КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

УСТАВЪТ НА КАБ - окончателен текст за обсъждане и гласуване на ОС

Събота, 03 Септември 2011 09:26

Уважаеми колеги,

Това е окончателният  текст на Проекта за изменение и допълнение на Устава на КАБ, който  предлагаме на вашето внимание за запознаване и съставяне на мнения пред предстоящето гласуване на  Заседанието на ІХ-то ОС, обявено съгласно Решенията, за 01.10.2011 г.

Временната комисия извърши своята работа в общо 15 бр. заседания разпределени както следва: 6 бр. за изготвяне на текстовете за 1-во обвяване до 30.06.2011г. и 9 бр. за периода от 01.07. до 02.09.2011г.

Текстът беше подложен на юридическа консултация и редакция, и беше гласуван от мнозинство на списъчния състав на комисията на финалните заседания на комисията в края на м. август.

Спазени бяха основни принципи и структурни идеи, с които  ІХ-то ОС избра компактния и ясен вариант на РК София-град за доработване и юридическа  обосновка, задължавайки комисията да подготви окончателен документ за гласуване:

-         Запазване духа, буквата и принципите на приетия от ІХ ОС кратък текст.

-         Защитен е достойно приоритета на ОС  като Върховен орган на КАБ с мандат от 4 години на избраните делегати.

-         Изпълнено е изискването на ЗКАИИП за минимален и максимален брой на членовете на отделна РК.

-         Изяснен е редът за създаване на РК.

-         Предложен е начин за формиране на колегии на ландшафтните архитекти и урбанистите, членове на КАБ според ЗКАИИП.

-         Обоснован е принципът на пропорционално разпределение на гласовете в УС, при запазване на настоящата структура на КАБ и

броя на РК в страната.

-         Отворена е възможността на УС да ръководи оперативно работата на КАБ и да създава свои работни органи.

Независимо от желанието на комисията да работи в косенсус по всички текстове, още при първото обявяване на проекта от 30.06.2011г. се даде трибуна и на различни от гласувания на ОС текст виждания за структурата на КАБ – с визиране на обобщените региони в Закона за Регионалното Развитие на РБ (ЗРР), по отношение на РК, както и на възможно намаляване броя на членовете на УС – председатели на РК. За съжаление, комисията не получи практически никакви текстове от колегията по този въпрос, нито знак за одобрение на идеята.

Уважавайки различните мнения, и давайки трибуна на всички идеи на сайта на КАБ и РК София-град до последния момент, комисията разгледа по принцип в средата на м. август 2011г. и някои алтернативни варианти, предложени от нейни членове, които сме длъжни да споменем за ваша информираност:

-          КАБ да се състои от 2 РК- според І-во ниво от ЗРР;

-         КАБ  да се състои от  /3 + 1/ РК – Северна България; Южна България ; София-град и една РК на ладшафтните архитекти и урбанисти

-         КАБ да се състои от 8 РК –  6 териториални колегии за страната – по ІІ-ро ниво на ЗРР, 1 за София-град и 1 РК за ландшафтните архитекти.

Принципна подкрепа получи в тази посока предложението за КАБ от 3+1 колегии, направено от арх.Любомир Пеловски. Възможно е такъв вариант за Устав да се представи на Вашето внимание допълнително.

Запознавайки ви с работата на комисията, която не беше гладка и лесна предвид на многобройните дебати, изказваме още веднъж благодарност на всички колеги, които с мнения, предложения, изказвания и публикации взеха участие в дискусията по изготвянето на окончателния текст на допълненията на устава.

Заслужават адмирация и членовете на авторския колектив, участвали в работата на комисията, които активно и непримиримо защитиха достойно принципите и основите на този  лаконичен проект, получил одобрението на ІХто ОС.

Спазвайки обявения от комисията  на 30.06.2011г. график, разчитаме на Вашата активност и съпричастност  след запознаване с предложения окончателно текст и градивна работа на Заседанието на ІХто ОС, насрочено за 01.10.2011г. в гр.София.

От комисията по приемане измененията и допълнения
на устава на КАБ към ІХ то ОС.

София, 03.09.2011г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА НА
КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

УСТАВ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Този устав урежда устройството и организацията на дейността на Камарата на архитектите в България (КАБ), съгласно Закона за камарите   на   архитектите   и   инженерите   в   инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

(2) КАБ представлява своите членове и защитава техните професионални права и интереси.

(3) КАБ е със статут на юридическо лице със седалище София, създадено със ЗКАИИП.

Глава втора
ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КАБ

Чл.2. КАБ изпълнява определените в ЗКАИИП цели, функции и задачи.

 

Глава трета
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ.ЧЛЕНСТВО В КАБ

 Чл.3. КАБ изпълнява определените в Глава трета от ЗКАИИП условия за проектантска правоспособност, проектантски стаж и членството.

 

Глава четвърта
ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАБ

Раздел I
НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл.4. Националните органи  на  КАБ са общо събрание (ОС), управителен съвет (УС), контролен съвет (КС) и комисия по дисциплинарно производство (КДП).

Чл.5. КАБ се представлява от председателя на УС, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

 ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.6. (1) Върховен орган на КАБ е ОС, което е с мандат 4 години. Право на глас имат делегати, избрани на на общите събрания на регионалните колегии (ОСРК).

(2) ОС:

1.   приема, изменя и допълва устава на КАБ;

2.   приема, изменя и допълва професионалния кодекс;

3.   създава работни комисии за изпълнение на негови решения, избира и освобождава членовете им;

4.   избира и освобождава председателите и членовете на УС и на КС за срока на мандата на ОС; както и на КДП за срок от три години;

5.   приема отчетите на УС, на КС и на КДП;

6.   приема, изменя и допълва методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, която се обнародва в Държавен вестник;

7.   определя размера на встъпителните и годишни вноски, както и бюджетите на регионалните колегии (РК);

8.   одобрява определените от УС размери на всички видове такси и цени на услуги, извършвани от КАБ;

9.   приема бюджета на КАБ и размера на фонд „Резервен”;

10. приема решения за разпореждане с недвижими имоти – собственост на КАБ;

11. избира председател на ОС за срока на мандата си, приема правила за правата и задълженията му;

12. ОС определя възнагражденията на председателите на УС, КС и КДП.

(3) Решенията на ОС по ал.1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.

Чл.7. Ред   за свикване и правила за работа и за вземане на решения от ОС:

1.   ОС е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум то се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите регистрирани делегати.

2.   Непосредствено преди провеждането на ОС, се обявява броя на регистрираните делегати към този момент и този брой се записва в протокола на ОС.

3.   ОС взема решения, ако в гласуването са участвали не по-малко от половината от регистрираните делегати (съгласно предходната т.2) и с обикновено мнозинство – повече от половината от гласувалите.

4.   Заседанията на ОС са открити, освен ако то не реши друго.

5.   Заседанията на ОС се водят от председателя на ОС по предварително приет регламент от ОС в началото на четиригодишния мандат.

6.   С квалифицирано мнозинство от две трети от гласувалите ОС приема, изменя и допълва дневния ред.

7.   Всеки член на КАБ има право на свободен достъп до участие в ОС с право на съвещателен глас.

8.   Всеки делегат има право на един глас при взeмането на решения.

9.   Редовно ОС се свиква ежегодно през последната седмица на месец март с решение на УС, в което се определят: дневен ред, дата, час и място на провеждането. Минимум един месец преди определената дата решението и всички материали по предложения дневен ред, се публикуват в интернет сайта на КАБ и се изпращат до РК.

10.  Извънредно ОС се свиква:

а) по решение на УС;

б) по искане на най-малко една десета от членовете на КАБ;

в) при необходимост по искане на една (трета/втора) от делегатите на ОС.

11. ОС се закрива само след изчерпване на приетия дневен ред, или при условията на т. 6.

12. Работата и решенията на ОС са публични и подлежат на публикуване в информационните средства на КАБ в едномесечен срок от закриването на съответното ОС. 

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.8. УС се избира от ОС на КАБ и се състои от председател, 10 членове, един от които ландшафтен архитект, и председателите на РК.

Чл.9. УС:

1.   оперативно ръководи дейността на КАБ;

2.   свиква ОС;

3.   управлява имуществото на КАБ;

4.   създава и поддържа регистрите на КАБ по чл. 6, т. 1, 2 и 3 от ЗКАИИП, като в случаите за ландшафтни архитекти и урбанисти включва участие на представители от съответната специалност;

5.   по предложение на председателя на УС избира двама заместник - председатели от състава на УС;

6.   Определя представители на КАБ в експертни съвети и комисии на национално ниво;

7.   При необходимост създава помощни органи с бюджети, одобрени от ОС.

8.   Произнася се с решение, по реда на чл.35 ал.1, 2 и 3 от ЗКАИИП по дисциплинарните производства, образувани по реда на чл. 34 от ЗКАИИП;

9.   Представя на Законодателя становище на КАБ по чл. 5. т. 6. от ЗКАИИП.

10.  Приема щатно разписание и длъжностни характеристики на служителите в КАБ.

Чл.10. (1) Всеки член на УС има право по всеки отделен проблем да поиска гласуването  и вземането на решение да се извърши на принципа на пропорционално разпределение на гласовете, определен в чл. 11. В такъв случай прилагането на този принцип става задължително.

(2) В случай, че не е направено искане за прилагане на принципа на  пропорционално разпределение на гласовете, всеки член на УС има право на един глас.

Чл.11. Принципът на пропорционално разпределение на гласовете на УС, отразява различния брой членове на КАБ в РК и се състои в:

1. Приема се, че общият брой гласове на УС е равен на 330.

2. Председателят и десетте членове на УС, избрани от ОС, си разпределят по равно 220 гласа;

3. Председателите на РК си разпределят 110 гласа пропорционално на броя на членовете на съответните РК към началото на четиригодишния мандат на УС.

Чл.12. Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство, с изключение на чл.9, т.3, когато е необходимо квалифицирано мнозинство от две трети от гласувалите.

Чл.13. Ред за свикване и правила за работа и за вземане на решения от УС:

1.    УС се свиква от председателя на УС или по искане на една трета
от членовете му;

2.    заседанията на УС са открити, освен ако той не реши друго;

3.    УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват
повече от две трети от пропорционалните гласове; при равенство в гласовете, решаващ е гласът на председателя на УС;

4.    УС заседава не по-малко от един път на всеки два месеца;

5.    При невъзможност за изпълняване на функциите, при  отстраняване или отпадане от състава на УС на неговия председател, функциите му се изпълняват временно от негов заместник до първото следващо ОС.

Чл. 14. (1) УС се отчита пред  ОС.

(2) работата и решенията на УС са публични и подлежат на публикуване в информационните средства на КАБ в двуседмичен срок след съответните му заседания.

 КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.15. КС се избира от ОС на КАБ при спазване изискванията и с правомощията, предвидении в чл. 23 и чл. 24 от ЗКАИИП.

КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.16. КДП се избира от ОС на КАБ при спазване изискванията и с правомощията, предвидении в чл. 25 и чл. 26 от ЗКАИИП.

 

Раздел II
РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

Чл.17. Органи на управление на регионалната колегия (РК) са общо събрание на регионалната колегия (ОСРК) и съвет на регионалната колегия (СРК).

Чл.18. РК се представлява от председателя на РК, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ      

Чл.19. (1) Редовно ОСРК се свиква ежегодно през месец февруари по решение на СРК по същите условия и ред за свикване на ОС на КАБ.

(2) Извънредно ОСРК се свиква по решение на СРК или по искане на най-малко една пета от членовете на РК.

Чл.20. ОСРК:

1.   приема, изменя и допълва правилника за устройство и дейност на РК;

2.   избира и освобождава председателя и членовете на СРК с тайно гласуване;

3.   приема отчетите на СРК;

4.   приема бюджета на РК при спазване изискванята на Глава пета от ЗКАИИП;

5.   избира делегати за ОС на КАБ;

 

СЪВЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ

Чл.21. СРК:

1.   свиква ОСРК;

2.   управлява имуществото на РК;

3.   създава и поддържа регистрите на РК;

4.   събира годишните вноски;

5.   регистрира договорите за проектиране на членове на РК;

6.   определя представители на КАБ в експертни съвети и комисии на регионално ниво.

Чл.22. СРК се избира за срок, съответстващ на мандата на ОС на КАБ.

Чл.23. За членове на СРК могат да бъдат избирани за не повече от два последователни мандата членове на КАБ с пълна проектантска правоспособност (ППП).

Чл.24. (1) ОСРК избира СРК, състоящ се от председател, зам. председател и минимум един член.

(2) Председателят на СРК и негов заместник се упълномощават от председателя на УС за самостоятелни действия относно финансово и административно обезпечаване на РК по определени от ОС на КАБ условия и параметри.

Чл.25. (1) Бюджетът на РК се определя за една година.

(2) Приходите на РК се формират като процент от годишните вноски за членство и за правоспособност на членовете на съответната РК, определян ежегодно от ОС на КАБ за последващата финансова година.

(3) ОСРК имат право да определят и събират допълнителна вноска изцяло за нуждите на съответната РК.

Чл.26. (1) С правилника си РК, може да организира дейността си в архитектурни колегии на териториален и професионален принцип.

(2)     При организация в архитектурни колегии, ОСРК може да се свиква и на делегатски принцип, при представителство до 1:5. Делегатите се избират от общите събрания на архитектурните колегии.

(3)     Председателите на архитектурните колегии са членове на СРК.

Чл.27. РК осъществяват дейността си на територията на една или повече съседни области.

Чл.28. Условия и ред за създаване на РК:

1.   РК се създават на териториален и професионален принцип със съответното представителство в УС и комисиите към него.

2.   За създаване на нова РК и разделяне на една РК на две или повече се изисква решение на ОСРК на съответната съществуваща териториална или професионална РК.

3.   За обединение на две или повече РК се изискват решения на всички ОСРК , участващи в обединението.

4.   Минималния брой членове, необходими за създаване на нова РК е седем члена.

5.   Максимален брой членове, необходими за разделяне на РК е три хиляди члена.

Чл.29. ОС на КАБ окончателно решава с квалифицирано мнозинство от две трети от гласувалите всички структурни промени в КАБ.

Чл.30. Делегати на ОС се определят при следните условия и ред:

1.   Делегати на ОС се избират от ОСРК с мандат от четири години.

2.   Представителството е един делегат на всеки двайсет члена.

3.   Делегатите трябва да притежават ППП.

4.   Ако съответната РК няма необходимия брой от 20 членове, тя се представлява от един делегат.

5.   Когато броят на членовете на РК е над 20, но не съответства на установената норма на представителство, на повече от десет члена се избира един делегат.

6.   При отказ от участие в ОС на КАБ, делегатът декларира волята си непосредствено преди провеждане на годишното ОСРК.

7.   СРК проверява наличието на ППП на делегатите за съответната година.

8.   При отказ от участие или липса на ППП съответните делегати се освобождават.

9.   За освободените места по т. 9. се провеждат частични избори от ОСРК за срок до края на мандата на ОС.

 

Глава пета
БЮДЖЕТ

Чл.31. КАБ приема бюджетът съгласно изискванията на ЗКАИИП и Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК).

 

Глава шеста
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.32. Членовете на КАБ получават възнаграждения съгласно Глава шеста от ЗКАИИП.

 

Глава седма
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНОПРОИЗВОДСТВО

Чл.33. Дисциплинарните нарушения и наказания, и дисциплинарното производство са регламентирани в Глава седма от ЗКАИИП и професионалния кодекс.

 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. ОС на КАБ (редовно или извънредно) през четиригодишния си мандат провежда сесии при условията на ЗКАИИП и този устав. В рамките на една сесия могат да се проведат няколко заседания в различни дни до изчерпване на дневния ред.

§2. Членовете на Камарата не могат да съвместяват дейността на проектант с ППП с дейността на строител, на строителен предприемач, търговец на недвижими имоти, на строителни материали, или на административен служител. Озеленяването не представлява строителна дейност.

§3. За членовете на УС на КАБ, КС и КДП се извършва проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Кандидатите за тези длъжности попълват  писмени декларации за принадлежност или непринадлежност, както и писмено съгласие за извършване на предварителна проверка. Избран кандидат, декларирал непринадлежност, опровергана впоследствие при проверката, отпада от съответния ръководен орган.

§4. Всеки кандидат за Председател на УС на КАБ се регистрира и представя Мандатна програма за работа на КАБ минимум в едномесечен срок преди провеждане на изборното ОС на КАБ.

§5. Председателите и членовете на УС, КС и КДП се избират от ОС на КАБ с таен вот и повече от половината от гласувалите, включително и при балотаж. В случай на балотаж за всяко вакантно място участват не повече от двама от кандидатите от първия тур, класирани по висшегласие.

§6. Председателите на РК се избират за членове на УС от ОС на КАБ.

§7. В случаите, отнасящи се до ландшафтни архитекти или урбанисти, КДП се допълва с трима представители на съответната специалност със съвещателен глас.

§8. Настоящото изменение на устава на КАБ е прието от ОС на КАБ, на негово заседание, проведено на .......... и влиза в сила от 01.01.2012 г.

§9. В срок до 01.02.2012 г. ОСРК приемат правилници за дейност на съответната РК.

§10. Въпроси, неуредени с този Устав, се решават от ОС  и съгласно законодателството на РБългария.

 

Прикачени материали:
Проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ (Окончателен текст)
Проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ (Работен текст)
Писмо до Председателя на УС на КАБ
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions