КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

арх. Огнян Симеонов: ЕТЮД ПО УСТАВА НА КАБ

Петък, 07 Октомври 2011 11:56

Заявявал съм многократно, че не трябва да участвам в ръководните органи на Камарата считайки, че освен уставните изисквания следва да има долна и горна възрастова граница за избираемите длъжности, но не мога да остана безразличен към проблемите на Камарата и предстоящото приемане на нов Устав.

Без да омаловажавам усилията на колегите работили по проекта на „кратък” Устав, ще започна коментара си за него с това, че той с препратките си към Закона не става по-кратък, а изисква кодифицирането му в едно книжно тяло с него. Уставът не може по презумпция да бъде „кратък”, а оптимален по обем и без излишна бъбривост да са точно изписани правилата за добра организация на колегиалния живот.

Камарите, като публично правни субекти се учредяват със Закони, със Закона получават своите права и задължения. Само на Камара изпълнителната власт може да делегира част от функциите си и да я подпомага с част от бюджета си. Основните задължения на Камарата са : присъждане на проектантска правоспособност (евентуално и на квалификационни степени), воденето на публичен регистър и изготвяне на тарифни таблици за проектантски хонорар. Допълнителните си дейности, Камарата регламентира с Устава си. Членуването в Камарата е задължително условие за персоналното упражняване на професията. Със Закон се определя, под покровителството на кое министерство се поставя Камарата. В Германия, Камарата на архитектите е под покровителството на Министерството на вътрешните работи, във Франция  - на Министерството на културата и околната среда. Не зная в Гърция Техническата камара под покровителството на кое министерство е поставена, но тя получава от строителите отчисления две на хиляда от строителната стойност на обектите, затова, че ползват за дейността си проекти, изготвени от нейни членове. Това едва ли е постигнато без покровителство - респективно и контрол на дейността й.

С последните изменения на Закона, за министъра на регионалното развитие и благоустройството е отредена повече от срамна роля, като изключим заповедта за свикване на учредително събрание -  остава Наредбата за стажа за „приспособяване” и изпита на чужденците. Мъчно мога да си представя български закон без известен протекционизъм, в смисъл, че чужди архитекти могат да се подвизават на територията на страната, само в сдружение с български архитект, а в Устава да се изясняват условията за тяхното членство в Камарата, включително и да не са лишени от граждански права в страната, от която идват.

За мен няма задоволителен отговор на въпроса -  защо беше изменен Закона по който през 2003 г. беше учредена Камарата. Може да се допусне, че беше използвано обстоятелството, двама от членовете на КАБ като депутати да бъдат използвани от дискретно лоби за изменението в Закона.

От една страна, за да се разбие Софийската колегия, с ограничаване броя на членовете, под параноята, че е „втори властови център”, като се забрави, че КАБ от 1992 до 2003 г. просъществува благодарение на филиалите си в Пловдив и София. Не може да се отрече, че сега РК София осигурява на членовете си юридическа и нормативна консултация, примерни типови договори, текуща техническа информация чрез презентации  на фирми, с което повишаването на квалификацията се провежда без тестове и изпити и без риска от загуба на членство. В информационната си дейност РК София-град, освен електронната си страница, ползва без цензура и в-к „Арх и арт форум” за своя трибуна.

Темата за минимален и максимален брой членове в една колегия трябва да се изключи, а личната воля на член на Камарата -  в регистъра на коя колегия да се води - да се уважава.

От друга страна, с изменението в Закона се прие, че организационната структура на Камарата се състои само от регионални колегии, при положение, че съществуват само областни колегии. Би могло да се допусне, че в градовете с районно деление, като София, Пловдив и Варна има предпоставка те да бъдат обявени за регионални колегии, като не се забравя, че регион е териториален термин. Изключвам възможността на доброволен принцип, като фракции в Камарата,  да се създават екстериториални регионални колегии с астрални имена - „Нова”, „Супер нова” и „Свръх нова”, а това се поощрява, без да се мисли за последствията за единството на Камарата.

Не зная дали има програма за създаването на регионални колегии в страната чрез обединяването на две или три областни колегии и как ще бъдат структурирани ръководните им органи и да се преодолее междуградския антагонизъм.

Ако се създадат силни регионални колегии, Камарата може да си постави за цел да функционира на мрежов принцип, а не като пирамидално - йерархична структура.

Както за София са много 24 района, така и за Софийската колегия са много 6 района с безсмислени инициали, които водят слаб организационен живот. Направил съм предложение Софийската колегия да има три секции. „София-запад”, „София-център” и „София-изток”, в които заедно да членуват архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти с надеждата за активизиране на колегията.

Ландшафтните архитекти, като редовни членове на Камарата следва да водят общ организационен живот с архитектите и урбанистите и да кандидатстват за изборните длъжности с личните си качества, а не по представителство, за което утре ще претендират и урбанистите.

Не мога да разбера: защо с изменението на Закона се изисква Камарата да защитава авторските права, когато САБ е регистриран в Министерство на културата за тази дейност и кой ще бъде арбитъра при разминаване в становищата по даден казус.

Също така: защо се изисква регистър на архитектурните бюра, когато членовете на Камарата могат да бъдат само физически лица? Логично е да се води регистър на тези членове, които ръководят проектантски фирми.

Без да бъда излишно критичен по измененията и допълненията на ЗКАИИП от 2003 г. , а те не са малко - от 2005, 2006, 2008 и 2009 г.,  се надявам, че те ако продължат -  поне да са обсъдени с колегията. Законът, в последната си редакция, има своя логическа структура, но лишава и двете Камари от творческа изява в уставите им. Споделял съм, че принципно нов хубав устав може да се състави при игнориране на Закона, като предпоставка за бъдещето му изменение и не се опасявам от строги санкции към Камарата при такъв подход, след като не са спазени някои срокове.

Без да съм изчерпателен, ще споделя конкретните си предложения за бъдещ Устав на Камарата. За ръководните органи на Камарата,  в устава трябва да са регламентирани изискванията за: свикване, кворум, представителство, компетентност, вземане на решения, обжалване на решенията и изпълнение на решенията (срокове).

Общото събрание е (по принцип) открито, но следва да има и закрити заседания в случаите, когато се изисква гласуване с квалифицирано мнозинство.

Не мога да приема избора на делегати еднократно, за срока на мандата на ръководните органи, с неизбежните процедури за попълване кворума на Общото събрание, но бих приел различно представителство за текущите и отчетно-изборните общи събрания.

Изборни длъжности

Председател на КАБ - удостоен с най-високото доверие на колегията - да я представлява в международен план, пред всички институции в държавата и пред всички творчески съюзи в страната. Той председателства Националния съвет с решаващ глас.

Главен секретар на КАБ - втори по степен на доверие от колегията. Организира представителните контакти на Председателя, свикването и дневния ред на Общите събрания и заседанията на Националния съвет, координира дейността на областните / регионални колегии и ръководи административния персонал на камарата.

(Законът игнорира ролята на тази длъжност).

Председател на Контролната комисия на КАБ

Председател на Дисциплинарната комисия на КАБ

Изборни органи

Национален съвет на КАБ - определя от състава си двама заместник председатели, които ръководят постоянните комисии на камарата.Националният съвет провежда на всеки два месеца закрити заседания, а на всеки четири месеца открити заседания с председателите на областните/регионални колегии, имащи съвещателен глас. (Излишно е да обяснявам, че едно компактно ръководство носи по-голяма отговорност за действията си, която не следва да се споделя и не може а priori да изпитваме недоверие към избраното ръководство).

Контролна комисия - без коментар.

Дисциплинарна комисия - с по-дълъг мандат от другите ръководни органи. В Съставът й да има щатен юрист и да се избират и два резервни члена, за да има постоянен кворум. Отговаря за дейността си само пред Общото събрание. Дисциплинарната комисия е тази, която може да вземе мотивирано решение за прекратяване мандата на член на ръководните органи. Това решение се внася в Общото събрание и се приема с квалифицирано мнозинство.

Решение за прекратяване мандата на член на Дисциплинарната комисия се взема от Националния съвет и също се приема с квалифицирано мнозинство от Общото събрание.

Когато, за вземане на решение от ръководните органи на Камарата, се изисква гласуване с квалифицирано мнозинство -  то следва да е поименно.

Изборът на ръководните органи на Камарата е таен и следва да са в един тур, за да се избегне пародията на балотаж при падащ кворум, като при равен брой гласове за избран да се счита по-възрастният кандидат.

Ако се реши към ръководните органи да има и Консултативен съвет, с оглед приемственост в ръководството на Камарата, то той следва да се състои от действащите председател и заместник председатели и предишните председател и заместник председатели. Председателства се от предишния председател и се свиква два пъти годишно, а инцидентно -  от председателя си.

Считам, че всички парични вноски в Камарата трябва да са обвързани с постановената за страната минимална работна заплата, процентно намалена или увеличена с решение на Общото събрание. Членският внос трябва да се раздели на такса за поддържане името в регистъра и такса за удостоверение за проектантска правоспособност (което тихо-мълком е въведено, за да се избегне обидната процедура за възстановяване на членство). Прекратяването на членство е дисциплинарно наказание, което не може да се налага за финансова неизрядност след като тя може да се  санкционира с месечна наказателна лихва с размер, приет на Общо събрание. Не изключвам възможността за заявено временно замразено членство в Камарата.

С кратност на минималната заплата следва да са регламентирани заплатите за ръководни длъжности, а с минималното часово заплащане  - авторския надзор и заседателните възнаграждения на членовете на комисии.

Справедливо би било, над определен праг, да има отчисления от хонорара на регистрираните договори в полза на Камарата.

В заключение, ще си позволя един наивен призив към членовете на нашата Камара: без да забравяме голямата цел за престижа на Камарата в обществото, да изпипаме детайлите на един консенсусен Устав, който да уважаваме и спазваме.

арх. Огнян Симеонов
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions