КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Община Велинград откри обществена поръчка

Четвъртък, 26 Юни 2014 12:18
01

Актуално по темата:
В професионалната комисия по оценка на проектите ще има и ландшафтен архитект, каза за citybuild.bg гл. архитект на общината Тодор Енев във връзка с писмо от Съюза на ландшафтните архитекти.   

След като Камарата на архитектите препоръча да не се участва в конкурс на община Велинград заради сигнал от СЛА, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на поръчката заради това, че "възложителят НЕ ПРЕДВИЖДА връчване на награди" и заради съставянето на конкурсното задание, се свързахме с главния архитект на общината, който заяви, че награда за първото място ще има, определена с проекта за техническа помощ по Интегрирания план за възстановяване и развитие (ИПГВР). Проблемът е по-скоро с наградите за второ и трето място, за които ще трябва да се търсят пари от бюджета на общината, като това предложение ще направи арх. Енев на следващата общинска сесия.

От Съюза на ландшафтните архитекти поискаха и задължително включване в състава на техническата комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектите на ландшафни архитекти. Според арх. Тодор Енев, първата комисия е предварителна и разглежда единствено документацията, докато втората, която ще оценява проектите в конкурса, е професионална, и в нея ще бъдат включени всички необходими специалисти, включително и ландшафтни архитекти.

 
 

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Целта на конкурса е придобиване на идеен проектза създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград, включващ единадесет обекта, описани подробно по-долу. Желанието на възложителя община Велинград е да създаде едно общо градско и извънградско пространство - с единна философия, с единен визуален и функционален език.

Идейният проект да представи архитектурно – благоустройствени решения при спазване на функционалните и обемно – пространствените изисквания за следните обособени обекти  :

Идейният проект по част „Архитектура и благоустрояване“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

- ситуационен план, изработен върху кадастралния план на гр. Велинград, върху който са разграничени отделните съществуващи и проектни елементи с нанесени алейна мрежа, настилките и елементите на градското и парково обзавеждане и градския дизайн.

- разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

- 3D визуализации от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи.

- идейни проекти на по-значими градински и градски архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и др.под.), както и детайли за настилките;

Идейният проект по част „Паркоустройство“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

-дендрологичен идеен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност.

-обемно-цветово решение на зелените площи в обхвата на обекта, което да представи пространствената композиция и растителното оформяне на различната дървесна и декоративна храстова растителност и откритите зелени площи в свободна техника.

Проекта се представя в мащаб 1:200 или 1:500. Чертежите и визуализациите се представят, разпечатани на непрозрачна хартия и представени под формата на табла с максимален размер А0.

Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на глава VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7.

Повече информация за конкурса за проект може да се намери на интернет страницата на Община Велинград на адрес: www.velingrad.bg;
Желаещите да представят конкурсни проекти могат да направят това до 14.08.2014г..

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions