КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 




feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Случаят "НОВА"

Вторник, 29 Март 2011 10:25
На 8-то общо събрание на КАБ  Председателят арх. Петко Йовчев предложи жалбата на група колеги срещу узаконяването на РК „Нова” да се внесе в съда. С решение на Общото събрание жалбата бе внесена в софийски административен съд, който  обаче я остави без разглеждане. На 26 януари 2011 г Върховният административен съд преразгледа жалбата и съгласно определение №1878 от 8.02.2011г  върна делото за продължаване на съдопроизводствените действия като подробно се е мотивирал за това /виж приложенията/.

Приложения:

1.   Докладна записка от арх. Данчев до УС на КАБ относно създаване на НОВА 13.11.2009г.
2. Заповед от 06,01,2010 на арх. Йовчев за включване на НОВА в структурата на КАБ
3. Жалба от група архитекти до ОС на КАБ относно решение на КС за законосъобразността на "НОВА"
4. Извадка от Решение на 8то ОС на КАБ
5. Жалба на група архитекти до Административен съд - град София
6. Определение 2587 на АС София-град 03.08.2010
7.
Определение № 1878 на Върховния административен съд от 08.02.2011 г.


Приложение 1

Приложение 2
zapoved_nova_za_vkliuchvane_v_kab

Приложение 3


Приложение 4

Приложение 5





ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1878
София, 08.02.2011


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ: 

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА

 

при секретар

Илиана Иванова

и с участието

на прокурора

Михаил Кожарев

изслуша докладваното

от съдията

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

по адм. дело № 12703/2010. Document Link Icon



Производството по делото е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частни жалби на Габриела Любомирова Семова – Колева и Емил Георгиев Сардарев против определение № 2587 от 03.08.2010 г., постановено по адм. д. № 3632/2010 г. по описа на Административен съд София – град. Жалбоподателите навеждат доводи за неправилност на определението като постановено в нарушение на материалния закон. Молят за отмяната му и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Ответната страна, в писмено възражение, оспорва частната жалба.
Жалбите са подадени в срок и са допустими, а разгледани по същество са частично основателни, като съображенията за това са следните:
С обжалваното определение Административен съд София – град е оставил без разглеждане жалбите на частните жалбоподатели против т. 3 на решение на Контролния съвет на Камарата на архитектите в България, взето на заседание на 09.12.2009 г. и заповед № РД-19-148/06.01.2010 г. на председателя на Камарата на архитектите в България и е прекратил производството по делото.
За да постанови този резултат съдът е направил извод, че становището на Контролния съвет и заповедта на председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Посочено е, че издателите на оспорените актове не са овластени от закона с властнически правомощия, с които да създават права или задължения или непосредствено да засягат права, свободи или законни интереси на граждани и организации, като в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране изрично е предвидено при определени хипотези, по реда на АПК, да се обжалват само решенията на Управителния съвет на Камарата на архитектите. Първоинстанционният съд е счел, че за жалбоподателите не е налице и правен интерес от оспорването, тъй като обжалваните актове не създават за тях права или задължения и не се засягат законните им интереси.
Законосъобразен е изводът на съда, че становището на Контролния съвет не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Със същото Контролния съвет е изразил мнение относно законосъобразността на новосъздадена регионална колегия „Нова”. Съгласно Постановление № 4 от 22.IX.1976 г. по гр. д. № 3/76 г. на Пленума на ВС не са индивидуални административни актове мненията и становищата на различни административни органи по вече решен от компетентния административен орган въпрос, а също така и по въпрос, който предстои да бъде решен. От такива мнения и становища не произтичат никакви последици. Ето защо изводът на първоинстанционния съд, че оспореното решение на контролния съвет не е индивидуален административен акт, е законосъобразен. Следователно обжалваното решение в частта му, с която жалбите против решението на контролния съвет са оставени без разглеждане и производството по делото е прекратено, е постановено в съответствие с материалния закон.
В останалата му част определението е неправилно.
С оспорената заповед председателят на Управителния съвет на Камарата на архитектите е наредил новосъздадената регионална колегия „Нова” да бъде вписана в списъка на регионалните колегии на камарата. Разпоредено е на избрания председател на съвета на новосъздадената колегия да се осигури участие в Управителния съвет, като негов пълноправен член. Като правно основание за издаване на заповедта са цитирани текстове от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Устава на Камарата на архитектите, регламентиращи представителната власт на председателя на Управителния съвет. Съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране регионалните колегии на Камарата на архитектите се създават на територията на една или повече съседни области при условия и по ред, определени в устава на съответната камара. От събраните по делото доказателства е установено, че такъв ред в устава не е регламентиран. Съгласно § 7 от Устава на Камарата на архитектите въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се решават от Общото събрание, съобразно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и законодателството на Република България.
С оспорената заповед еднолично председателят на Управителния съвет по същество е разпоредил създаване на нова регионална колегия, като по този начин едностранно са създадени права и задължения за членовете на новата регионална колегия и същевременно са засегнати интереси на членовете на съществуващата регионална колегия на територията на София град. Следователно заповедта съдържа властническо волеизявление и е индивидуален административен акт. Обстоятелството, че издателят на заповедта не е овластен от закона с властнически правомощия, с които да създава права или задължения, е въпрос на законосъобразност на същата, но не и на допустимост на обжалването. Действително Законът за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране е регламентирал обжалване по административен ред на определени актове на Управителния съвет, но това не е пречка за оспорване пред съда на административен акт, издаден от орган на камарата, във всички случаи, когато с него се създават права или се засягат законни интереси. Ето защо изводът на съда, че заповедта на председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите не е индивидуален административен акт, е незаконосъобразен. Такъв е и изводът, че за жалбоподателите не е налице правен интерес от оспорването. Последните са обосновали правния си интерес, а по делото са представени и доказателства, установяващи, че жалбоподателите са членове на Камарата на архитектите и на регионална колегия София – град.
С оглед на изложеното настоящият състав на Върховния административен съд намира, че обжалваното определение, в частта му, с която жалбите против заповед № РД-19-148/06.01.2010 г. на председателя на Камарата на архитектите в България са оставени без разглеждане и производството по делото е прекратено, е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, поради което същото следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,

ОПРЕДЕЛИ: 


ОТМЕНЯ определение № 2587 от 03.08.2010 г., постановено по адм. д. № 3632/2010 г. по описа на Административен съд София – град, в ЧАСТТА МУ, с която жалбите на Габриела Любомирова Семова – Колева и Емил Георгиев Сардарев против заповед № РД-19-148/06.01.2010 г. на председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, са оставени без разглеждане и производството по делото е прекратено.
ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата му част.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/п/ Андрей Икономов

секретар:  

ЧЛЕНОВЕ: 

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева

И.Д. 

 



Приложение 6


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 2587

гр. София, 03.08.2010 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 25 състав, в закрито заседание на г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Боряна Петкова

като разгледа дело номер 3632 по описа за 2010 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.126 – чл.178 от Административно- процесуалния кодекс (АПК)
Образувано е във връзка с обективно и активно субективно съединени Жалби с вх. № 9776/ 17.05.2010г., подадени от „група архитекти, членове на К.” - В. И. Д., Е. Г. С., Г. С. К., В. К. Д., Д. Н. Д., А. П. К., Г. И. М. и Х. И. Ч., всички от гр.С., срещу: 1) Решение на Контролния съвет на Камарата на архитектите в Б (К.) по т.3 от Протокол от заседание, проведено на 09.12.2009г. и 2) Заповед № РД-19-148/ 06.01.2010г. на П. на К..
В Молба от 24.06.2010г. жалбоподателите са отстранили нередовностите на Жалбата и са изложили доводи за нейната допустимост.
В Молба от 13.07.2010г. председателят на К. излага доводи за недопустимост на подадената Жалба. Към същата Молба са приложении оспорваните актове: Протокол от заседание на Контролния съвет на К., проведено на 09.12.2009г., ведно с изразеното към него особено мнение и Заповед № РД-19-148/ 06.01.2010г.
СЪДЪТ, след като обсъди доводите на страните и представените писмени доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:
Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА поради наличие на предпоставките на чл.159, т.1 и т.4 АПК - липса на годен за оспорване административен акт и е подадена от лица за които липсва правен интерес от оспорването.
За да достигне до този правен извод съдът взе предвид следното:
Видно от приложения по делото Протокол от 09.12.2009г. по т.3 от дневния ред Контролният съвет на К. е изразил Становище във връзка с направено до Управителния съвет искане за създаване на регионална колегия на територията на област С. –„Нова”. С оспорваната Заповед № РД-19-148/ 06.01.2010г. председателят на УС на К. е наредил вписване на регионална колегия „Нова” в списъка на регионалните колегии към К..
На първо място и двата оспорвани акта нямат качеството на индивидуални
административни актове по смисъла на чл.21 АПК, поради което и не подлежат на съдебен контрол по реда на АПК.
Съгласно определението дадено в чл.21, ал.1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. В процесния случай оспорваните актове са издадени от органи на К. които нямат качеството на административен орган, нито с изрични разпоредби на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) последните са овластени да постановяват властнически волеизявления, с които да създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации. С изрични норми в ЗКАИИП е предвидена възможност за оспорване реда на АПК само на Решенията на Управителния съвет на К. по чл.13, ал.3, чл.14, ал.5 и чл.35, ал.4.
Извън горното и само за пълнота на изложението съдът намира, че следва да отбележи обстоятелството, че за жалбоподателите липсва и правен интерес от оспорването, тъй като процесните актове не създават за тях задължения, нито непосредствено засягат техни права, свободи или законни интереси.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 и т.4 АПК, АМИНИСТРАТИВЕН СЪД С.-Г., Второ отделение, 25 състав

ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ обективно и активно субективно съединените Жалби с вх. № 9776/ 17.05.2010г., подадени от „група архитекти, членове на К.” - В. И. Д., Е. Г. С., Г. С. К., В. К. Д., Д. Н. Д., А. П. К., Г. И. М. и Х. И. Ч., всички от гр.С., срещу: 1) Решение на Контролния съвет на Камарата на архитектите в Б (К.) по т.3 от Протокол от заседание, проведено на 09.12.2009г. и 2) Заповед № РД-19-148/ 06.01.2010г. на П. на К..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3632/ 2010г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ

Б П




Приложение 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1878
София, 08.02.2011


Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ: 

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА

 

при секретар

Илиана Иванова

и с участието

на прокурора

Михаил Кожарев

изслуша докладваното

от съдията

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

по адм. дело № 12703/2010.  

Производството по делото е по реда на чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частни жалби на Габриела Любомирова Семова – Колева и Емил Георгиев Сардарев против определение № 2587 от 03.08.2010 г., постановено по адм. д. № 3632/2010 г. по описа на Административен съд София – град. Жалбоподателите навеждат доводи за неправилност на определението като постановено в нарушение на материалния закон. Молят за отмяната му и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Ответната страна, в писмено възражение, оспорва частната жалба.
Жалбите са подадени в срок и са допустими, а разгледани по същество са частично основателни, като съображенията за това са следните:
С обжалваното определение Административен съд София – град е оставил без разглеждане жалбите на частните жалбоподатели против т. 3 на решение на Контролния съвет на Камарата на архитектите в България, взето на заседание на 09.12.2009 г. и заповед № РД-19-148/06.01.2010 г. на председателя на Камарата на архитектите в България и е прекратил производството по делото.
За да постанови този резултат съдът е направил извод, че становището на Контролния съвет и заповедта на председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите не са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Посочено е, че издателите на оспорените актове не са овластени от закона с властнически правомощия, с които да създават права или задължения или непосредствено да засягат права, свободи или законни интереси на граждани и организации, като в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране изрично е предвидено при определени хипотези, по реда на АПК, да се обжалват само решенията на Управителния съвет на Камарата на архитектите. Първоинстанционният съд е счел, че за жалбоподателите не е налице и правен интерес от оспорването, тъй като обжалваните актове не създават за тях права или задължения и не се засягат законните им интереси.
Законосъобразен е изводът на съда, че становището на Контролния съвет не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Със същото Контролния съвет е изразил мнение относно законосъобразността на новосъздадена регионална колегия „Нова”. Съгласно Постановление № 4 от 22.IX.1976 г. по гр. д. № 3/76 г. на Пленума на ВС не са индивидуални административни актове мненията и становищата на различни административни органи по вече решен от компетентния административен орган въпрос, а също така и по въпрос, който предстои да бъде решен. От такива мнения и становища не произтичат никакви последици. Ето защо изводът на първоинстанционния съд, че оспореното решение на контролния съвет не е индивидуален административен акт, е законосъобразен. Следователно обжалваното решение в частта му, с която жалбите против решението на контролния съвет са оставени без разглеждане и производството по делото е прекратено, е постановено в съответствие с материалния закон.
В останалата му част определението е неправилно.
С оспорената заповед председателят на Управителния съвет на Камарата на архитектите е наредил новосъздадената регионална колегия „Нова” да бъде вписана в списъка на регионалните колегии на камарата. Разпоредено е на избрания председател на съвета на новосъздадената колегия да се осигури участие в Управителния съвет, като негов пълноправен член. Като правно основание за издаване на заповедта са цитирани текстове от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Устава на Камарата на архитектите, регламентиращи представителната власт на председателя на Управителния съвет. Съгласно чл. 27, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране регионалните колегии на Камарата на архитектите се създават на територията на една или повече съседни области при условия и по ред, определени в устава на съответната камара. От събраните по делото доказателства е установено, че такъв ред в устава не е регламентиран. Съгласно § 7 от Устава на Камарата на архитектите въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се решават от Общото събрание, съобразно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и законодателството на Република България.

С оспорената заповед еднолично председателят на Управителния съвет по същество е разпоредил създаване на нова регионална колегия, като по този начин едностранно са създадени права и задължения за членовете на новата регионална колегия и същевременно са засегнати интереси на членовете на съществуващата регионална колегия на територията на София град. Следователно заповедта съдържа властническо волеизявление и е индивидуален административен акт. Обстоятелството, че издателят на заповедта не е овластен от закона с властнически правомощия, с които да създава права или задължения, е въпрос на законосъобразност на същата, но не и на допустимост на обжалването. Действително Законът за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране е регламентирал обжалване по административен ред на определени актове на Управителния съвет, но това не е пречка за оспорване пред съда на административен акт, издаден от орган на камарата, във всички случаи, когато с него се създават права или се засягат законни интереси. Ето защо изводът на съда, че заповедта на председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите не е индивидуален административен акт, е незаконосъобразен. Такъв е и изводът, че за жалбоподателите не е налице правен интерес от оспорването. Последните са обосновали правния си интерес, а по делото са представени и доказателства, установяващи, че жалбоподателите са членове на Камарата на архитектите и на регионална колегия София – град.
С оглед на изложеното настоящият състав на Върховния административен съд намира, че обжалваното определение, в частта му, с която жалбите против заповед № РД-19-148/06.01.2010 г. на председателя на Камарата на архитектите в България са оставени без разглеждане и производството по делото е прекратено, е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, поради което същото следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
По изложените съображения Върховният административен съд, пето отделение,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОТМЕНЯ определение № 2587 от 03.08.2010 г., постановено по адм. д. № 3632/2010 г. по описа на Административен съд София – град, в ЧАСТТА МУ, с която жалбите на Габриела Любомирова Семова – Колева и Емил Георгиев Сардарев против заповед № РД-19-148/06.01.2010 г. на председателя на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, са оставени без разглеждане и производството по делото е прекратено.

ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата му част.
Определението не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/п/ Андрей Икономов

секретар:  

ЧЛЕНОВЕ: 

/п/ Илияна Дойчева
/п/ Мариета Милева


 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions