КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Вторник, 29 Март 2011 15:52

 РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ОТ ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОЛЕГИИ В  РК СОФИЯ–ГРАД КЪМ  КАБ, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ М.  МАРТ 2011 г.


Архитектурна колегия А

(Райони Изгрев, Младост, Панчарево, Студентски)

1.    ОС на КАБ 2011 г. да приеме консенсусна макрорамка като задание за Устава на КАБ. В случай, че ОС откаже да гледа предложения проектоустав по същество, тази макрорамка да бъде доразработена в нов Устав. В случай, че ОС приеме предложения проектоустав цялостно или частично, то тази макрорамка да бъде използвана за бъдеща преработка. И в двата случая новата разработка да бъде представена за обсъждане от колегията до шест месеца след ОС.
2.    Да се определи мандат на Общото събрание, равен не мандата  на Управителния съвет.
3.   Да се намали мандата на Управителния съвет и на Председателя на КАБ от четири на три години.
4.   Да се намали членския внос за правоспособност с 50%.


Архитектурна колегия Б
(Райони Люлин, Връбница, Илинден, Банкя)

1.   Приема декларация по повод  ЖК „Люлин”.
2. Приема декларация относно класификатора на професиите. Декларациите са приложени към материалите за ОС на РК София-град


Архитектурна колегия В
(Райони Средец, Оборище, Искър, Слатина)

 

1.   Да се изготви общо становище на КАБ по ЕВРОДИРЕКТИВАТА за регламентиране на професията „архитект” и сферите й на дейност.
2.   Да се формира статут на професията „архитект” и сферите й на дейност.
3.  Да променим приоритетите: вместо да взимаме решения по Устава, да се дискутират същностни проблеми на професията, произтичащи от ЗУТ, ЗКАИИП, цените в проектирането и т.н.
4.   ОС да дискутира и да излезе с решение по въпроси, свързани с начина на практикуване и дейността на главните архитекти - задачи, правомощия, проблеми, възнаграждения, както и ценза на общинските специалисти, които санкционират архитектурните и градоустройствени дейности.
5.   Да се определи мандат на делегатите на ОС, който да съвпада с мандата на Управителния съвет.
6.   КАБ да сезира съда по отношение избора на вещи лица, изготвящи съдебни експертизи по архитектурни и териториално-устройствени въпроси.
7.   КАБ да предприеме действия по регламентиране на правомощията и степента на намеса на гражданските сдружения в териториално-устройственото проектиране.


Архитектурна колегия Г
(Райони  Възраждане, Красна поляна, Красно село, Овча купел)

1.    На ОС да не се разглежда устав от 40 страници, а синтезиран устав, който да отговаря на  Закона .
2.    Да се потърси нов подход за решаване на проблемите в ЗОП.

 

Архитектурна колегия Д
(Райони Сердика, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Кремиковци)

1. В проекта за изменение на Устава на КАБ да се впишат текстове, според които възникнал финансов дефицит за съответния отчетен период да се погасява от членовете на ръководството на КАБ или от лицата, поради чиито действия или бездействия този дефицит е възникнал. Ако е необходимо да се учреди имуществен ценз, който членовете на избраното ръководство да оставят в залог, по реда, предвиден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
2. Да се намали членския внос наполовина.
3. Процентът на бюджета, с който оперира Централното ръководство на КАБ да сенамали  от 30% на 25%.
4. Предвидените такси, които КАБ събира да не се прилагат по отношение на нейните членове.


Архитектурна колегия Е
(Райони Лозенец, Триадица, Витоша)

1. Работната група по нормативна уредба към София град да направи проучвания за  съвместното действие на Закона за камарите на архитектите и инженерите и устава, който се предлага от ръководството на КАБ и председателя арх.Йовчев. Ако има сериозни различия комисията да представи решение за гласуване на общото събрание на КАБ.
2. Да се гласува за едномандатност на председателя  /председателите на Управителния съвет на КАБ и на РК/.  Мандатността на членовете на УС не се променя.
3.  Председателят на РК София-град  да бъде заместник председател на КАБ по право.
4.  КАБ да представи отчет  за работещата система (IMI)  и др. за сътрудничество в рамките на държавите от ЕС с държавните им инженерни и архитектурни камари, с цел  -работа на място на членовете на КАБ, без напускане на страната и с ползване на всички привилегии на националните/регионалните/ сродни структури. Осигуряване на: референтна банка, референтни застрахователи и нарочни нотариални и юридически кантори.
5. С инициатива на КАБ ( през законодателна инициатива на мррб) да се отстранят тежките колизии и противоречия  със ЗУТ, Наредба 7 за ПНОВТУЗ, Наредба 1з/2009г.,  с публикуваните и непубликувани наредби за усвояване  и работа с Европейски Фондове от Обществени поръчки на Република  България. Противоречието се изразява в отсъствие на упоменаването на дейностите и на работещите в инвестиционния процес.
6. Да се допълни в методиката за себестойност на архитектурното проектиране с минимални срокове за изработване на съответните проекти.
7. Да се отзоват досегашните представители на КАБ в ОЕСУТ, РЕСУТ, Общински съвет. Ежегодно да бъдат избирани представители на КАБ от регионалните колегии, които да представляват КАБ пред тези институции. Членовете на КАБ избрани да я представляват пред някого, да подписват декларация, с която се задължават да извършват писмен периодичен отчет за работата на тези институции и констатирани нарушения на закона и устава на КАБ.
8. Печатите на КАБ за проектантска правоспособност да са на кирилица и латиница (за да са валидни в трети страни извън ЕС).
9. Да се изготви правилник с регламент за избор на журьори.


Архитектурна колегия „Ж”
(
Ландшафтни архитекти)

1. От организационното събрание на Архитектурна колегия (АК) „Ж” от 11.01.2011 г. не са изпълнени предложенията на АК „Ж” за промени в Устава на КАБ, настъпили с измененията на ЗКАИИП. Навсякъде в Устава на КАБ на мястото на определението „Архитект” да бъде допълнено „Ландшафтен архитект” и „урбанист”.
2. КАБ да предприеме мерки за контрол на дъмпинговите цени и нелоялната конкуренция. Ежегодно да се издава от КАБ „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране”, в която да бъдат включени и възнагражденията на ландшафтните архитекти.
3. В експертните съвети на държавната и общинската администрация да бъдат привлечени експерти ландшафтни архитекти от списъка, представен на  Ръководството на КАБ.

 

Коментари  

 
#1 ласкар възвъзов 2011-04-05 16:56
:-x
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions