КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Писмо от КАБ до главния архитект на район "Средец" относно част Пожарна безопасност

Сряда, 22 Август 2012 11:40
ДО
АРХ. ТЕОДОР ТОДОРОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДО
АРХ. РУМЕН РУСЕВ

ОТНОСНО: Запитване от арх. Румен Русев – наш вх. № ВК 239/10.08.2012 г. относно Част „Пожарна безопасност”
УВАЖАЕМИ АРХ. ТОДОРОВ,
УВАЖАЕМИ АРХ. РУСЕВ,
Относно Част „Пожарна безопасност”:
Част „Пожарна безопасност” се разработва от проектантите по части „Архитектура”, „Конструкции”, „ОВК инсталации”, „ВК инсталации” „ЕЗЕО И СИС – Електроинсталации”, за които се представят Удостоверения за пълна проектантска правоспособност в областта на признатата им от КАБ и КИИП професионална квалификация.
Избраните специалисти имат квалификация да изработят съответните части от инвестиционния проект по част „Пожарна безопасност”, с обхват и съдържание, определени с чл.4 и с Приложение № 3 на „Наредба № Із-1971/ 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”
В „Указания за прилагане на Наредба № Із-1971 / 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” на Министерство на вътрешните работи рег. № ПО-ПС-1227 от 26.11.2010г., издадени по молба от Министъра на МРРБ изх. №90-05-2471 от 22.11.2010г. до Директора на Дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” при МВР - стр. 2 е записано:
„........В наредбата не са заложени изисквания, определящи проектантската и техническата правоспособност на физическите лица, които изготвят част „Пожарна безопасност”. Условията и редът за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност в инвестиционното проектиране са определени със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране...” (Приложение № 1).
Съгласно чл. 7 ал. 7 на ЗКАИИП ( Обн. ДВ. бр. 20/2003г.............. изм. и доп. ДВ бр. 28/2009 г., цитирам:
„ (7) (ДВ. бр. 28/2009г.) „Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им............” (Приложение № 2)
Имайки предвид посочените по-горе нормативни документи и „Указания за прилагане на Наредба № Із-1971 / 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” на МВР рег. № ПО-ПС-1227 от 26.11.2010г.,, считаме, че посочените специалисти с пълна проектантска правоспособност имат квалификация и правоспособност да изработят съответна част (раздел) от инвестиционния проект по част „Пожарна безопасност” и да комплектоват като екип инвестиционния проект по част „Пожарна безопасност”.
Към настоящото обяснително писмо прилагаме:
1. „Указания за прилагане на Наредба № Із-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” на Министерство на вътрешните работи рег. № ПО-ПС-1227 от 26. 11. 2010г., издадени по молба от Министъра на МРРБ изх. №90-05-2471 от 22.11.2010г. до Директора на Дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” при МВР - стр. 2 (Приложение № 1)
2. Извадка от ЗКАИИП - чл. 7 ал. 7 на ЗКАИИП ( Обн. ДВ. бр. 20/2003г.............. изм. и доп. ДВ. бр. 28/2009г.) – (Приложение № 2)

С уважение,

АРХ. ВЕСЕЛА
ГЕОРГИЕВА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ
 
АРХ.ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ
Източник: kab.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions