КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Покана за Общи отчетни събрания на РК София-град към КАБ – 09.04.-20.04.2024г

Вторник, 19 Март 2024 12:05
AGM 1

Уважаеми колеги, членове на РК София-град към КАБ,

Във връзка решение на Управителен съвет от 01.03.2024г. за провеждане на XXIII-то редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) на 16 и 17 май 2024 г.,  хотел „Wave Resort", зала „Черно море", гр.Поморие,

Съветът и Ръководството на Колегията Ви кани да вземете участие на Общите отчетни събрания на Архитектурните колегии и Общото отчетно събрание на Регионална колегия София-град, които ще се проведат присъствено в ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, при следния график и дневен ред:

ГРАФИК

ГРАФИК2024

Общо събрание на Архитектурна колегия „А" – 16 април (вторник) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Б" – 9 април (вторник) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „В" – 17 април (сряда) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Г" – 18 април (четвъртък) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Д" – 10 април (сряда) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Е" – 15 април (понеделник) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа

Общо събрание на Архитектурна колегия „Ж" – 11 април (четвъртък) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа

Общо събрание на Регионалната колегия - 20 април (събота) 2024, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 09:00 часа

Очаквайте допълнително материали за събранията.

*На kab.bg в регистър/членове на КАБ, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

При липса на кворум към началния час – 17:00 часа и 09:00 часа, Общите събрания ще започнат един час по-късно, за да може да се проведат редовно, независимо от броя на присъстващите.

Информираме Ви, че РК София-град към КАБ, използва нов имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Отделно от системата на сайта ( Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - централно до всички членове и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. - които изпращаме само до членовете на Колегията в София), редовно се изпращат имейли. В случай, че не получавате такива, моля да ни сигнализирате. Може да отиват и в спам или друг раздел. Също така е възможно пощата да ви блокира имейлите от нас, отчитайки ги като спам.

От Ръководството на РК София-град

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

на ОС по Архитектурни колегии

09.04.2024г.-18.04.2024 г.; 17:00 ч., ул.Кракра 11, ЦДА

1. Информация за дейността през 2023г.

2. Избор на делегати за Общо събрание на РК София-град на 20.04.2024г. и на Общо събрание на КАБ на 16.05.-17.05.2024г.

3. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.

4. Обсъждане и приемане на решения на Общото събрание на Архитектурната колегия.

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД

НА XXIIIто ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

20.04.2024г. – 09:00 ч.

Потвърждаване на делегатите за ОС на РК София-град на 20.04.2024г. и ОС на КАБ на 16.05.-17.05.2024г.

1. Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за 2023г. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2023г. Обсъждане и приемане.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение:  ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2023г.

3. Проекто-бюджет за 2024г. Обсъждане и приемане.

4. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.

5. Приоритети на РК София-град за 2024г. – план-програми по ресори, дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на Общото събрание.

ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТ

НА XXIIIте ОБЩИ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на АК или РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият дава и отнема думата за изказвания.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за" повече от половината от гласувалите.

3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.

6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.

7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията по решенията на ОС.

8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.

9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с електронна система за гласуване, а тайното - с бюлетина срещу подпис. Ако се приеме явно гласуване с електронни устройства ръководството на РК и председателите на АК могат да поискат контролно ръчно преброяване.

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), включително и по чл.230 от ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), включително и по чл.230 от ЗУТ.

в. Заплатилите само членство (105 лв.) за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions