КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Вторник, 07 Февруари 2012 20:26

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

за

изпълнение на финансова схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР)

 1. Какви са критериите за избор на обект, който ще бъде обновен?

По схемата е допустимо обновяване на   жилищни сгради – тухлени, панелни или изградените по система ЕПК и др.

Вероятен критерий за допустимост ще бъде изискването сградите, които могат да бъдат обновени да имат минимум 6 самостоятелните жилища и минимум 3 етажа.

Няма да се допуска обновяване на отделни жилища.
Сградите трябва да се намират в един от 36-те градски центъра изброени по-
долу:

 

1

Благоевград

13

Карлово

25

Разград

2

Бургас

14

Кърджали

26

Русе

3

Варна

15

Кюстендил

27

Свищов

4

Велико Търново

16

Ловеч

28

Силистра

5

Велинград

17

Лом

29

Сливен

6

Видин

18

Монтана

30

Смолян

7

Враца

19

Пазарджик

31

София

8

Габрово

20

Панагюрище

32

Стара Загора

9

Гоце Делчев

21

Перник

33

Търговище

10

Добрич

22

Петрич

34

Хасково

11

Дупница

23

Плевен

35

Шумен

12

Казанлък

24

Пловдив

36

Ямбол

2.  Какви са допустимите дейности за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ?

Дейностите по сградите, които ще се финансират, следва да включват всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (където е приложимо). Включват се следните под-дейности:

- подмяна на дограма

- топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на

топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

- изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;

-  ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна

инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

- ремонт на електро инсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда);

- инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на ССО в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

- газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;

- съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда) в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

3. Кога може да стартира кандидатстването на Сдруженията на собствениците (СС) на многофамилни жилищни сгради?

От март следващата година регистрираните СС ще могат да кандидатстват за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

До тогава Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще извърши подготвителните работи по организация и управление на проекта.  

4. Какви са, накратко казано стъпките, които трябва да извърви едно регистрирало се вече сдружение на собствениците, за да стигне до финансирането?

Стъпките, които трябва да извърви едно регистрирало се вече сдружение на  собствениците, за да стигне до финансиране са:

- да проведе общо събрание за постигне на съгласие за участие в обновяването и определяне размера на вноските във фонд/сметка „Ремонт и обновяване”;

- да започне набиране на средствата в собствения фонд/сметка „Ремонт и обновяване”, в т.ч. по 500 лв. за всеки самостоятелен обект за участие в проекта, която сума ще покрие разходите за енергиен одит, ако собствениците се откажат без основателни причини;

- да установи контакт с регионалния проектен мениджър, който министерството ще обяви след провеждане на процедура за избор, и който ще подпомага целия процес на обновяване – от кандидатстването до изпълнението;

- да попълни документите за кандидатстване, които ще бъдат предоставени от регионалния проектен  мениджър.

Проектните мениджърите ще имат офиси в 6-те района на планиране в Република България. Сдруженията ще могат да подават документи за кандидатстване, чрез проектните мениджъри, чиито координати ще бъдат обявени на интернет-страницата на министерството, след избора им чрез обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки.  

5. Задължително ли е гражданите да са регистрирали етажната си собственост като юридическо лице, за да може да се кандидатства по схемата?

Задължително е сдружението на собствениците да е регистрирано в съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост и в регистър БУЛСТАТ по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Сдружението се създава само за целите на ЗУЕС с оглед усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз, какъвто е конкретния случай  и/или от други източници  с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.  

6. Какви са правата и задълженията на така регистрираното сдружение на  собствениците (СС) при изпълняващ се проект за обновяване?

Правата на СС са:

- да получат безплатно пълна информация, консултации и помощ в процеса на  изпълнение на проекта;

- да получат безвъзмездна финансова помощ по схемата в размер на 50 % от стойността строително-монтажните работи (СМР) и проектиране и 100 %  от стойността на общото техническо и енергийно обследване.

Задълженията на СС са:

- да осигурят сумата  500 лв.  за всеки самостоятелен обект в жилищната сграда в отделна сметка със специално предназначение, открита на името  на сдружението;

- да осигурят 50 % от стойността на СМР собствено финансиране – чрез собствени средства или кредити, като кредитите могат да се предоставят при по-нисък  лихвен процент, спрямо предоставяните в момента потребителски кредити, от избраната  чрез обществена поръчка   финансова институция;

- да извършват мониторинг на изпълнението на обновителните дейности.

7. Къде ще трябва собствениците на жилища да внесат сумата, с която те ще съфинансират обновяването?

Собствениците на жилища трябва да внесат сумата  в сметката на сдружението със специално предназначение.  

8. Ще има ли предимство при разглеждането на проектите за стари панелни блокове?

Няма да има предимство за избор за обновяване, което да е обусловено от типа конструкция.  

9. Колко би струвало на едно домакинство?

Цената около 5000 лв. на домакинство е ориентировъчна за най-масовите жилища – двустайните и зависи от  състоянието на сградата и предписаните енергоефективни мерки. Тя е определена на база на цените от проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” – модел за изпълнението на предстоящата схема, като  цената на  кв. м. РЗП е средно 120-150 лв.

10. Какъв е размерът на субсидията и как тя е разпределена?

Делът на субсидията ще бъде 100% от стойността на енергийното и техническото обследване и средствата за управление на проекта и 50 % от  стойността на проектирането и строително-монтажните работи. При този модел делът на субсидията ще надхвърли 50 % от цялостната стойност на проекта.

11. Могат ли да кандидатстват за субсидия съсобственици на кооперации, където част от фасадата е обновена и има изолация, а друга - не? И как се процедира в тези случаи?

Да, могат да кандидатстват. В случаите, в които има вече обновени жилища, обновяването ще включва всички енергоспестяващи мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, съобразено с реалното състояние на сградата и конкретното жилище.

12. От къде може да се получи допълнителна информация?

Информация за предстоящото изпълнение на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е публикувана на интернет-страницата на МРРБ http://www.mrrb.government.bg/ и ОПРР http://www.bgregio.eu/ .

Допълнителна информация за предстоящото обновяване на многофамилни жилищни сгради може да се получи на обявените телефони на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions