КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Покана за Общо събрание на РК София-град към КАБ - 2022г

Петък, 11 Март 2022 13:42
AGM 1

Уважаеми колеги,

Във връзка решение на Управителен съвет за провеждане на XXI-во редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) на 15 и 16 април 2022 г. от 9:00 ч. в хотел „Маринела“, гр.София,

Съветът и Ръководството на Колегията Ви кани на Общи събрания на Архитектурните колегии и Общо отчетно събрание на Регионална колегия София-град, които ще се проведат присъствено на 26 март 2022г., в София Ивент Център, ет.3, мол Парадайс център, с начален час от 08:30 ч,  и следния:

ДНЕВЕН РЕД

Провеждане на събрания на Архитектурните колегии и избор на делегати за ОС на РК София-град на 26.03.2022г. и ОС на КАБ на 15.04.-16.04.2022г.

1. Отчет за дейността на Съвета и финансов отчет за 2021г. Приемане на отчета.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2020-2021г.
3. Приемане на бюджетна рамка за 2022г.
4. Обсъждане на кандидатури за председател и членове на Комисия по дисциплинарно производство за мандат 2022-2025.
5. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
5.1.Мандатност на членовете на Съветите на РК и органите на управление в КАБ
5.2.Промяна на годишната вноска
5.3.Намаляване на броя на делегатите
6. Приоритети на РК София-град за 2022г. – дискусия, предложения.
7. Приемане на решения на Общото събрание.

Събранията ще бъдат проведени при спазване на всички противоепидемични мерки – 50 % заетост на залите, дистанция между присъстващите, осигуряване на маски и дезинфектанти.

Молим, от Ваша страна, да ни изпратите обратна връзка дали ще може да присъствате на съответната дата на събранието. Ако няма да имате възможност, а желаете да сте делегат на Общото събрание на КАБ през месец април, се свържете с нас на 0888 301 413 за попълване на декларация.

Очаквайте допълнително материали за събранията.

*На kab.bg в регистър/членове на КАБ, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

От Ръководството на РК София-град

РЕГЛАМЕНТ

НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОЛЕГИИ И

НА XXIто ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

 26.03.2022г.

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият заседанието дава и отнема думата за изказвания.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за” повече от половината от гласувалите.

3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.

6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.

7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията по решенията на ОС.

8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.

9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта, а при необходимост да се проведе избор, се прави тайно гласуване с бюлетина срещу подпис.

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.

Programa

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions