КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Пристройка, надстройка и преустройство на сграда от Бургаския университет "проф. Асен Златаров"

Сряда, 25 Април 2012 12:30

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, За: Красимер Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 858355, Факс: 056 880249

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Конкурсна програма може да бъде получена от: На горепосочения адрес за контакти.

Проекти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

Изготвяне на проект за пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда на "Трети учебен корпус" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

ІІ.1.2) Кратко описание

Изготвяне на проект за пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда на "Трети учебен корпус" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в имот 07079.602.485.28 по КК . Сградата е изградена в груб строеж и представлява масивна сграда на три етажа с обща застроена площ 1350 м2,състояща се от два блока - “В” със застроена площ 800 м2 и “Г” със застроена площ 550 м2 . Сградите се състоят от сутерен , три етажа и инсталационен етаж. Разгънатата застроена площ на двата блока е 4050 м2. Намира се в района на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас ул.Проф.Якимов №1 Проектът трябва да се изработи във всички части: 1./ Част Архитектура 2./ Част Конструктивна 3./ Част ОВК 4./ Част Електрически инсталации 5./ Част ВиК 6./ Част Топлотехническа ефективност 7./ Част Вертикална планировка 8./ Част Сметна документация

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид конкурс

Открит

ІV.3) Критерии за оценка на проектите

най- ниска цена

IV.4) Административна информация
ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма
Дата: 18.06.2012 г. , Час 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 50, валута BGN
Условия и начини за плащане

по банков път, с вкл. ДДС

ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или заявления за участие
Дата: 18.06.2012 г. , Час: 16:00
ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите

Български

ІV.5) Награди и жури
ІV.5.3) Конкурса за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услугите, които ще бъдат възложени на спечелилия или на един от спечелилите конкурса

НЕ

ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя

ДА

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

по чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2012 г.

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions