КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Покана за Общи отчетни събрания на РК София-град - КАБ за 2023г.

Четвъртък, 02 Март 2023 10:38
AGM 1

Уважаеми колеги,

Във връзка решение на Управителен съвет от 28.02.2023г. за провеждане на XXII-ро редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) на 28 и 29 април 2023 г.,  хотел „Wave Resort", зала „Черно море", гр.Поморие,

Съветът и Ръководството на Колегията Ви кани да вземете участие на Общите събрания на Архитектурните колегии и Общото отчетно събрание на Регионална колегия София-град, които ще се проведат присъствено в ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, при следния график и дневен ред:

Opera Snapshot 2023-03-01 173342 5 93A090A4989A
Общо събрание на Архитектурна колегия „А" – 14 март (вторник) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Б" – 15 март (сряда) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „В" – 15 март (сряда) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Г" – 16 март (четвъртък) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Д" – 16 март (четвъртък) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Заседателна зала, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Е" – 21 март (вторник) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Архитектурна колегия „Ж" – 23 март (четвъртък) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 17:00 часа
Общо събрание на Регионалната колегия - 25 март (събота) 2023, ЦДА(САБ), ул.Кракра 11, ет.1, Зала 1, 09:00 часа


Очаквайте допълнително материали за събранията.

*На kab.bg в регистър/членове на КАБ, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

В срок до 20 март (понеделник) очакваме Вашите предложения за решения, които да бъдат синтезирани и представени за гласуване на Общото събрание на 25 март.

От Ръководството на РК София-град
ПРОЕКТ
ДНЕВЕН РЕД
на ОС по Архитектурните колегии
14.03.2023г.-23.03.2023 г.; 17:00 ч., ул.Кракра 11, ЦДА

1. Информация за дейността през 2022г.
2. Избор на делегати за Общо събрание на РК София-град на 25.03.2023г. и на Общо събрание на КАБ на 28.04.-29.04.2023г.
3. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
4. Обсъждане и приемане на решения на Общото събрание на Архитектурната колегия.

ДНЕВЕН РЕД
НА XXIIто ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
25.03.2023г. – 09:00 ч.
 
Избор на делегати за ОС на РК София-град на 25.03.2023г. и ОС на КАБ на 28.04.-29.04.2023г.
1. Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за 2022г. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2022г. Обсъждане и приемане.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение:  ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2022г.
3. Бюджетна рамка за 2023г. Обсъждане и приемане.
4. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
5. Приоритети на РК София-град за 2023г. – план-програми по ресори, дискусия, предложения.
6. Приемане на решения на Общото събрание.
 
ПРОЕКТ
РЕГЛАМЕНТ
НА XXIIте ОБЩИТЕ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на АК или РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият заседанието дава и отнема думата за изказвания.
2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за" повече от половината от гласувалите.
3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.
4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.
5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.
6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.
7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията по решенията на ОС.
8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.
9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с електронна система за гласуване, а тайното - с бюлетина срещу подпис. Ако се приеме явно гласуване с електронни устройства ръководството на РК и председателите на АК могат да поискат контролно ръчно преброяване.
 
ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)
а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.
б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.
в. Заплатилите само членство (105 лв.) за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.
 Opera Snapshot 2023-03-01 174914 5 9F80BEB5BA82
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions