КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ / 03.10.2020г

Сряда, 16 Септември 2020 15:21
unnamed

ПРОГРАМА

НА XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
0
3.10.2020г.,начало 09:00 ч.

Sofia Event Center - Мол Парадайс

09:00-10:00  

Регистрация на делегатите.

10:00-10:15 

Официално откриване на Общото събрание. Приветствия.

10:15-10:30 

Избор на работни органи. Избор на делегати за ОС на КАБ. Приемане на дневен ред и регламент.

10:30-12:00 

Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за 2020г. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2020г.Обсъждане и приемане.

12:00-12:30

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета.

12:30-13:30

Обедна почивка.

13:30-15:30

Избор на Председател и на членове на Съвета на РК София–град към КАБ мандат 2020-2024г.

15:30-16:00

Бюджетна рамка за 2021г. Обсъждане и приемане.

16:00-16:30

Кафе пауза.

16:30-17:30  

Приоритети на РК София-град за 2021г. – дискусия, предложения за решения на ОС.

17:30–18:30

Приемане на решения на ОС.

18:30–19:00

Обявяване на резултати от гласуването.

 

ДНЕВЕН РЕД

НА XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ
0
3.10.2020г. – 09:00 ч.

1. Отчет за дейността на Съвета и финансов отчет за 2020г. Приемане на отчета.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение:  ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2020г.

3. Избор на Председател и членове на Съвета на РК София–град към КАБ мандат 2020-2024г.

4. Приемане на бюджетна рамка за 2021г.

5. Приоритети на РК София-град за 2021г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

 

РЕГЛАМЕНТ

НА XXто ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

 03.10.2020г.

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият заседанието дава и отнема думата за изказвания.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за” повече от половината от гласувалите.

3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.

6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.

7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията за решения на ОС.

8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.

9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта или с електронна система за гласуване, а тайното - с бюлетина срещу подпис. Ако се приеме явно гласуване с електронни устройства ръководството на РК и председателите на АК могат да поискат контролно ръчно преброяване.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions