КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Етюд за дейността на КАБ

Петък, 09 Май 2014 10:08
Автор: арх. Огнян Симеонов
 
Предложения за отчисления от договорения архитектурен хонорар за КАБ

След като сме убедени, че практиката да се отдели редовния членски внос от вноската за удостоверенията за проектантска правоспособност има положителен ефект, би следвало да се вземе под внимание и социалното разслоение в колегията на по-проспериращи и мъчно оцеляващи на пазара на проектантките услуги.

Ако приемем, че редовния членски внос е оптимален /поносим и е въпрос по-скоро на финансова  дисциплина, то вноската за удостоверение за проектантска правоспособност не е в съотношение с постигнатите/инкасираните финансови резултати на отделните проектанти.

От тук следва, че би трябвало от чувство за солидарност да търсим и по-справедливото диференциране размери на вноската за удостоверения за проектантска правоспособност.

Това може да се постигне, чрез отчисления от проектантския хонорар по част Архитектурна, при заверка на договора и получаване на удостоверение за проектантска правоспособност отделно адресирано за всеки обект по заверения договор. При условие, че всеки договор за проектиране, независимо от категорията на сградата задължително се регистрират в КАБ.

Въвеждането на подобна практика трябва да влезе в сила с решение на Общо събрание на следваща календарна година. Към това решение трябва да има клауза, че ветераните от войните и почетните членове на Камарата имащи пожизнено членство дължат отчисления по договорите си за получаване на новия тип удостоверения за проектантска правоспособност за обекта предмет на договор.

Надявам се, че с така предложените отчисления няма да се наруши бюджета на Камарата, нито, че новата редакция на удостоверенията за проектантска правоспособност ще представлява бюрократическа трудност.

Предложението за отчисления от договорения проектантски хонорар в полза на областните/регионални колегии, следва да има характер на прогресивно данъчно облагане, като инкасиран хонорар под определен праг да бъде освободено от отчисления по следната примерна таблица:

01
Както считам, че тежестта на вноските за удостоверения за проектантска правоспособност издавани от Камарата ще бъде по-справедливо разпределена и като се надявам, че проспериращите ни колеги ще проявят чувство за солидарност, оставям това предложение за преосмисляне от колегията.
 
Предложение за финансово подпомагане дейностите на Националния съвет на КАБ

Според Закона за Регионалното развитие (ДВ бр. 50/2008г.) и приетите в него показатели (чл.6) районите в страната са класифицирани на три нива за провеждане на държавна политика за регионално развитие.

От анализа на МРРБ (2011) 28-те области в страната са разпределени по нива какво следва:

1.    Области с над средните стойности на показатели (области с развитие) – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора;
2.    Области със средните стойности на показателите – Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Благоевград, Кърджали, Перник и София-област;
3.    Области с критични стойности на показателите (изоставащи области) – Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кюстендил;

Ако приемем за реална необходимостта от по-големи постъпления за дейността на Националния съвет на КАБ и ако имаме чувство за солидарност между членовете на областните/регионалните колегии би следвало да се приемат диференцирани/пропорционални отчисления от постъпващите в областните/регионални колегии парични вноски към Националния съвет на КАБ в зависимост от икономическото състояние/развитие на областите в страната.

С направената обосновка предлагам примерно, процентно съотношение между постъпилите парични вноски в областните/регионални колегии и Националния съвет на КАБ да бъде какво следва:

1.    София-град                                         60-40
2.    Области с развитие                          65-35
3.    Области в добро състояние          70-30
4.    Изоставащи области                        75-25

Решението за предложеното процентно съотношение следва да се вземе по инициатива на РК София, както инкасираща най-големи постъпления и това решение след обсъждане да се вземе като проява на добра воля с пълен консенсус от съвета на председателите на областните/регионални колегии, без намесата на Националния съвет и да влезе в сила за експериментален срок от Общото събрание.

След влизане в сила решението от Общото събрание, Националният съвет да има право да опрости или намали задължението на някоя областна/регионална колегия, от което не следва, че опростените задължения следва да се компенсират от останалите колегии.

След фиксирания експериментален период и след отчитане ефекта на приетото решение, областните/регионалните колегии могат, във времето, консенсусно да променят отчисленията си към Националния съвет на КАБ.

Моята представа за вземане на решение по предложението с пълен консенсус се свежда до това, че ако само един от председателите на областни/регионални колегии мотивирано не го подкрепи, то предложението за финансово подпомагане дейности на Националния съвет да се счита за оттеглено.

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions