация: ТУК
2023 conf AF program
 
Весела Коледа и Честита Нова 2023 Година!
Петък, 23 Декември 2022 14:54
картичка2023 1

Уважаеми колеги,
 
От името на Съвета на РК София-град – КАБ
и от мое име Ви пожелавам;

 
Светли Коледни и Новогодишни празници!
 
Нека Новата 2023 година Ви донесе много
лични и професионални успехи,
здраве, щастие и благоденствие
за Вас и Вашите семейства и близки!
 
С уважение,
арх. Васил Василев - председател

картичка2023 2
 
Покана за Коледно парти на Архитектите
Сряда, 14 Декември 2022 11:04
ready 1
Скъпи колеги,
Ръководството на Регионална колегия София-град към КАБ има удоволствието да Ви покани на 21 декември, от 20:00ч., в Бар Timeless на ул. Кракра 11, на ежегодното Коледно парти на Архитектите.
Заповядайте да отпразнуваме заедно предстоящите празници с музика на живо, томбола с подаръци и много настроение!
ready 1
 
ПОКАНА - Ден на отворените врати на Пасивни Къщи
Понеделник, 07 Ноември 2022 16:26

 

От 11.11. до 13.11.2022г. ще се проведат международните дни на отворените врати на Пасивни Къщи. Повече от 4 000 обекта по цял свят ще отворят вратите си за посетители.

visual-1

 

 Сертифицираната Пасивна Къща Класик в с. Войнеговци, гр. София, ще участва за пореден път в тази чудесна инициатива и официално Ви каним да я посетите.

 

Къщата можете да разгледате ТУК.

Къщата ще бъде отворена за посещение на 12.11.2022г., като часовете, в които започват обиколките са както следва: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 ч. Няма такси за посещението.

 

Ако желаете да посетите и да разгледате сертифицирана Пасивна Къща, моля пишете на мейл адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  със следната информация:

 

Брой посетители

Имена на посетителите

Час, в който желаете да посетите къщата

 

Организаторите ще Ви върнат имейл за потвърждение с информация за местонахождението на къщата.

 

 
Заплащане на годишен внос за 2023г.
Сряда, 02 Ноември 2022 15:11
плащане-на-членски-внос

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че крайният срок за заплащане на членски внос и такси за правоспособност за 2023г. е до 20 декември 2022г.

По решение на Общото събрание от 16 април 2022г. и Управителен съвет, общата дължима сума за всеки член е:

- 300 лв. – за ППП

- 225 лв. – за ОПП

- 105 лв. – само членство, без правоспособност

Банкова сметка на РК София-град към КАБ:

УниКредит Булбанк  

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG87UNCR96601008227008

При основание за внасяне, освен годишен внос за 2023, впишете име и регистрационнен номер в КАБ. Не е необходимо да ни изпращате документ, че сте заплатили, тъй като получаваме банкови извлечения.

От 01 януари 2023г., удостоверенията за правоспособност, ще може да се свалят от профилите Ви в регистъра на kab.bg.

От Ръководството на РК София-град

 
Казус във връзка заключителна дискусия на 02.11, от 17:30 ч., относно виза за трафопост в парк Овча купел пред Минерална баня Овча купел
Вторник, 01 Ноември 2022 11:51
c0d38bde6564e43d1c06337cf9d59e87
До членовете на Архитектурна колегия "Г"
До предстaвителите на КАБ в РЕСУТ на район Овча купел:
арх. Костадин Попов
арх. Румен Йотов
ланд.арх. Иглика Недялкова

Уважаеми колеги,

Във връзка получен сигнал, чрез имейл до РК София-град и призив на колегите арх. Христина Чокова-Петрова и арх. Надя Иванова, чрез публикация във форума на Камарата във Фейсбук,  за реакция от страна на КАБ, относно виза, издадена от главния архитект на СО арх. Здр.Здравков, за разполагане на трафопост пред банята в Овча купел, се обръщаме към Вас с молба за участие от Ваша страна в заключителната дискусия, организирана от район Овча купел, в подкрепа на изразена позиция, посока препоръка за преосмисляне местоположението на трафопоста на по-подходящо място, което не възпрепятвства визуалното възприятие на сградата и не влиза в конфликт с прилежащата й среда. 
 
Документите може да свалите, както следва:
Заповед на район Овча купел за обществено обсъждане: ТУК
Визата:  ТУК
Становище на арх. Христина Чокова-Петрова: ТУК
Становище на арх. Надя Иванова (от Термално-Нормално): ТУК

Подкрепата от страна на Колегията ще даде допълнителни аргументи на представителите ни в ЕСУТ в защита на исканата промяна и основание за изразяване на отрицателно становище на Съвета на РК София-град до НИНКН, Столична община и район Овча купел.

Заключителната дискусия ще се проведе на 02.11.2022 от 17:30 ч, в административната сграда на район Овча купел на бул.Цар Борис III 136B, и е относно виза за проектиране на трафопост с макс.височина до 3.5м в УПИ I-"за озел., коо и мин.бани" (ПИ 68134.4336.550 ) в кв.39 по плана на м."Овча купел-актуализация" (приложените файлове).

С уважение,
Арх. Васил Василев
Председател на РК София-град
 
Обучителен курс по работа с Ръководство за проектиране и изпълнение на хидроизолационни ситеми
Понеделник, 31 Октомври 2022 14:36
BAIS

BAISУважаеми колеги,

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) Ви кани да вземете участие в Обучителен курс по работа с РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Напомняме, че РК София-град направи поръчка, през летните месеци, на определена бройка от Ръководството, след заявки от Ваша страна.
Обучението ще се проведе на 10 ноември 2022 в хибриден формат – присъствено в зала 1.5. на Камара на строителите в България, София, ул. „Михаил Тенев“ 6 и онлайн посредством платформа Microsoft Teams.
За членове на КАБ – 72 лв. с ДДС
Регистрацията за участие е не по-късно от 7 ноември 2022.
От Ръководството на РК София-град
 
Още статии...


Страница 4 от 60
Copyright © 2023 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions