КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Преустройство, облагородяване и благоустройство на площадно пространство и тераса на ресторант "Happy Bar & Grill"

Четвъртък, 20 Февруари 2014 06:57
01

Обхват на конкурса:

Между бул. „Ал. Стамболийски”, бул. „Княгиня Мария Луиза” и улица „Света София“. В тази площ се включват терасата към ресторант HAPPY Bar & Grill, както и площадното пространство пред входа на заведението.

Задачи на конкурса:

Да създадем уникален, иновативен и естетически издържан дизайн, който да внесе допълнително очарование в архитектурната среда на това емблематично за София място.

Конкурсната програма цели да създаде логично продължение на предвидената архитектурна разработка на Столична Община за обновление на бул. Витоша, както и решения на поставените задължителни задачи към участниците:
1.Премахване на съществуващата козирка.
2.Промяна на покритието на терасата на ресторант HAPPYдо указаната в графичната част граница – посочена с пунктир, без да се закрива входа на намиращата се в съседство сграда на Български Енергиен Холдинг (БЕХ). Площта на използваемата тераса е свободна за интерпретация от участника, но не може да бъде по-малка от 240 кв.м.
3.Цялостна подмяна на тротоарните плочи и елементите на градския дизайн в обхвата на задачата.
4.Дизайн на нова покривна конструкция, която създава максимална осветеност, простор и визуална комуникация с околното градско пространство. В същото време покритието трябва за предпазва от дъжд и други неблагоприятни атмосферни и сезонни влияния, зоната определена за тераса на ресторант HAPPY.
5.Премахване на съществуващата ограда и реализиране на нова, която е предмет на естетическо и функционално виждане на автора.
6.Терасата на ресторант HAPPY максимално гъвкаво да бъде пригодена за целогодишно използване.
7.Да се осигури безпрепятствен достъп за хора с неравностойно положение в зоната на разработката.
8.Да се предложи художествено и ефектно осветлението на терасата на Ресторант HAPPY, както и на зоната в обхвата на задачата.
9.Да се предложи ефектно и ефективно озеленяване в обхвата на задачата.
10.Подмяна на съществуващата реклама на заведението с нова, естетически издържана, адекватна за мястото и отговаряща на фирмената рекламна политика на ресторант HAPPY (в разработката да се използва зададеното ЛОГО на ресторант HAPPY, в размер и разположение по преценка на Автора), като бъде спазена нормативната уредба на Столична община за разполагане на рекламни елементи.
11.В разработката да се отчетат специфичните особености и корпоративен брaнд на ресторант HAPPY.

Цел на конкурса:

Да се избере най-подходящата реализируема и икономически обоснована идея за адекватно на контекста архитектурно-благоустройствено решение.
Възложителят, след като извърши процедура по съгласуване и одобряване на идейния проект, съгласно ЗУТ и ЗУЗСО ще възложи разработване на работен проект на първо премирания колектив за издаване на разрешение за монтаж.

С настоящата програма Възложителят на конкурса поема финансов ангажимент пред Столична община да реализира първопремирания проект без съществени отклонения от представеното конкурсно предложение.

Вид на конкурса:

- анонимен

- едноетапен

- национален

- за архитектурен проект в детайлна идейна фаза.

Условия за участие:

архитекти, ландшафтни архитекти и дизайнери с пълна проектантска правоспособност за 2014 г.

- доказателствен материал за проектирани и реализирани обекти.


Срокове:

Обявяване: 03.02.2014
Регистрация до: 10.03.2014
Въпроси: 3.02.2014 – 10.03.2014
Публикуване на отговорите на всички въпроси най-късно до 13.03.2014
Предаване: до 18ч на 20.03.2014
Жури: 24 и 25.03.2014

Изложба, откриване и обявяване на победителите на 26.03.2014

Изпълнимост:

- съответствие с правилата и нормите на СО
- икономическа целесъобразност;

- техническа изпълнимост;

- реалистичност на проекта (между визуалното и техническо предложение и технологията на изпълнение)

Принос за града:

- иновативност на предложението;

- интерпретация на културно историческото наследство;

- съвременност на вложените материали и технологии;

- емоционално естетическо въздействие;

- отчитане на особеностите на контекста.

Предаване:

Конкурсните материали се предават до 18 ч на 20.03.2014 г. на адрес: София, Хотел Кемпински, офис Happy

Конкурсните материали от 1-6, включително се предават на номерирани листове хартия, формат А4

Конкурсните материали 7-17 се предават разпечатани на 5 броя твърди табла, формат А1(841/594мм), (без значение на ориентацията Портретна или Ландшафтна)

Цялата документация от 1-17 се предава на магнитен носител в ПДФ формат.

1.      описание на концепцията, отчитаща контекста и спецификата на мястото.

2.      описание на вложените технологии, материали и повърхностни обработки.

3.      описание на светлинното решение и спецификация на източниците.

4.      технико икономическа обосновка на предложението.

5.      предполагаема себестойност на предложението.

6.      статическа схема на предложението.

7.      ситуация с разположение на елементите на благоустройството 1:100

8.      план на озеленяването и състав на растителните видове 1:100

9.      план на настилките 1:100

10.  мобилно обзавеждане 1:100

11.  план на козирката 1:50

12.  софит на козирката 1:50

13.  разрез на козирката 1:50

14.  характерни детайли на козирката 1:10-1:2

15.  3 броя фасади1:100 съдържащи целия размер на двете прилежащи сгради

16.  подходящи визуализации минимум 4 броя

17.  схеми и скици максимум 10 броя

Анонимност:

Авторите на всяка предадена конкурсна документация трябва да измислят МОТО, без ограничение от цифри и букви на кирилица, с което ще индетифицират разработката си и ще гарантират Анонимността си.

МОТОТО не трябва да прави връзка с наименованието на участника, представители на екипа, както и с името на възложителя.

 

Цялата документация се предава в един пакет, върху който е изписано МОТОТО и съдържа:
1. Непрозрачен запечатан плик с изписано МОТО, в който участника поставя следните документи:

  • Пълната информация за участника, като изписва името на юридическото и/или физическото лице, както и всички членове на екипа, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.
  • Пълна проектантска правоспособност на ръководителя на екипа за 2013г.
  • Доказателствен материал за проектирани и реализирани сходни обекти.

2. Участникът изписва МОТОТО на видно място върху всеки предаден документ А4 и А1.
3. Физически магнитен носител, върху който е изписано МОТОТО. Съдържанието на .pdf документите в магнитния носител също трябва да съдържат МОТОТО на всеки отделен документ.

Техническа комисия:

В началото на първото заседание на журито, се избира председател на журито, също така се избира техническа комисия, състояща се от 2 члена (1 представител на възложителя и 1 архитект).

Техническта комисия трябва да провери съдържанието на представената документация.Няма да се допуснат за разглеждане предложения, които:

-          Нарушават анонимността

-     Не съдържат обема на изискуемите за предаване конкурсни материали в указания мащаб.

-          Не е представен Непрозрачен плик с информация за участника.

Непрозрачният плик се отваря от техническата комисия след първоначалното класиране на участниците.

-   При установяване на липса на доказателствен материал за проектирани и реализирани обекти или пълна проектантска правоспособност за 2014 г. Техническата комисия има право да изиска тези документи от участника, след което да продължи процедурата по Журиране.

 

Критерии за оценка:

- представената презентация на участника.

- интерпретация на заданието.

- икономическа целесъобразност.

- реализируемост.

- иновативност на предложението.

- интерпретация на културно историческото наследство.

- съвременност на вложените материали и технологии.

- емоционално естетическо въздействие на предложението.

- отчитане на особеностите на контекста.

- отчитане на специфичните особености и корпоративен бранд на ресторант HAPPY.

Жури:

- представител на възложителя – Калоян Благоев
- представител на възложителя – Диана Георгиева
- представител на НАГ – арх. Георги Гужгулов
- представител на НИНКН – арх. Мария Каразлатева
- фасаден инженер – инж. Венета Новакова, Член на CIBSE, Society of façade engineering London, БИС, ЕАА
 

-експерт по светлина – инж. Григорий Марков, Член на IALD- International Association of Lighting Designers

Техническа комисия:

В началото на първото заседание на журито се избира председател на журито, също така се избира техническа комисия, състояща се от 2 члена (1 представител на възложителя и 1 архитект).
Техническата комисия трябва да провери съдържанието на представената документация. Няма да се допуснат за разглеждане предложения, които:
- Нарушават анонимността.
- Не съдържат обема на изискуемите за предаване конкурсни материали в указания мащаб.
- Не е представен непрозрачен плик с информация за участника. Непрозрачният плик се отваря от техническата комисия след първоначалното класиране на участниците.
- При установяване на липса на доказателствен материал за проектирани и реализирани обекти или пълна проектантска правоспособност за 2014 г. Техническата комисия има право да изиска тези документи от участника, след което да продължи процедурата по журиране.
 

Награди:

- 1ва награда - възлагане на работен проект

- 2ра награда - 2 000 лв.

- 3та награда - 1 000 лв.

- два броя откупки по 500 лв.

Конкурсът е подкрепен и съгласуван с Направление "Архитектура и Градоустройство" на Столична община

 
Източник: http://konkurshappy.blogspot.com/
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions