КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Становище на КС за платилите членски внос през Януари

Вторник, 19 Февруари 2013 15:50

Съветът на РК София-град на свое заседание от 16.11.2012г. е взел следните Решения:

1.”Да се спази решението на ОС на КАБ от 2009г. , като администрацията на София –град продължи да събира членски внос за 2013г. без санкция до   31.01.2013г.

2.  Въпросът да се постави и обсъди на следващото ОС на КАБ . “

Архитектите, които са  платили вноски след 01.01.2013 са подали молби за разсрочване на вноските. Управителният съвет на КАБ не е взел отношение по този въпрос  на последното си заседание на 15.12.2012г.- до този момент не е имало внесени молби от Регионалните колегии за разсрочване или опрощаване плащането на  вноските по ал. (3).

В писмата си /отговор на писма/  до арх. Баровски, Председателят на КАБ арх.В.Дамянов и  Председателят на Комисията по регистъра арх. В. Георгиева  дават указания по този въпрос:

1 . Писмо №002/02.01.2013г. : “Ако Съветът на РК София-град счита, че  с такова решение ща подпомогне съществено своите членове да бъдат редовно отчетени за 2013г, трябва на свой риск да вземе решение за удължаване на срока за заплащане на вноските за членство и правоспособност за 2013г. до края на м. януари».

2 .  Писмо № 005/03.01.2013г.  указва, подобно решение да се подложи на неприсъствено гласуване между членовете на Съвета на РК София-град. Както и :  «Считам за неприемливо превръщането на  подобно удължаване на срока за плащане в практика на регионалните колегии на КАБ без изрична санкция на ОС на Регионалната колегия последваща на ОС на КАБ.»

Контролният съвет направи справка, относно прилагането на тази практика през годините 2010 – 2012г. Прилагано е Решението на ОС на КАБ от 29-30.04.2009г., като вноските са събирани до края на м. януари. В случай, че това Решение се приеме «по принцип» , то практиката е била правилна при прилагането на  чл.49, ал.4 от Устава на КАБ : «по предложение на регионалната колегия, Управителния съвет на Камарата взема решение за разсрочване или опрощаване плащането на  вноските по ал. (3). До този момент  в  случая за 2013 УС не е взел отношение.

От друга страна, предвид затрудненията , до които води задълбочаващата се икономическа криза, би следвало да се приемат антикризисни мерки за оцеляване на КАБ, които да не са санкциониращи колегията. Още повече, че и на последните Общи събрания  въпроса за антикризисните мерки и условията за работа на КАБ в период на тежка икономическа криза са били коментирани многократно.

Предвид гореизложеното КС изразява следното СТАНОВИЩЕ :

  1. Приема решението на Съвета на РК София-град за правилно и обосновано. Молбите за разсрочване или опрощаване на годишните вноски за 2013г., постъпили в Регионалните колегии, следва да се внесат на следващото заседание на УС за разглеждане.
  2. Указанията на Председателя и Зам. Председателя на УС остава без последствия поради неясни и противоречиви тълкувания на нормативната уредба.
  3. Предлага на УС на КАБ да включи в дневния ред на предстоящото общо събрание, разглеждане на изменение и допълнение на устава и/или отмяна на решението на ОС от 2009г., с цел отстраняване на противоречията и хармонизацията му с ЗКАИИП.

Гласували – „ЗА” - 5, „ПРОТИВ” - 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

АРХ. АТАНАС ТОСЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions