КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

КОГА ЩЕ ГИ СТИГНЕМ ... или една визия за бъдещето на Камарата на Архитектите в България!

Петък, 02 Март 2012 13:34
Предложения към следващото ръководство на КАБ.

Скъпи колеги,

Последната анкета на Архитектурния Съвет на Европа показа, че кризата в бранша не смята да напуска Европа….поне не за сега!  Въпреки нея и малкото на брой поръчки за архитектурни услуги, трудът на колегите ни от развитите държави продължава да бъде уважаван и заплащан в пъти по-добре спрямо нашия.  Защо е така?

Защо млади таланти продължават да търсят реализация в други Европейски държави?

Какво трябва да направим, за да се евро-интегрираме успешно и да получаваме каквото е справедливо?

Камара на Архитектите в България има зад гърба си години на упорит труд и много успехи.  В много малко държави в Европа компетентен орган, представляващ професията Архитект е браншова организация.

Защо тогава преобладава мнението, че КАБ трябва да прави повече?

Защото искаме професията ни да е по-уважавана, да имаме повече творческа свобода, и да ни плащат по Европейски.  Сега е времето да си изберем ръководство, което да защитава интересите ни и води към повече успехи.

Ресурсите на всяка организация са ограничени, а вътрешните противоборства намалят силата й да се противопоставя и на външни фактори. Ресурсите на КАБ не са големи и затова трябва да са ясни приоритетите ни и усилията да се насочат към изграждането на по-добра среда за практикуване на архитектурната професия.

С това писание желая да изразя препоръките си към следващото ръководство на КАБ с надеждата да бъдат взети под внимание и ако бъдат приети за резонни – изпълнени.

 

I. ИНФОРМАЦИЯ, ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Както една сграда има нужда от стабилни основи, така и ръководството на всяка организация има нужда от знаещи и можещи членове, които да го подкрепят. Информираността на членовете и обратната връзка е първата стъпка към създаване на силна Камара. Информираност, прозрачност и отчетност са необходими за поддържане на конкурентна и справедлива архитектурна среда. По закон КАБ е отговорна да „не се допускат монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове и за създават условия за свободен избор на архитекти, което е заложено в нормативните документи.“ Смятам, че Камарата трябва да продължи да информира своите членове своевременно за:

1.     обявени обществени поръчки и отворени или предстоящи програми с европейско финансиране, касаещи професията ни.

2.     промени в нормативната база, касаещи архитектурната професия като ги подлага на обществена дискусия.

3.     конкурси, изложби, обучения, семинари в България и Европа и за друга актуална информация, отнасяща се до архитектурната професия.

Същевременно да се доразвият следните дейности:

4.     Да се подготвят на тримесечие отчети за извършеното и за изразходваните средства за постигнатото като се информират членовете, чрез интернет страницата и електронния Newsletter.

5.     Да се направи подробна анкета сред членовете на КАБ за техните нужди и виждания за бъдещето на организацията ни и предложенията да бъдат взети под внимание.

6.     Да се публикува информация за това какво трябва да знаят българските архитекти, за да практикуват в Европа.

Нужна ни е по-демократична, зряла и прагматична организация, фокусирана върху приоритетите си и защитаваща динамично интересите на членовете си и обществото!

 

II.          ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА АРХИТЕКТА и ОБЩЕСТВОТО.

Параграф 5. Ал. 1 от ЗКАИИП гласи: Камарите трябва„…да представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото.“  Средата, в която живеем и работим се формира от три главни фактора (три големи чудовища, казано фигуративно), с които трябва да се съобразяваме и към които трябва да насочим фокусът на работата ни:

-          икономическата и финансова криза и отражението им върху обема на работата ни;

-          измененията в климата и глобалното затопляне;

-          постоянно променящата се законова рамка на Европейско и Българско ниво.

За да се противопоставим по-успешно на „чудовищата“ и да създадем по-добра среда, трябва да сме единни и да се фокусираме в борбата си с външните фактори.

1.         Статистиката сочи, че 80% от европейците живеят в градовете, а 90% от живота си обществото пребивава в сгради. - Удовлетвореността на обществото от живота в голяма степен зависи от качеството на средата, която обитаваме и как е проектирана тя?

Редно ли е средата, в която живеем да се обявява на търг „за най-ниска цена“? - Това трябва да се обясни на обществото и властимащите посредством срещи, семинари, конференции, обучения, лобиране, участие в работни групи и медийни изяви. Необходимо е да се работи изпреварващо, а не да изпращаме постфактум протестни писма.

Нужна ни е стратегия за работа с публичните органи, организации и медиите за издигане ролята на Архитекта.

2.         Отговорностите ни за средата, която обитаваме са огромни!  Архитект на гръцки означава „Главен строител“.  Неслучайно архитектурната професия е регулирана в Европа.  Защо тогава разрешаваме да се работи на цени „под себестойност"?  От дъмпинга губят всички (дори и тези които го извършват), но преди всичко обществото.  Крайно необходимо е Камарата да се намеси твърдо в защита на цените за архитектурни услуги.  Нужна ни е стратегия.  Подкрепа и съдействие на дисциплинарната комисия за осъществяване на дейността й.

3.         „Цена под себестойност“.  Евтиният проект обикновено струва повече на клиента и обществото.  Трябва да се проучи опита на сродни Европейски организации.  Да се направи проучване за необходимото време за изготвяне на различните типове сгради както и обосновка на цените за архитектурни услуги.

4.         Работа с властимащите за контрол и издигане престижа и авторитета на архитектурната професия за качествени услуги.  Нужно е по-конкретно регламентиране на правата и задълженията на Архитекта в нормативната рамка.

5.         По-добро нормативно уреждане на авторския надзор на архитекта и заплащането му.  Присъствието на Архитект по време на строителството доказано носи ползи за клиента и обществото.

6.         Защита на архитектурните конкурси като най-ефектния за обществото начин да получи най-доброто.

7.         Издигане авторитета на българския архитект в Европа.  Съдействие и стимулиране на членовете за участие в международни конкурси.

8.         КАБ да изиска съгласуването на техническите задания за обществени поръчки от архитекти-експерти.  Мнение по обема, съдържанието и заложените сроковете за изпълнение.

9.         Да се изготви прозрачно списък с експерти по региони и по видове дейности. Отчетност на експертите пред УС.

10.      Защитаване на принципите на устойчивата, качествената архитектура.  Действия по налагане използването на принципа „икономически най-изгодна оферта“ в обществените поръчки.

11.      Утвърждаване и разрастване на ежегодния конкурс на КАБ за Устойчива архитектура.

За да постигне качествена среда на обитаване, обществото трябва да изисква високо качество от архитектите си, да им предостави творческа свобода, да им създаде подходяща нормативна рамка и да ги възнаграждава справедливо.

 

III. НОРМАТИВНА БАЗА и ЛОБИРАНЕ

Строителната индустрия може да се превърне в един от основните двигатели на българската икономика отново.  Нашата професия е разковничето в тази индустрия. Когато бъде ангажиран архитект, още 30 работни места се създават до построяването на сградата.  Мостово финансиране на планиране и архитектурни услуги в начален етап може да стимулира по-добро усвояване на средствата от европейските фондове и за икономически растеж.

1.     Да се следи от близо работата на Парламента и изпълнителна власт, да се търси участие в работните групи и да се информира колегията на тримесечие за статуса.

2.     Лобиране чрез директен контакт с народни представители (включително по региони) с цел защита на интересите на членовете на КАБ.

3.     Камарата трябва да се включи по- активно в борбата с лошите практики.  Активна работа с МРРБ и ДНСК.

4.     Подготвяне на конкретни предложения съгласувани с юристи за промени в нормативната уредба с цел конкретизация на правата и задълженията на участниците в инвестиционния процес, защита ролята на архитекта.

5.     Да се съдейства за приемане на Закон, регламентиращ публично-частното партньорство, тъй като то е едно от средствата за съживяване на икономиката и създаване на повече работа и работни места.

6.     КАБ да съдейства за създаване на национални стимули за съживяване на строителната индустрия.  Камарата да инициира публични форуми с представители на законодателната власт, които да разискват проблемите на бранша.

 

IV.          ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА.  НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ.

Прагматичното управление, връзката с членовете и финансовата мощ обуславят до голяма степен силата на една организация. Необходимо е да продължи политиката на фискална дисциплина и набиране на допълнителни финансови средства.

1.     Нужно е ръководството да изработи стратегия за допълнително финансиране на КАБ за да не се разчита главно на членския внос.  Средства от европейските фондове за определени видове дейности. Активна, обмислена и целенасочена работа със спонсори и дейността по стопанска сметка, консултантска и експертна дейност. Прозрачност и отчетност.

2.     Действия по осигуряване на сграда или помещения за централния офис и регионалните колегии.

Параграф §33 от ЗКАИИП гласи: „Министерският съвет и областните управители предоставят по реда на Закона за държавната собственост на Камарата на архитектите … и на регионалните им колегии помещения - държавна собственост, необходими за осъществяване на дейността им.“ Успех в тази насока би спестил десетки хиляди лева.

3.     Да се възстанови или да се осигури нова недвижима собственост на Камарата.

4.     Да се създадат стимули за активно работещите за изпълнение целите на КАБ и да се обвържат финансовите стимули с резултатите.

5.     Да се проучи възможността за изграждането на Музей на архитектурата.

 

КАЧЕСТВО НА АРХИТЕКТУРНИТЕ УСЛУГИ. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ.

Бъдещето на застроената среда у нас зависи от качеството на архитектурното образование, приобщаването на младите колеги и поддържането на професионалната ни квалификация.

1.     Подпомагане на университетите в дейността им по обучението на качествени архитекти.

2.     Да се изгради по-добра система за подобряване на професионалната квалификация на членовете. Организация, координиране и систематичност на обучения, лекции и семинари.

3.     Изграждане на опростен работещ механизъм за следдипломни обучения и Обучение през целия живот (Lifelong learning).

4.     Изграждане на партньорства със международни организации за следдипломна квалификация по програмите на Европейските фондове.

5.     Подкрепа на архитектите с ограничена проектантска отговорност да придобият необходимия двугодишен стаж чрез изготвяне на списък с проектантски бюра, които желаят да наемат стажанти по трудово правоотношение.

6.     Търсене на съдействие от държавата за финансиране на задължителните стажове на младите колеги.

7.     Да се подкрепи Европейската архитектурна общност с цел стажовете на кандидат-архитектите да бъдат финансирани чрез Европейски средства.

8.     Мерки за улесняване работата на членовете с държавната и общинска администрация. (приемен час за Архитекти в общински администрации и др.).

9.     Организиране на приемен ден, в който членовете да могат да получат безвъзмездна правна помощ в централния офис на КАБ.

10. Преструктуриране международната дейност на КАБ, за да се използва участието ни в Архитектурния Съвет на Европа за обмяна на добри практики и влияние в написване/промяна на европейското и българско законодателство и лобиране.

11. По-адекватно приобщаване на ландшафтните архитекти и урбанистите в КАБ.  Представителство в комисиите на КАБ.  Съдействие в конкретната проблематика и поддържане и повишаване на професионалната квалификация на ландшафтните архитекти и урбанистите.

 

V.          РАБОТА СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

Камарата ще е по-успешна ако работи още по-активно с нашите партньори и сродните ни организации.

1.     По-добре координирани съвместни действия със САБ с цел избягване дублиране в дейността.

2.     Представители на КАБ и САБ взаимно да присъстват на УС на двете организации.

3.     Идентифициране на партньорски организации в България и чужбина и набелязване условията за съвместна работа.  Съвместно участие в партньорства финансирани с Европейски фондове на теми интересни за членовете. Опазване паметниците на културата, енергийна ефективност, устойчива архитектура и т.н.

4.     Организирането на съвместни мероприятия и конкурси.

5.     Съвместна работа за промени в нормативната уредба.

 

VI.          СТРУКТУРА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА КОМУНИКАЦИЯ.

Живеем във века на комуникациите. Интернет, Скайп, Фейсбук, Туитър правят революции. Използването на интернет технологиите може да ни направи по-информирани, да скъси разстоянията, да съкрати разходите ни, да интегрира младите. Да направи КАБ по-демократична и силна организация.

1.     Регионални колегии. Подпомагане на инициативите  на регионалните колегии и съдействие при възникване на проблеми от местно ниво. Съдействие от централата при написване/участие в регионални проекти финансирани от Европейските фондовете.

2.     Електронно пространство.  Част от заседанията на Комисиите и Управителния съвет могат да се провеждат електронно (Уеб или телефонно конфериране - Скайп, Gotomeeting, Фейсбук и други електронни платформи). Ще се намалят разходите и ще се повиши участието в дейността ни.

3.     Разработване на електронен форум на КАБ с цел обсъждане на интересите на членовете тематично. Изграждане на подгрупи по интереси- Нормативна база, Конкурси и обществени поръчки, Опазване паметници на културата и т.н. Всяка Комисия на КАБ да поддържа връзка с колегията чрез форума с цел по-бърза и всеобхватна комуникация и по-голяма демократичност.

4.     Да се набележат мерки за стимулиране на по-активно включване на младите членове на КАБ в дейността на организацията ни. Организацията ни има нужда от свежи идеи, енергия и оптимизъм.

5.     Действия насочени към подобряване на комуникацията на КАБ с архитектите, работещи в държавната и общинска администрация.

6.     Действия насочени към взаимодействие на КАБ с български архитекти, работещи в чужбина.

7.     Да се създадат процедури за разрешаване на възникнали спорове в арбитражната комисия на КАБ и да се ограничи противоборството в Камарата.

 

Уважаеми колеги,

Споделям тези мисли и идеи с най-добри намерения! С цел да предизвикам размисъл, да „вдигнем летвата“ за да изградим една още по-добра организация.  Вярвам, че личностите, които ще ръководят организацията ни в следващия мандат ще успеят да запазят доброто, да надстрояват и изградят една по-силна и единна, прагматична и фокусирана организация.  За по-доброто ни бъдеще!

Убеден съм, че можем да постигнем повече!

Благодаря Ви!

 

Коментари  

 
#6 Louis Anderson 2014-02-04 18:36
Комплимент на сезона на всички наши клиенти От Louis Anderson Finance.

Ние сме регистрирана фирма , заема пари на тези, които се нуждаят от финансова помощ, спешно , и на тези, които са били отказан кредит от банки , защото на нисък кредитен рейтинг, бизнес кредит , образование заем , кола заем , кредит House , Company кредит ( и т.н. ) или искате да изплати вашите лоши дългове и сметки , или сте били мамени преди от фалшиви лихвари ? Поздравления сега сте на точното място , надежден Louis Anderson финансите , които дават кредити с много ниски лихви
ставка от 2% е дошъл да се сложи край на всичките си проблеми , за повече информация и въпроси се свържете с нас чрез нашата компания E - Mail: Louisandersonfi
 
 
#5 Lyudmila Grozeva 2012-04-01 15:22
Давам си сметка за това,че за Вас са особено важни мненията на Вашите колеги.Аз не съм Ви колега,но имам син,който е в четвърти курс и за съжаление не гледа оптимистично на перспективите за реализация.В тази връзка ми допада,че в програмата си сте включили раздел за работата с университетите, болезненият въпрос със стажовете
на студентите и т.н.Исрено Ви желая успех!
P.S.Ако случайно имате колеги,които търсят стажанти,ще съм Ви много благодарна да ни свържете с тях.Поздрави-Людмила Грозева
 
 
#4 Татяна Борисова Даскалова-Митова 2012-03-08 20:13
Поздравления и от мен за амбициозната програма, Ники.
Струва ми се ,че си изпуснал нещо много важно - а то е спазването на АВТОРСКОТО ПРАВО.
За това ПРЕДЛАГАМ СПЕШНО да се сигнализира МРРБ за порочни практики,
при които построени обекти на живи и трудоспособни архитекти се печелят при търгове по ЗОП от фирми, нямащи общо с проекта на построената сграда. Дори и да отговарят на всички тръжни изисквания за обекта - да се изисква ПОДПИС на главен проектант - автор на построената сграда .
За сега да потърсим от МРРБ писмо- задължаващо приемането на проекти само при спазване на това условие, а в бъдеще да се променят и синхронизират разпоредбите на ЗУТ и ЗОП касаещи АВТОРСКОТО ПРАВО. В противен случай консултантски и строителни фирми ще привличат колеги, които да творят върху чужди проекти (което е практика внастоящия момент).
 
 
#3 Желязко Иванов Иванов 2012-03-07 23:04
Поздравления, Ники
 
 
#2 Желязко Иванов Иванов 2012-03-07 23:03
Модерно по форма и прекрасно - по съдържание. Липсва само името и затова ще го напиша за колегите, които (въпреки приложената снимка) все още не познават арх. Николай Гълъбов - Председател на Комисията по международна дейност и евроинтеграция.
Така би трябвало да изглеждат платформите на кандидатите за ръководители на КАБ. По тези платформи да бъдат избирани и оценявани, а веднъж избрани, на тази база да отчитат изпълнението на програмите си.
А не както е сега...
 
 
#1 Дария Велкова Димитрова 2012-03-06 16:14
Колега , напълно подкрепям предложенията и разсъжденията Ви. :(Пожелавам си да успеем да реализираме добрите си намерения.Поздрави - Дария Димитрова
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions