КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Декларация от комисията по устава до всички членуващи в КАБ, делегатите на IX ОС и КС на КАБ

Сряда, 28 Септември 2011 09:19

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАБ

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ  НА  ІХ-ТО ОБЩО  СЪБРАНИЕ  НА КАБ

ДО КОНТРОЛНИЯ  СЪВЕТ  НА  КАБ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ !

Управителният Съвет на КАБ на свое редовно заседание, проведено на 16.09.2011г. в гр.София , ръководено от председателя на УС и в присъствието на председателя на КС, гласува с болшинство  решение със следното съдържание:

  • Променя  т. 18 от Решенията на ІХ-то ОС в гр. Варна от 29.04.2011г. за провеждане на трета сесия на 01.10.2011г. в гр. София  за приемане на устав на КАБ.
  • Насрочва нова дата за провеждането му – 05.11.2011г., гр. София, място УАСГ, час  10 ч.

Изтъкнаха се следните  мотиви:

-        ІХ-то ОС не било насрочило час и място за провеждане на 01.10.2011г. на трета сесия на ОС за приемане на устава.

-        На 03.09.2011г. не бил представен проекта за професионален Кодекс на КАБ.

-        Представеният текст бил „нов устав”, а не „изменение и допълнение на устава на КАБ”.

-        ОР очаквало да получи разяснение от адвокатския съвет и правната комисия към НС за ...”реда и начина на свикване  на ОС  и по какъв начин се оспорват решения на ОС на КАБ.......“  Запитването било направено на 22.08.2011г. по решение на ОР на КАБ.

Забележка: Тази информация вероятно  не се публикува нито като Протокол , нито като Решения на УС от Заседанието на 16.09.2011г. , нито даже  като обикновено съобщение на УС до делегатите до момента,27.09.2011г., за  да изтече незабелязано срокът за провеждане на насроченото 3-то заседание на ІХто ОС на 01.10.2011г.


Временната Комисия по приемане на измененията и допълнения към Устава на КАБ, избрана от ІХ ОС, и отчитаща се пред него, е длъжна да заяви следното:

1.      УС няма право да отменя или променя решения на Върховния орган на КАБ – Общото събрание! Единственото му задължение в този случай беше да ОРГАНИЗИРА провеждане на 01.10.2011г. на трета сесия на ОС за приемане на устава в гр. София! Обявеното за ДРУГА ДАТА (05.11.2011г.) по никакъв начин не може да представлява „...продължение на ІХ-то ОС като 3-то негово заседание......със същия делегатски състав ....”. ЗКАИИП и действащият устав насочват  в  случая към  провеждане на ИЗВЪНРЕДНО  ОС . КОЙ и КОГА ЩЕ ГО СВИКА ? С КАКЪВ ДНЕВЕН  РЕД ?

2.      За това нарушение трябваше веднага да реагира председателят на КС, присъствал на заседанието на  УС на 16.09.2011г.

3.      Професионалният кодекс на КАБ следва да се гледа след приемане от ОС на Устава на КАБ. Окончателно текстовете на устава се гласуват от  делегатите на ОС.

4.      Проектът за устав,  гласуван от ІХ-то ОС м. април принципно за допълване и правно обезпечаване, е обявен на колегията и публикуван на 30.06.2011г.; отразени са препоръките  и мненията на членовете на КАБ и РК. Разпратен е за запознаване като окончателен текст на 03.09.2011г. и е предназначен за обсъждане и гласуване на 3-то заседание на ІХ-то ОС в гр. София на 01.10.2011г. Той е изработен  съгласно  § 19 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗКАИИП, който повелява: „...КАБ и КИИП привеждат уставите си в съответствие с този закон....” Приемането на окончателния текст като „нов” или като „изменение” е формален акт и е в компетенцията на ОС.

5.      Правно  тълкуване  на реда на провеждане на ОС и валидността на неговите решения може да даде единствено българският съд при  нарочно заведено дело.

Комисията определя  горното решение  на ОР  като поредно  НЕПРАВОМЕРНО САМОУПРАВСТВО, извършено чрез гласовете  на УС спрямо Устава и  поредно незачитане решенията на Върховния орган на  КАБ –Общото Събрание .

Като създаден от ОС временен орган, комисията по приемане на Устава напомня на всички делегати на ІХ-то ОС решението за провеждане на 3-та сесия за приемане на Устава на КАБ в гр. София на 01.10.2011г. и на-настойчиво иска отговор на въпроса:   ЩЕ ИМА ЛИ, И КОЙ ЩЕ ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО  НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ  В СОФИЯ, НА 01. 10.2011г.?  КОЙ СЛЕДВА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ  ЗА НЕПРОВЕЖДАНЕТО  МУ?

 

От комисията по приемане на измененията и допълненията към устава

София, 27.09.2011г.

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions