КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Предложения на арх. Г. Савов за промени в Наредба №4/1.07.2009г.

Понеделник, 15 Септември 2014 10:17
01

Уважаеми колеги,

Към доклада – предложение за промени в Наредба 4, който Ви изпратих, предлагам следните допълнения, възникнали в хода на разработката.

Като основна посока на промяна е желанието да се намали изключително широкия обхват на възможните  тълкувания за обема и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „Технически проект“, особено що се отнася за част Архитектурна. Основен мотив за това е добре познатата ни практика, на тази фаза /ТП/ да се възлагат поръчки за изпълнение на проектиране и строителство с обществено финансиране по реда на ЗОП, както и с частни средства. Да се извършват и приемат СМР, да се въвеждат строежи в експлоатация. Безспорен е факта, че именно поради несъпоставимо различните тълкувания за пълнотата на проектите в тази фаза /от почти идеен до почти работен/, в огромната част от случаите поради финансови причини и некомпетентност, напълно законно, в съгласие със ЗУТ и в съответствие с нормите се възлага изготвянето на непълна, неокомплектована, а от там и грешна проектна документация по която се извършва и приема строителство. В резултат на това се констатират огромни разминавания в количества и видове СМР заложени в проектите и договорите за строителство с реалните такива, отчетени на обектите. Констатират се и недопустими разминавания в предвидените срокове за приключване на строителството и въвеждане на строежите в експлоатация. Това е една от основните причини за спиране на финансирането и съмнения за злоупотреби по линия на евро фондовете за обществения сектор и от страна на банките и други кредитиращи институции в частния сектор.

В хода на дискусиите с различните ангажирани с проблема страни /и по специално от страна на ДНСК/, беше изразено опасение, че в сега действащата Наредба 4, чл.19, ал.4, записът за изискване на работни чертежи и детайли към вече одобрената проектна документация на фаза „Технически проект“, необходима за да бъде преведена тя „ … в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР)“ , противоречи на чл.148, ал.4 от ЗУТ, където се казва, че „Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект“ и на чл. 157, ал.2 - „Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж… „ т.е. няма друго изискване за допълнителни чертежи във фаза „Работен проект“, необходими за започване на строителство.

С цел коригиране на това несъответствие в наредбата, както и с цел преодоляване на описаните по-горе съществени проблеми установени от практиката предлагам в чл.21, ал.1 от Наредба 4 определяща обема и съдържанието на проектите във фаза „Технически проект“ да се допълни с необходимите чертежи и детайли в степен, позволяваща изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи (СМР). И в момента, в добрите практики разликата между проектите във фази “Технически проект“ и „Работен проект“ се различават основно по степента на точност на изготвената документация за съответната фаза /детайли, спецификации, количества и др./,  около 10-15% за фаза ТП и около 5-10% за фаза РП.

Поради факта, че този дисбаланс в тълкуване пълнотата на фаза ТП е най-изявен в част Архитектурна, предлагам да се преработят и допълнят и Раздел II и Раздел III от Наредба 4, касаещи изискванията за фази ТП и РП на част Архитектурна.

Разбира се това не следва да промени намерението изразено в доклада, да се създадат допълнителни приложения към Наредба 4, указващи точно какви проекти и с каква пълнота или в каква фаза на проектиране са необходими за издаване на разрешение за строеж и за започване изпълнение на СМР за различните категории, вид /група строежи. Липсата на подобна класификация е причина за различни тълкувания и практики за един и същ вид строеж в различните общини и ведомства, упълномощени да одобряват проекти и издават разрешения за строеж.

Съществен проблем са и еднаквите изисквания по отношение на необходимите части със съответна пълнота на проектната документация необходима за издаване на разрешение за строеж за несъпоставимо различни по категория, големина и значимост строежи, което безсмислено усложнява процедурите по издаване на разрешения за строеж и затормозява строително инвестиционния климат, особено за обекти от четвърта и пета категория.

Уважаеми колеги,

С оглед краткото /надявам се/ време на мандата на този кабинет и поради необходимото технологично време за изработване и процедиране промените и допълненията в Наредба 4, Ви моля в срок най късно до 18 септември 2014г. да изпратите своите предложения. Вярвам, че това няма да отнеме много от ценното Ви време, тъй като всеки от нас във всекидневната си практика е решавал по някакъв начин тези проблеми и със сигурност е мислил не веднъж по начините за възможното им решаване.  

Вярвам, че ползите от тези макар и малки промени ще са в интерес на всички участници в строително инвестиционния процес. На разположение съм по всяко време за въпроси и уточнения.

Поздрави
арх. Георги Савов
11.09.2014г.

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (Обн., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г.)

 
Източник: kab.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions