КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Писмо от арх. Тосев относно ПИД на Устава на КАБ

Понеделник, 31 Октомври 2011 14:17

Приложение 1 (предоставено на 01 ноември)

С Т А Н О В И Щ Е

на Комисията по регистър към УС на КАБ и на Експертната комисия към органа по приздаване на професионална квалификация

 

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ, прието на заседание проведено на 24.10.2011 г.

 

Комисията по регистър и Експертната комисия, констатираха че между предложения проект за изменение на Устав и действащия Устав на КАБ има съществени различия. Този устав не е изменена реплика на действащия, а е нов документ. В проекта за Устав е разгледана  по- подробно само малка част от дейността и устройството на  КАБ, а именно:

-  Общо събрание на КАБ,

-  Управителен съвет на КАБ  и

-  Съвет на регионалната колегия.

Предложеният за разглеждане проект е различен от сегашния Устав на КАБ, и като подреждане, а и като обем и изчерпателност. Обикновенно промените в Устава са представлявали допълнения, уточнения и уеднаквяване, свързано с новоприети или изменени закони и нормативни документи. Практиката показа, че Уставът ни е изпълнявал своите функции добре, като успешно е помагал в разногласията помежду ни и ни е защитавал успешно в Съда. Новият проект на Устав е бланкетен и се характеризира с пълно препращане към разпоредбите на ЗКАИИП. Нашето становище е, че целта на Устава е изчерпателно и подробно да отрази всички аспекти на дейността на Органите и на членовете на КАБ, защото той по същество доуточнява, разяснява и изгражда практически механизми за прилагането на законите, касаещи дейността ни. Уставът ни следва да се съобрази и с нормите не само на ЗКАИИП, а и на ЗППК, което в проекта липсва. Категорично в проектоустава следва да има текстове, които да регламентират професионалното обучение на членовете.

Проектът за Устав не създава правила за работата на комисията по Регистъра. В частта си за проектантска правоспособност, членство и регистър може да се каже че “Устав” липсва. Не е изписана нито една дума за специфичните правила и условия, за членство, а е споменато да се следва закона, който разбира се е лаконичен и не обхваща всички нюанси и всички случаи на членство в Камарата. Не е изяснено вписването в регистъра на чуждестранните граждани, което само по себе си би довело до доста усложнения за работата на комисията и оттам на Камарата.

Не са известни причините защо в проектът за устав липсва раздел „Признаване на професионална квалификация” – една от основните дейности на КАБ. Законът за признаване на професионалните квалификации определя функциите на Председателя на камарата- първо в качеството му на орган по признаване на професионална квалификация и второ като компетентен орган за удостоверяване на професионалната квалификация. В същият закон е вменено задължение на председателя да създаде експертна комисия, като помощен орган за изпълнение на своите задължения. В проекта за устав правата, задълженията, процедурите и правилата за изпълнение на тези изключително важни за архитектите дейности са пренебрегнати. Трябва ли да се напомня че на Камарата на архитектите и нейните структури са вменени важни задължения по изпълнение на Директива 2005/36/ ЕО за признаване на професионални квалификации, Директива 2006/123/ЕО за свободно предоставяне на услуги. Задълженията произтичащи от общи решения на Европейската комисия и Съвета на компетентните органи на страните членки на Европейския съюз.

От юридическа гледна точка Уставът на КАБ има силата на закон за членовете и органите на КАБ. Разпоредбите на КАБ следва да са максимално подробни и прецизни, защото  впоследствие за нас те ще имат предимство пред разпоредбите на ЗКАИИП и ЗППК/ стига да не противоречат на императивните им норми/. Отделно от това, КАБ е юридическо лице и Устава и следва да е изчерпателен, дори да повтаря буквално част от клаузите ЗКАИИП и ЗППК. При регистрациите на фирми, сдружения и фондации, Съдът стриктно следи основните изисквания на Законите да фигурират в Уставите, а автоматичното и цялостно препращане към даден закон не е допустимо, като се изисква подробно допълване. Чак в края на такива устави, юристите допълват, като последно изречение, че: «…..за всички неуредени в Устава въпроси важат разпоредбите на закона за….». Но това касае само неуредените в Устава отношения, защото уговорените между учредителите или между членовете се явяват специални и са с предимство когато се съотнасят с общите норми. В заключение искам да споделя, че с настоящия действащ Устав се създаде добра практика и добър ред за администрирането на КАБ- регистри, формуляри, практически процедури и др. Не се налага да започваме отново, а да надградим и прецизираме.

Комисия по регистър
Експертна комисия
арх.Атанас Тосев
Председател

Приложение 2 (предоставено на 01 ноември)

 

СТАНОВИЩЕ

по проекта за нов устав на КАБ

от комисията по професионална дейност към УС на КАБ

 

  1. В желанието за краткост на устава, в него са направени изключително много препратки към ЗКАИИП, което го прави неудобен за работа. Той ще трябва да се ползва заедно със Закона, или ще му е необходим правилник за приложение, което обезсмисля неговата „краткост“.
  2. Принципът на пропорционално гласуване в УС на практика отнема правомощия на Председателя на КАБ и е дискриминационен спрямо Регионални колегии.
  3. Горната и долната граници за създаването на Регионална колегия са нелогични и немотивирани, макар и да е ясно от какво са продиктувани.
  4. Параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби представлява лустрационен текст и буди най-малкото недоумение.
  5. Като цяло предлаганият устав се стреми да реши временни тактически задачи, липсва му стратегия и хоризонт.

 Оценяваме проекта за нов устав като слаб и непригоден за работа.

арх. П. Симеонов
Председател на КПД

 

Приложение 3 (предоставено на 01 ноември)

С   Т   А  Н  О  В  И  Щ  Е 
на
АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ

при УС на КАБ по внесения Проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ, взето на заседание на 05.10.2011 г.

АК при УС на КАБ обсъди посоченото по-горе предложение в състав: Председател адв.Катя Попова, зам.председател арх.Александър Казаков и членове: арх.Огнян Симеонов, арх.Ваня Фурнаджиева, арх.Константин Антонов и ланд.арх.Тачо Пеев, при отсъствие на ланд.арх.Владимир Щилянов, поради неосъществена връзка с него.

АК прие, че обсъждания проект е фактически нов проект, а не  проект за изменение и допълнение на действащия Устав, поради своето естество.

АК прие, че при поднасяне на проекта и даване на обяснения по него следва да се посочат изходни основни и конкретно формулирани принципи, около които е формиран предложения текст.

АК прие, че следва да отрази своята позиция за точно и ясно разграничаване на делегатите на ОС с право на глас и тяхното положение в залата за лесно преброяване и видимост от тези архитекти, които не са делегати и нямат право на глас. Секторите, в които ще бъдат двете групи следва да са отделени един от друг и да имат ясна граница, която да се спазва.

АК не разполага с вариант от вносителите, в който да може да се сравнят действащите текстове с новите, както и с тези, които са изцяло новоформулирани. Това доста затруднява всички при обсъждането, което АК приема, че ако не се отстрани ще затрудни и ОС.

АК изчете изцяло на глас дадения проект и се направи пълно обсъждане на текст по текст.

Глава първа  Общи положения

Първоначалните общи формулировки са много икономични, като тези в действащия Устав дават по-ясни и точни параметри, които за важни за Камарата и по които тя е разпознаваема-създаване, правоприемство, статут на юридическо лице, дейност, седалище, наименование, печат. Становището ни е , че в тази насока не е нужно изменение.

Глава втора  Цели , функции и задачи на КАБ

Както практиката показва всяко препращане към друг нормативен документ затруднява ползващия. Много по-добре и по-лесно за всеки член на Камарата би било ако в Устава се изчерпи максимално  уреждането на всички важни и ежедневно явяващи се въпроси  за решаване. Все пак това е вътрешният документ на Камарата, която самата тя приема и следва той да и служи най-добре. Старите текстове , с направените изменения през 2007 г. са добре формулирани и могат да останат в действие или да се предложи само редакция.

Глава трета видове проектанска правоспобоност, проектански стаж, членство в КАБ

Наново има препращане, което ще затрудни ползващия Устава. Следва да има точни и ясни формулировки, които даже да прецизират текстове на ЗКАИИП и да са ясни, както за българи, така и за чужденци. Старата формулировка следва да се разгледа подробно текст по текст и да се нанесат облекчаващи промени, които да дадат повече яснота и недвусмислие. Следва да остават и се обновят текстовете за регистрите.

Глава четвърта Органи на управление на КАБ

Раздел І национални органи  Общо събрание

Старата редакция е много по-ясна и точно формулирана. В новата редакция е изпуснато изцяло освобождаването от отговорност на УС, а е вписано в чл.6 ал.І т.5, че се приемат само отчетите на УС, на КС и на КДП.

В чл.7 т.7 правото на съвещателен глас би заблудило, че е право на делегатски глас, като мнението ни е , че следва да отпадне.

В чл. 7 т.10  б.„В”- не е ясно формулирано какво се разбира под необходимост, не е дадена мотивировка на квотата една/трета или една/втора, не е посочено кой ще понесе разходите затова, като предложението ни е да отпадне изцяло.

Управителен съвет

Наново старата редакция е по-подробна и ясна. Липсва в новата редакция текст за оперативно ръководство.

В новата редакция в чл.8 предлагаме, за да няма дискриминация между членовете на Камарата, текста да се редактира така: „УС се избира на ОС на КАБ и се състои от председател, 10 членове, от които поне един ландшафтен архитект и председателите на РК”.

Чл.9 т.7 да придобие следната редакция „създава и прекратява дейността на помощни органи в рамките на одобрения бюджет”- в който да има разграничение и предвидени суми отделно за помощни органи/както е и сега/ като това може да се включи в нова редакция в чл.6 ал.І т.7.

Чл.10 и чл.11 следва според нас да отпаднат- тежка и тромава процедура и формулировка.

Предложението на АК е да има повече  поименно гласуване и мотиви за особените мнения и при гласуване въздържал се.

Контролен съвет

Да остане старата редакция, новата наново само препраща към Закона.

Комисия по дисциплинарно производство

Да остане старата редакция и се възприемат предложенията на КДП.

Раздел ІІ Регионални колегии

Изключително са опростени текстове, с които работят всички РК и мотивират решенията на тази основа. Арх.Ваня Фурнаджиева и при предишни случаи във връзка с изготвяне на проект за Професионален кодекс бе дала свое становище, което застъпи и сега-при положение, че се приема представителство на 20 члена на КАБ- 1 делегат, ако се приеме за по-лесно, че общо членовете са 1000 при това положение делегатите ще са 50, ако се приеме минимален размер за нова РК 7 души , то УС ще нарасне и ще бъде по-голям по брой от Общото събрание. Тези разсъждение водят до нейния извод, че минималния брой за нова РК следва да бъде от 60 човека, а не от посочените 7 в чл.28 т.4 от новия проект, извън съществуващите досега.

АК подкрепи изцяло тези разсъждения и предложения на арх.Ваня Фурнаджиева.

В чл.30 т.1- АК не приема, че следва делегатите да имат мандат от ЧЕТИРИ години.

Бюджет- не е нужно в Устава да се коментират обстойно уредени разпоредби в Закона, които са от специално естество като тези.

Възнаграждения горните съображения

Дисциплинарни нарушения и наказания, дисциплинарно производство- трябва да се дадат ясни граници и правила- кое поведение ще се толерира, което ще се наказва, с каква тежест при каква процедура- следва според АК да има формулирани ясни и точни правила, които да дадат и ясни сигнали към членовете на КАБ  кое е разрешено и кое не.

Преходни и заключителни разпоредби

Да отпадне параграф 2, формулировката” озеленяването не представлява строителна дейност” е неточно, тъй като има катедра „ Зелено строителство” от УАСГ. В параграф 7 наново не е спазен принципа на недискриминация, не е нужно ладшафтните архитекти да са с право на съвещателен глас, а е нужно да се пълноправни членове с право на глас.

По писмото на арх.Тосев изх.№ ВК-80/21.09.2011г.

АК прие, че в Устава следва да има норми по формулираните въпроси. По отношение на професионалното обучение- арх.Симеонов е против, останалите ги възприемат. Това сме отразили подробно и в изцяло коментираните текстове на предложения проект за Устав по-горе.

Извън посочените случаи на различие в становищата АК е единодушно в изразеното становище по-горе.                                                                                                                                                                                                                                                                Председател на АК при УС на КАБ:                                                                                                                          /адв.Катя Попова/

Документът е предаден на арх. Данчо Данчев от арх. Атанас Тосев на заседание на УС на КАБ на 28.10.2011г. без изходящ номер и дата. Приложенията са предадени три дни по-късно.

Обръщаме внимание на комисията за изработване на ПИД на Устава на КАБ, че направеното предложение не следва установения ред и е просрочена крайната дата за приемане на предложения - 15 юли 2011г.

От Ръководството на РК София-град

 

Коментари  

 
#1 Валентина Василева Василева 2011-11-03 23:37
Да не забравяме активното неучастие на арх.Тосев в "онова" заседание на Парламентарната комисия по регионално развитие. Съществена част от настоящите ни проблеми са следствие на обсъждания тогава и приет по-късно ЗКАИИП.
Е, да благодарим !
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions