КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Арх. Данчев: Частичен анализ на дейността на КАБ за седем годишния период от съществуването й.

Четвъртък, 31 Март 2011 13:06


ДО  Регионалните колегии към КАБ

Относно: Частичен анализ на дейността на КАБ  за седем  годишния период  от съществуването й

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камарата на архитектите в България беше учредена (възобновена) през 2003 г. със специален закон (какъвто малко страни, в света и в Европейския съюз, имат). Целта на всеки закон е държавата да осигури по-добри условия за своите граждани, в това число и на инженерно-архитектурните и други специалисти. По директивите на ЕС, архитектите и шест медицински специалности са определени като свободни професии. При учредителното събрание на КАБ, всички наши колеги бяха с големи очаквания, че браншовата ни организация ще подобри и ще защитава професионалния ни статус пред държавата и обществото. Надеждите ни бяха, че положението ни като специалисти ще се подобри, сравнявайки се с нашите колеги от съседните страни и тези от ЕС, на който междувременно станахме страна – равноправен член.

Първоначално беше създадена структурата на Камарата, като основно условие, за да започне да работи. Учредиха се Областни колегии във всяка област, създадоха се Комисии към УС на КАБ, които да подготвят действията на Камарата по основни направления: международна, медийна, нормативна – уредби и закони, финансова, професионална дейност, регистър и други, появили се според текущите нужди. Като добро начало заработи Управителният съвет, Контролният съвет и Комисията по етика – всички, избрани от Общото събрание на Камарата при законовото условие да са независими едни от други.

Очакването от Архитектурната колегия е, че Камарата ще има основно участие при създаването и промените на нормативната уредба, с които ние работим, като закони и наредби. КАБ трябва да има стратегията и тактиката как това да се постигне и да е наясно каква материя да подготви. Повечето от Комисиите с променлив успех и убедителност си вършат текущата работата, но е важен крайният ефект, когато нашите искания се регулират в съответните наредби и закони. В това отношение с особена острота се чувства липсата на основен документ – Доктрина на Камарата – който да постави философската основа на Стратегията за нейното развитие и да служи като отправна точка, както за предложенията, които Ръководството на КАБ прави за промени в законите, така и за отношението на КАБ към всеки нормативен документ, предлаган от друг. Вече втори мандат Председателят и Ръководството  на КАБ избягват да съставят и да предложат на УС такъв документ. Така действията на ОР по отношение на законодателството изглеждат  случайни и неконтролируеми.  И  двата случая на  тяхната законодателна инициатива бяха направени без знанието и одобрението на колегията (виж Декларациите на ОС  2007 г.,  на ОС 2009 г. и  справка – Стенограмите на Народното събрание).

Професионалната дейност на членовете на КАБ като проектанти зависи изключително от Закона за устройство на територията, Закона за висшето образование, Закона за обществените поръчки, Наредба за архитектурни конкурси, ЗКАИИП и различни наредби, задължителни за одобряването на проектите. В този смисъл е от основно значение каква е готовността и отношението на КАБ към промените на тази нормативна база:

1.    Закон за устройство на територията – поредна промяна, по която се работи в МРРБ и тревожни сигнали от колеги, че занапред основни ръководители на инвестиционните проекти ще са консултантските фирми, а не проектантските, както е сега. Какво е отношението на КАБ по тези промени, които ни касаят? Извън това буди особено безпокойство фактът, че научаваме  за готвените промени съвсем случайно, а понякога и направо от Държавен вестник.

2.    Закон за висшето образование – получаваме информация за сключени споразумения от страна на ръководството на КАБ с новосъздадени университети, без да е ясно КАБ има ли отношение към техните учебни програми, дали са обсъждани, какви са им специалностите, степените? Техните възпитаници след време ще кандидатстват за членство в КАБ  и за пълна проектантска правоспособност (ще имат достъп до европейското пространство), без да е ясно дали подготовката им е достатъчна и равностойна на тази  в сега съществуващите.

3.    Закон за обществените поръчки – прилага се повсеместно за всякакви по големина проекти  - от най-малките до най-големите - като се абсолютизират единствено икономическите показатели (или най-ниска цена на проектирането, но дали за архитектурата това е най-подходящото е спорно). За значими архитектурни проекти е логично да се прилага Наредбата за конкурси в проектирането и спечелилият да бъде равнопоставена база за обществена поръчка, в полза на инвеститора или собственика, а не обявената най- ниска цена на проекта да е бонус за спечелване на поръчката.  Раздразнението на колегите е, че чрез поставяне на специфични второстепенни изисквания (далеч от основното) в условията на поръчката може да се предопределя възлагането й на определен изпълнител, който е изпълнил някакво ненужно изискване (работни чертежи, арматурни планове и други почти абсурдни условия). КАБ подготви 2-3 варианта на наредби за архитектурни конкурси, за което се отделиха много усилия, време и средства, но така и не се приеха промени в очакваните посоки. Какъв е смисъла на усилията и разходите като няма ефект?

4.    Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране – определя правоспособността в проектирането и дейността на КАБ и КИИП. Основното му предназначение е да задоволява нуждите на обществото от професионално обслужване. Колегите, за да си вършат качествено работата, трябва да бъдат поставени в подходящи условия на работа (позиции в обществото, свободна и равнопоставена конкуренция, без участие на специалистите от държавни и общински служби и не на последно място – на адекватно заплащане за квалифицирания си труд, подобно на колегите си в другите икономически и социално подредени държави). Предложения за промени в ЗКАИИП  Оперативното ръководството на КАБ е инициирало само два пъти. През 2006 г. от една страна изкуствено се закри Комисията по професионална етика и вместо нея се създаде Дисциплинарната комисия (сменя се само името, но дейността е същата, а скритата цел беше  избиране на нови членове вместо неудобните стари). От друга страна беше отменена забраната по чл. 12 ал. 3, въпреки  изричния протест на УС на КАБ срещу такава промяна. Като последствие - извънредни ОС на РК и на КАБ с разходвани време и средства. През 2009 г. се направиха поправки в Закона с цел  приемане на нови специалности в Камарата на архитектите, без тяхно съгласие и без наше знание. Другите поправки бяха за вътрешното устройство на КАБ и след това се налага да се учредят и в  Устава, на който му се диктува „върховенството” на закона и така се игнорира мнението на колегията. При всички действия от страна на КАБ за внасяне на промени, не е ясно кой е упълномощен, с какви правомощия и отговорност е натоварен и пред кого се отчита. На ОС на КАБ – 2011 г. предстои приемането на отложения от 2010 г. Устав. Той беше отложен поради категоричния протест срещу смисъла и съдържанието на предлаганите промени  на Закона, изразен в приетата Декларация на ОС. За изтеклата една година не се е променило нищо в този проект за Устав, съставен от някаква група от неясно как събрани лица и ако няма и промяна в отношението на колегите, какво ще стане?

5.    Наредба за противопожарната безопасност – в последната година най-проблемната за практиката на нашите колеги. Не е ясно участието на КАБ при нейното съставяне, но тя е задължителна и нейното спазване буди проблеми, в повечето случаи нерешими в централните градски части, както ни сигнализираха наши членове (материалите им са препратени към Комисията за нормативните актове).

6.    Бюджет и финанси – При всички общи събрания на КАБ може би най-много време, нерви  и дискусии се отделят на бюджета на КАБ: какво се отделя за Централното ръководство и какво остава за Регионалните колегии. От основния принцип, че членският внос се разпределя между УС и РК в някакво твърдо съотношение, гласувано на Общо събрание не е останало нищо. Сега вече има претенции да сме с централизиран бюджет, по-голямата част му част да бъде в Централното ръководство и  се ограничат по места колегиите, които по смисъла на ЗКАИИП всъщност  са основните действащи структури на КАБ. Обяснението на Централното ръководство на ОС винаги е, че парите не им достигат, без да се дава обяснение и  отчет  къде и за какво точно  се харчат средствата. При силно централизиран бюджет, Регионалните колегии по места ще бъдат чувствително  ограничени в дейността си, от което ще се превърнат в изпълнителни администратори без никакво мнение и инициатива. В последните години се въведоха маса такси за административно обслужване  на членовете на КАБ, като начин за постъпления в бюджета, предимно в централния. Това би било ефективно при постъпления от външни източници, но за своите членове остава въпроса кой кого обслужва: КАБ ли обслужва членовете си или обратното?

7.    Комисия по професионална дейност към КАБ – Едно от хубавите намерения при учредяването на КАБ е пожеланието да се организират курсове( компютърни програми, чертаене, езици), консултации (технически, правни), обучение (закони, наредби), презентации (новости, технологии, продукти) с цел повишаване квалификацията и осведомеността на колегите. При условие, че всеки получил правоспособност за проектиране е длъжен да има определени професионални умения и познаване на нормативната материя на КАБ. Би трябвало да се организират курсове за желаещите да си повишават квалификацията (естествено срещу реално заплащане), а не наличието на проведен курс със стремеж това ежегодно да стане  задължително условие за членство. При еднократни лекции за разискване на наредбата или друга материя, да не се поставя като непосилно за някои колеги условие висока такса за участие, което би представлявало материално условие за признаване на правоспособност, какъвто няма в Закона и би нарушило равнопоставеността на колегите ни.

Камарата на архитектите в България е в седмата  си година. Много е направено (особено във вътрешноорганизационен план), но още повече са очакванията на колегите за бъдещето на фона на ситуацията, в която е страната ни. В последната година от мандата на сегашното ръководство, очакванията ни са да се доразвие постигнатото, без да се внасят радикални промени с неясен ефект. Новото ръководство с новия мандат трябва да има условия за приемственост, а не да е принудено да започне всичко отначало в полза на Камарата и в частност на всичките и членове.

С уважение,
арх. Д. Данчев
Председател


Може да изтеглите документа от ТУК.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions