КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Обществена поръчка: Три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище, гр.Ловеч

Вторник, 05 Април 2011 16:07

Предметът на настоящата поръчка е „Изработване на проекти за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище в гр.Ловеч”
Участникът трябва да се съобрази с изискванията на Възложителя и приложените технически задания, неразделна част от тръжната документация и Изисквания за кандидатстване по покана за предоставяне на проектни предложения чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с всички приложения към тях /www.bgregio.eu/. Проектирането се извършва с цел кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”
Срок за получаване на документация за участие: 02.05.2011
Срок за получаване на оферти: 12.05.2011
 
 
От Комисията по международна дейност и евроинтеграция
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions