КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Петък, 04 Март 2011 04:48
  С П И С Ъ К

 НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 1.І.2015 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА

ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ,

ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

 

Списъкът може да изтеглите в "*doc" формат от ТУК

 

І. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2022 г., приета с Решение № 696 на Министерския съвет от 2012 г.

2.НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2015 г., приета с Решение № 294 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 42 от 2005 г.)

3. ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; доп., бр. 22 от 2014 г.; изм.,   бр. 98 от 2014 г.)

3.1. (§5)*Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС     № 216 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 97 от    2013 г. и бр. 102 от 2014 г.)

3.2. (чл. 22, ал. 2)Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2005 г.)

3.3. (чл. 24, ал. 2)Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.)

3.4. (чл. 26, ал. 4)Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ, бр. 95 от 2004 г.)

3.5. (чл. 7, ал. 5) Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие, приета с ПМС № 166 от 2004 г. (ДВ, бр. 64 от 2004 г.)

4. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ(обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на КС - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от    2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г. и      бр. 19, 98 и 107 от 2014 г.)

4.1. (чл. 23)Решение № 45 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на селищни образувания с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

            4.2. (чл. 36, ал. 2)Заповед № РД-02-14-2021 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 14.VІІІ.2012 г. за утвърждаване на категоризация на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризация на населените места в Република България съгласно приложение № 2 (ДВ, бр. 66 от 2012 г.)

5. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (обн., ДВ, бр.67 от 1999г.; изм.,   бр.28от 2001г.; доп., бр.37 от 2001г.; изм., бр.54 от 2002г.; доп.,бр.63 от 2003г.; изм., бр.70и 96 от 2004г., бр.30 от 2006г., бр.48и 59 от 2007г., бр.105 от 2008г., бр.6, 19, 47,74и 82 от 2009г., бр.33 от 2010г. и бр.9и 39 от 2011г.; изм. и доп., бр.42 от 2012г.; изм., бр. 66 и 68 от 2013 г. и бр. 53 и 98 от 2014 г.)

5.1. (чл. 24, ал. 2) Наредба № РД-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм., бр. 69 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2013 г.)

5.2. (чл. 113, ал. 1) Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.); публ. без изм. и доп. в Бюлетин „Строителство и архитектура” (БСА), бр. 8 от 2012 г.

6.1. (§5, т. 62ЗУТ)Решение № 44 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на обекти с национално значение (ДВ, бр. 11 от 2005 г.)

6.2. (чл. 385, ал. 2 ЗСВ) Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до регистъра на населението - Национална база данни „Население” (изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2013 г.) (ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г.)

* Основание за издаване

6.1. (ЗУТ)- V.1. Закон за устройство на територията

6.2. (ЗСВ) - Закон за съдебната власт

 

ІІ. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ

            1. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ЗС) (обн., в. „Известия” (Изв.), бр. 92 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г.,    бр. 6 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 57 и 105 от 2011 г. и бр. 107 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2012 г.

2. ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗДС) (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 от 2001 г. на КС - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от    2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 от 2013 г. на КС – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 40 и 98 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 4 от 2011 г.

            2.1. *(§7)Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с ПМС    № 254 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г.); публ. без посл. изм. и доп., БСА,    бр. 4 от 2011 г.

3. ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗОС) (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от    1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 от 2013 г. на КС – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 98 и 105 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 4 от 2011 г.

            3.1. (§37 от Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗОС)Наредба № 8 от 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им (обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 17 от    2010 г.)

            4. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ(обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и     бр. 98 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 7 от 2012 г.

            4.1. Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост, одобрен с ПМС      № 44 от 1978 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 1978 г.; изм., бр. 73 от 1979 г. и бр. 15 от 2003 г.)

            4.2. (чл. 4, ал. 2)Наредба № 6 от 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване (ДВ, бр. 78 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2009 г.

4.3. (чл. 44, ал. 4) Наредба № РД-02-20-8 от 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (ДВ, бр. 40 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 7 от 2012 г.

5. ЗАКОН ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ(обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; Решение № 4 от 1998 г. на КС - бр. 30 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г. и бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 28, 45 и 47 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 77 от 2010 г.)

6. ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г. и бр. 98 и 107 от 2014 г.)

6.1. Правилник за прилагане на Закона за концесиите, приет с ПМС № 161 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 от 2010 г. и бр. 21 от 2011 г.)

7. ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп.,   бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от    2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

8. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 33, 59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26 и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 91 от 2008 г. и бр. 6 и 80 от 2009 г.)

            8.1. (§ 10) Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, приет с ПМС № 55 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 83 и 105 от 1999 г., бр. 101 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г. и бр. 62 от      2009 г.)

9. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ) (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 от 1993 г. на КС - бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 от 1995 г. на КС - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 от 1996 г. на КС - бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 от 1997 г. на КС – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г. , бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г. и бр. 38, 49 и 98 от 2014 г.)

            9.1. (§ 10) Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), приет с ПМС № 74 от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 и 92 от 1992 г., бр. 8, 30 и 72 от 1993 г., бр. 2 и 100 от 1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28 от 1997 г.; попр., бр. 43 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр., бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50 от 2011 г. и бр. 35 и 50 от 2012 г.)

            9.2. (чл. 28, ал. 11 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-46-494 на министъра на земеделието и горите от 22.VІІІ.2003 г. и Заповед № РД-02-14-454 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22.VІІІ.2003 г. за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.

            9.3. (чл. 45, ал. 7 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-46-495 на министъра на земеделието и горите от 22.VІІІ.2003 г. и Заповед № РД-02-14-455 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 22.VІІІ.2003 г. за определяне на технически изисквания за определяне на застроените и прилежащите площи на сградите и съоръженията от имуществото на организациите по § 12 ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 97 от 2003 г.), публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.

9.4. (чл. 13, ал. 7 и чл. 13а, ал. 10 ППЗСПЗЗ) Заповед № РД-02-14-461 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 26.VІІІ.2003 г. за определяне на технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по чл. 13, ал. 5 и 6 и технически изисквания за изработване и условия за приемане и контрол на помощните планове по чл. 13а, ал. 1 и 2 ППЗСПЗЗ (ДВ, бр. 83 от 2003 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2003 г.

 

ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм.,  бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр.94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от      2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г.)

            1.1. (§ 150, ал. 1 ЗИД ЗОП) Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 150 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 27 от 2011 г. и бр. 17 от 2012 г.; попр., бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2014 г.)

            1.2. (чл. 54, т. 1) Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки (ДВ, бр. 89 от 2000 г.)

            1.3. (чл. 94, ал. 3) Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, приета с ПМС № 75 от 2009 г. (ДВ, бр. 26 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2009 г.

ІV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

1. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР) (обн., ДВ, бр. 34 от  2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от      2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49 и 98 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 6 от    2014 г.

 

Кадастрална карта и регистри

1.1. (чл. 22) Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г.; изм., бр. 15 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.

1.2. (чл. 26, ал. 4) Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.

1.3. (чл. 50) Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2006 г.

1.4. (чл. 37, ал. 2) Наредба № 1 от 2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (ДВ, бр. 28 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2004 г.

1.5. (чл. 31) Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.;изм., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2011 г.

Специализирани карти и регистри

1.6. (чл. 5, ал. 3) Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (ДВ, бр. 39 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2005 г.

1.7. (чл.32) Наредба № 18 от 2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (ДВ, бр. 53 от 2005 г.)

1.8. (чл. 6, ал. 7 ЗУЧК) Наредба №1от 2008 г. за създаването и поддържанетона специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие(ДВ, бр. 84 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2008 г.

            1.8. (ЗУЧК) - Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

Условни знаци

1.9. Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 (МТРС, 1993 г.)

Инструкции

1.10. Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (в сила от 1.VІІ.1986 г.)

1.11. Инструкция за нивелация I и II клас (в сила от 1.І.1980 г.)

1.12. Инструкция за изработване на едромащабни топографски карти в мащаби 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 и за обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:10 000 и 1:5000 (в сила от 1.VІІ.1985 г.)

1.13. Инструкция за изработване, поддържане и обновяване на нивелационни планове (в сила от 1.Х.1988 г.)

1.14. Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.І.1978 г.)

1.15. Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.Х.1988 г.)

1.16. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезически методи (в сила от 1.VІІ.1980 г.)

1.17. Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VІІ.1980 г.)

1.18. Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление „Кадастър и геодезия” (в сила от 30.ІV.1999 г.)

1.19. Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения (в сила от 1.І.1984 г.)

1.20. (чл. 9 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система) Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ, бр. 79 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2011 г.

1.21. Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10000, 1:5000 и 1:2000 (1993 г.)

1.22. (чл. 10 от Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система) Инструкция № РД-02-20-12 от 2012 г. за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005” (ДВ, бр. 63 от 2012 г.)

2. ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49 и 98 от 2014 г.)

2.1. (чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 19, ал. 1, т. 4) Наредба № 3 от 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница (ДВ, бр. 94 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2006 г.

            2.2. (чл. 12, ал. 2) Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система (ДВ, бр. 62 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2010 г.

            2.3. (чл. 15, ал. 3) Наредба № РД-02-20-16 от 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност (ДВ, бр. 65 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2011 г.

2.4. (чл. 14, ал. 3, т. 1) Наредба № V-12-1720 от 2014 г. за едромащабната топографска карта (ДВ, бр. 48 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2014 г.

2.5. (чл. 14, ал. 3, т. 2) Наредба № H-6 от 2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти (ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

2.6. (чл. 13, ал. 3) Наредба № H-7 от 2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа (ДВ,      бр. 97 от 2014 г.)

2.7. (чл. 13, ал. 3) Наредба № Н-8 от 2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България (ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

2.8. (чл. 13, ал. 3) Наредба № H-9 от 2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа (ДВ, бр. 97 от 2014 г.)

3. ЗАКОН ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г. и бр. 68 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 3 от 2009 г.

3.1.(*) Наредба № 6 от 1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език (обн., ДВ, бр. 60 от 1995 г.; доп., бр. 72 и 106 от 1995 г. и бр. 4 от 1999 г.)

* (§ 20, ал. 2 ЗУТ)Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

            1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г.); публ. без посл. изм., Бюлетин „Строителство и архитектура” (БСА), бр. 9 от 2013 г.

1.1. (чл. 139, ал. 5) Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2014 г.

1.2. (чл. 117) Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (изм. на загл., ДВ, бр. 22 от 2014 г.) (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г. и бр. 66 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 56 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2014 г.

            1.3. (чл. 13, ал. 1 и § 18, ал. 1) Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм. и доп.,     бр. 10 от 2005 г.; Решение № 653 от 2005 г. на ВАС – бр. 11 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от     2005 г.; Решение № 7028 от 2005 г. на ВАС – бр. 63 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 5 от 2008 г.

1.4. (чл. 221, ал. 6) Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Дирекцията за национален строителен контрол (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм., бр. 21 от 2009 г.); публ. без изм., БСА, бр. 6 от 2006 г.

1.5. (чл. 62, ал. 11) Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.); публ. без изм., БСА, бр. 2 от 2009 г.

1.6. (чл. 166, ал. 5 и § 3 ЗУТ, чл. 17 от ЗТИП и чл. 8, ал. 2 ЗКИР) Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, одобрена с ПМС № 175 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр.,  бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от  2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г.,      бр. 13 от 2013 г. и бр. 10, 60 и 102 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 2 от 2014 г.

1.6. ЗТИП – Закон за техническите изисквания към продуктите; ЗКИР – Закон за кадастъра и имотния регистър

1.7.Инструкция № 2 от 2001 г. за прилагане на раздел I от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 37 и 51 от 2004 г.)

1.8. Инструкция № 3 от 2001 г. за прилагане на раздел IV „Такси по Закона за устройство на територията” от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 111 от   2001 г.; изм., бр. 79 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 г.)

1.9.(*) Правила и нормативи за планиране на населените места (обн., ДВ, бр. 21 и 22 от 1970 г.; попр., бр. 67 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 69 и 70 от 1977 г., бр. 22 от 1982 г., бр. 33 от     1984 г., бр. 73 от 1989 г. – отм. Т. 2 от раздел III, и бр. 87 от 1989 г.); публ., БСА, бр. 11 – 12 от   1989 г. – отм. Глава четвърта “Комуникации в населените места” и приложения № 1 и 2

            1.10.(*) Правилник за планиране на населените места (публ., БСА, кн. 5 от 1985 г.)

1.11.(*) Териториалноустройствени и градоустройствени норми за целесъобразно разполагане на материалната база за културни дейности (публ., БСА, кн. 7 от 1985 г.)

            1.12.(*) Градоустройствени норми и правила за спортните сгради, съоръжения и комплекси (публ., БСА, кн.11 – 12 от 1976 г.; попр., кн. 8 от 1980 г.)

1.13.(*) Норми и правила за обектите, обслужващи вилните зони (публ., БСА, бр. 5 от 1973 г.)

1.14.(*) Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

1.15.(*) Правила за приемане на паркове и градини (публ., БСА, бр. 8 от 1987 г.)

1.16.(*) Методически указания за задачите, устройството и работата на архитектурно-градоустройствените комисии при общините (публ., БСА, бр. 3 – 4 от 1997 г.)

2. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 6, 19, 92 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

3. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ(ЗУЧК) (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г. и бр. 19, 82 и 92 от 2009 г.; изм. и доп.,      бр. 45 и 82 от 2012 г. и бр. 27 от 2013 г.; изм., бр. 28 и 66 от 2013 г., Решение № 12 от 2013 г. на КС – бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.)

3.1. (§ 1, т. 1) Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с ПМС № 67 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.)

4. ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от   2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г.)

4.1. (чл. 9, ал. 6, чл. 13, ал. 5, чл. 25, ал. 6, чл. 26, т. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 42, ал. 12, чл. 44, ал. 4 и чл. 52) Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от   2005 г.; Решение № 7081 от 2005 г. на ВАС – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 от 2006 г. на ВАС – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г. и бр. 55 от 2014 г.)

4.2. (чл. 162, ал. 2 ЗУТ и чл. 33 ЗИХУ) Наредба4 от 2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания(обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; изм., бр. 54 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2012 г.

5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп.,   бр. 98 от 1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и 91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от    2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

5.1. Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 2000 г.; изм., бр. 55 от 2012 г.)

6. ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 от 2009 г. на КС – бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

6.1. (чл. 50, ал. 2 и чл. 69, ал. 2 и 3) Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности (обн., ДВ, бр. 98 от от 2012 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2014 г.)

7. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ЗОЗЗ) (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

7.1. (§ 9) Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с ПМС № 240 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г., бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45, 71 и 95 от 2008г., бр. 62 от 2009 г., бр. 39 и 50 от 2011 г. и бр. 35 от 2012 г.)

7.2. (чл. 17, ал. 2) Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение, приета с ПМС № 261 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 1996 г.; изм., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г. и бр. 50 от 2011 г.)

7.3. (чл. 16) Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 30 от 2002 г.); публ., БСА, бр. 7 от 2002 г.

7.4. (чл. 2, ал. 4 ЗОЗЗ, § 18, ал. 1 от ЗР на ЗУТ и чл. 4, ал. 2 ЗСПЗЗ) Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (ДВ, бр. 85 от       2012 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2012 г.

7.5. Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, одобрена с ПМС № 112 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп.,   бр. 10 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 95 от 2008 г. и бр. 35 от 2012 г.)

7.4. ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

8. ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ(ЗГ) (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г.)

8.1. (§ 9) Правилник за прилагане на Закона за горите, приет с ПМС № 80 от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; попр., бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31, 48 и 101 от 2003 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 98 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 89 от 2008 г., бр. 76 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)

8.2. (чл. 152, ал. 2) Наредба № 5 от 2014 г.за строителството в горските територии без промяна на предназначението им (обн., ДВ, бр. 68 от 2014 г.; изм., бр. 106 от 2014 г.)

8.3. (чл. 113, ал. 3) Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, приета с ПМС № 86 от 2004 г. (ДВ, бр. 39 от 2004 г.)

8.4. (чл. 86, ал. 2) Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, приета с ПМС № 236 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.)

            9. ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА (ЗТ) (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г.; изм., бр. 40 от 2014 г.)

9.1. (§ 14) Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, приета с ПМС № 357 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2005 г.; изм., бр. 29 от 2005 г., бр. 46 и 98 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)

9.2. (§ 14) Наредба за категоризиране на ски пистите, приета с ПМС № 30 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2005 г.; изм., бр. 51 от 2005 г., бр. 98 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.)

9.3. (§ 14) Наредба за категоризиране на плажовете, приета с ПМС № 42 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 98 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.; доп., бр. 72 от 2012 г.)

9.4. (§ 14 във вр. с чл. 78, ал. 2 АПК) Наредба № 1 от 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене (ДВ, бр. 53 от 2007 г.)

            9.4. АПК – Административнопроцесуален кодекс

            10.1. (§ 3 във вр. с чл. 46, 47 и 49 ЗНЗ) Наредба № 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн., ДВ, бр. 79 от 1987 г.; изм., бр. 18 от 1992 г., бр. 12 от 1995 г., бр. 88 от 2000 г., бр. 25 от 2002 г. и бр. 70 от 2004 г.)

10.2. (чл. 44, ал. 2 ЗХ) Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с ПМС № 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.)

10.1. ЗНЗ – Закон за народното здраве

10.2. ЗХ – Закон за хазарта

VІ. СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС.

ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

1. ЗУТ (І.1)

1.1. (чл. 137, ал. 2) Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 23 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2013 г.

1.2. (чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3) Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 49 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2013 г.

1.3. (чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1) Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2013 г.

1.4. (чл. 171, ал. 2) Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г. (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2004 г.

1.5. (чл. 176а, ал. 6) Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 98 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 2 и 80 от 2013 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.)

1.6. (§ 18, ал. 1) Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн., ДВ, бр. 36 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.); публ. без изм., БСА, бр. 5 от 2007 г.

1.7. (чл. 166, ал. 2) Наредба № РД-02-20-25 от 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр. 98 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.

1.8. (чл. 225, ал. 4) Наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (обн., ДВ, бр. 69 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 7 от 2014 г.

2. ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г., бр. 30 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 28 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 и 83 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

2.1. Устав на Камарата на архитектите в България (публ., БСА, бр. 7 от 2003 г.)

2.2. Устав на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (публ., БСА, бр. 7 от 2003 г.)

2.3. Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр.17 от 2008г.; изм. и доп., бр.26 от 2012г. и бр.58 от 2013г.)

2.4. (чл. 11) Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „архитект”, съответно „инженер”, придобита в държава – членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС № 219 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.)

3. ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм.,      бр. 19, 35 и 92 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г. и бр. 83 от 2013 г.)

3.1. (чл. 14, ал. 7) Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 101 от 2013 г.)

4. ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2014 г.)

5. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (обн., ДВ, бр. 56 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1994 г., бр. 10 от 1998 г., бр. 28 и 107 от 2000 г., бр. 77 от 2002 г.,    бр. 28, 43, 74, 99 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 25 от 2011 г. и бр. 21 от 2014 г.)

6. ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г.,    бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 28 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.)

VІІ. ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ

1. ЗУТ (І.1)

1.1. (§ 18, ал. 1) Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2009 г.

1.2.(*) Норми за проектиране на административни сгради (публ., БСА, кн. 8 от 1981 г.; изм. и доп., кн. 3 – 4 от 1985 г.; отм. Таблица 24 към т.4.12, ДВ, бр. 69 от 1986 г.; публ., БСА, бр. 6 от 1986 г.)

1.3.(*) „Средни общообразователни училища. Норми за проектиране. Част I”, утвърдени със Заповед № РД-02-14-594 на министъра на териториалното развитие и строителството от 31.Х.1995 г. и Заповед № РД-14-107 на министъра на образованието, науката и технологиите от 15.ХІ.1995 г. (отпечатани в издание на Министерството на образованието, науката и технологиите – управление „Инвестиционна политика”, С., 1996 г.)

            1.4.(*) „Единни средни политехнически училища. Норми за проектиране. Част първа „Единни средни политехнически училища I степен” (публ., БСА, кн. 7 от 1983 г.); отменени в частта за средните общообразователни училища със „Средни общообразователни училища. Норми за проектиране. Част I”

1.5.(*) Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (публ., БСА, кн. 2 от 1988 г.)

1.6.(*) Норми за проектиране на общежития (публ., БСА, бр. 2 – 3 от 1989 г.)

            1.7.(*) Норми за проектиране на спортни сгради и съоръжения (отпечатани в „Нормативна база на проектирането и строителството” – специализирано издание на Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ), 1989 г.)

1.8.(*) Норми за проектиране на кина (публ., БСА, кн. 12 от 1987 г.)

1.9.(*) Норми за проектиране на читалища (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.)

1.10.(*) Норми за проектиране на обществено-културни клубове (публ., БСА, бр. 7 от 1986 г.)

1.11.(*) Норми и правила за проектиране на търговски магазини (публ., БСА, кн. 10 от 1966 г.); изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.

1.12.(*) Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене (публ., БСА, бр. 2 от 1962 г.); изм., ДВ, бр. 3 от 1996 г.

1.13.(*) Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението (публ., БСА,   кн. 6 – 7 от 1981 г.; отм. Таблица 5 към т. 2.20 (ДВ, бр. 69 от 1986 г.)

1.14.(*) Норми за проектиране на приемни сгради на транспорта – част „Автогари” (публ., БСА, кн. 11 от 1982 г.)

1.15.(*) „Сгради и комплекси за граждански обреди. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1983 г.)

1.16.(*) Инструкция за изграждане на помещения за трансформаторни постове в жилищни квартали на населените места (публ., БСА, кн. 5 от 1960 г.)

1.17.(*) Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищни и обществени сгради (не се отнасят за жилищни сгради и за обществени тоалетни с неограничен достъп), публ., БСА, бр. 8 от 1967 г.; отменени части (ДВ, бр. 6 от 1989 г.); публ., БСА, бр. 11 от 1988 г.

1.18.(*) Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп (публ., БСА, бр. 11 от 1988 г.)

2. ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 от 2001 г. на КС – бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г.;   бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г. и бр. 47 от 2014 г.)

            2.1. (чл. 46, ал. 3 и чл. 57, ал. 2) Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г.; Решение № 15323 от 2011 г. на ВАС - бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 32 от 2013 г. и бр. 37 от 2014 г.)

2.2.(*) Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения (публ., БСА, бр. 7 от 1987 г.)

2.3.(*) Норми за проектиране на психиатрични болници (публ., БСА, бр. 2 – 3 от 1989 г.)

2.4.(*) Норми за проектиране на профилакториуми (публ., БСА, бр. 1 – 2 от 1990 г.)

            2.5.(*) Норми за проектиране на балнеосанаториални комплекси и балнеосанаториуми (публ., БСА, бр. 4 от 1987 г.)

3. ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА (ЗФВС)(обн., ДВ, бр.58 от1996г.; изм., бр.53 от 1997г., бр.124 от 1998г., бр.51и 81 от 1999г., бр.53 от 2000г.; попр.,   бр.55 от 2000г.; изм., бр.64 от 2000г., бр.75,95и 120 от 2002г., бр.96 от 2004г., бр.88и 103 от 2005г., бр.30,34и 36 от 2006г., бр.41и 46 от 2007г., бр.50 от 2008г., бр.74 от 2009г., бр.50и 96 от 2010г., бр.35и 99 от 2011г.; изм. и доп., бр.45,87и 102 от 2012г.; изм., бр.15и 68 от 2013г. ; изм. и доп., бр. 21 от 2014 г.; доп., бр. 66 от 2014 г.)

            3.1. (чл. 47, ал. 2 ЗФВС) Наредба № V-12-299 от 2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (ДВ, бр. 83 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2013 г.

3.2. (чл. 41, ал. 2ЗФВС и чл. 2 и 4 ЕКНЛПЗСПЧФС) Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с ПМС № 173 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2000 г.; изм., бр. 74 и 101 от 2002 г., бр. 89 от 2005 г., бр. 45 от    2009 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.)

 

3.2. ЕКНЛПЗСПЧФС – Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи

VІІІ. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

            1. ЗУТ (І.1)

1.1. (§ 18, ал. 1)Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.)

1.2.(*) Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия (публ., БСА, бр. 3 от 1988 г.)

1.3.(*) Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия (публ., БСА, бр. 4 от 1988 г.)

1.4.(*) Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия (публ., БСА, кн. 7 от 1982 г.)

1.5.(*) „Складове с общо предназначение. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)

1.6.(*) Норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи (заповедта за утвърждаване на нормите е публикувана в БСА, бр. 8 от 1990 г., а нормите са отпечатани в издание на НИТИ „Енергопроект”, С., 1990 г.)

            1.7.(*) Норми за технологично проектиране на топлоелектрически централи (издание на Комитета по енергетика, С., 1990 г.)

            1.8.(*) „Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения” (публ., БСА, кн. 11 от 1985 г.)

1.9.(*) ПИПСМР – Раздел „Хидротехнически съоръжения” (публ., БСА, кн. 3 – 4 от    1969 г.; изм. и доп., кн. 1 – 2 от 1975 г.)

1.10.(*) Норми за проектиране на хидромелиоративни системи (отпечатани в „Библиотека на проектанта”, бр. 64 от 1991 г. – специализирано издание на ИПП „Водпроект”)

            1.11.(*) Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения (публ., БСА, бр. 12 от 1987 г.)

1.12.(*) Норми за проектиране на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.)

            1.13.(*) Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.)

            1.14.(*) „Оранжерии. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)

            1.15.(*) Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)

            1.16.(*) Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи (публ., БСА, кн. 6 от 1984 г.)

            1.17.(*) Правила за приемане на пещостроителни работи за топлотехнически съоръжения (публ., БСА, бр. 3 от 1987 г.)

            1.18.(*) ПИПСМР – Раздел „Охладителни кули, комини, силози и бункери” (публ., БСА, кн. 9 от 1968 г.)


ІХ. СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

            1. ЗУТ (І.1)

1.1. (чл. 169, ал. 4 и § 18, ал. 1) Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г. и бр. 104 от 2014 г.; попр., бр. 3 от 2015 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2015 г.

1.2. (чл. 169, ал. 4 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 1) Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр.,   бр. 17 и 23 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2012 г.

Натоварвания

1.3. (чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 1)Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм., бр. 33 от 2005 г.)

1.4.(*) Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (отпечатани в „Нормативна база на проектирането и строителството” – специализирано издание на КТСУ, 1988 г.)

Фундиране

1.5.(*) Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.) и Норми за проектиране на плоско фундиране (публ., БСА, бр. 10 от 1996 г.)

1.6.(*) Норми за проектиране на пилотно фундиране (публ., БСА, бр. 6 от 1993 г.)

1.7.(*) Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини (публ., БСА, бр. 2 и 4 от 1986 г.; попр., бр. 7 от 1986 г.)

1.8.(*) Норми за проектиране на подпорни стени (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.; изм., бр. 8 от 1990 г.)

1.9.(*) Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (публ., БСА, бр. 6 от 1988 г.)

            1.10.(*) Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ., БСА, бр. 6 от 1985 г.)

1.11.(*) ПИПСМР – Раздел „Специални промишлени фундаменти” (Фундаменти под машини) (публ., БСА, бр. 7 – 8 от 1968 г.)

Стоманобетонни конструкции

1.12.(*) Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ,     бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г. и изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 7 – 8 от 2008 г.

1.13.(*) Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, предназначени за работа при въздействието на повишени и високи температури (публ., БСА, бр. 3 – 4 от 1990 г.)

1.14.(*) Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни комини (публ., БСА, бр. 5 от 1989 г.; изм., бр. 8 от 1996 г.)

1.15.(*) Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.)

1.16.(*) Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.) и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (публ., БСА, бр. 11 от 1999 г.)

Стоманени конструкции

1.17.(*) Норми за проектиране на стоманени конструкции (отпечатани в брошура на КТСУ, С., 1987 г.)

1.18.(*) Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили (публ., БСА, бр. 1 – 2 от 1990 г.)

1.19.(*) ПИПСМР – Раздел „Стоманени конструкции” (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.)

1.20.(*) ПИПСМР – Раздел „Контрол без разрушаване на метални заварени съединения” (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.)

Зидани конструкции

            1.21.(*) Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.; публ., БСА, бр. 9 – 10 от 1998 г.)

            1.22.(*) Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 5 от 1984 г.)

Дървени конструкции

1.23.(*) Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 – 6 от 1990 г.)

            1.24.(*) ПИПСМР – Раздел „Дървени носещи конструкции” (публ., БСА, кн. 1 от 1968 г.)

Гражданска отбрана

1.25.(*) „Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране” (публ., БСА, кн. 5 – 6 от 1983 г.; изм., кн. 3 – 4 от 1985 г.)

            1.26.(*) Инженерно-технически правила на гражданската отбрана (отпечатани за служебно ползване в брошура на Министерския съвет, 1989; отм. Чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 31,     чл. 32, чл. 33 и чл. 34)

 

Х. Пожарна и взривна безопасност

            1. ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗМВР) (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.)

            1.1. (чл. 37, ал. 3) Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с ПМС № 207 от 2014 г. (ДВ, бр. 60 от 2014 г.)

            1.2. (чл. 167в, ал. 2 ЗМВР и чл. 169, ал. 4 ЗУТ) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от      2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 и 89 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 8, 9 и 10 от 2014 г.

         1.3. (чл. 17, ал. 4 във вр. с ал. 2, т. 2 ЗМВР) Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.)

            1.4. (чл. 125, ал. 2 ЗМВР) Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 8, 9 и 10 от 2014 г.

2. ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г. и бр. 66, 68 и 70 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2014 г.; изм., 98 от 2014 г.)

ХІ. Санитарно-хигиенни И ЗДРАВНИ изисквания

1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО (ЗЗ) (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 10 1 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г. и бр. 1, 98 и 107 от 2014 г.)

1.1.*(§ 11 във вр. с чл. 20) Наредба № 24 от 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95 от 2003 г.; попр., бр. 100 от 2003 г.)

1.2. (чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „д”) Наредба № 2 от 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

1.3. (чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „о”) Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г.; изм., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2012 г.; изм., бр. 85 от 2012 г.); публ. без изм. и доп., БСА, бр. 5 от 2007 г.

            1.4. (чл. 26б, ал. 5 и 7 и чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 9, буква п”) Наредба № 19 от 2008 г. за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (изм. на загл., ДВ,      бр. 103 от 2011 г.) (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм., бр. 103 от 2011 г.)

1.5. (чл. 118, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „о”) Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тяхбн., ДВ, бр.103 от 2008г.; изм., бр.24 от 2009г. и бр.36 от 2011г.)

1.6. (чл. 19, ал. 4) Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр.63 от 2009г.; изм., бр.38 от 2011г.; изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 8 от 2011 г.

1.7. (чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 12, буква „е”)Наредба № 9 от 2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ, бр. 17 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2010 г.

1.8. (чл. 56а, ал. 3) Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, приета с ПМС № 264 от 2010 г. (ДВ, бр. 90 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2011 г.

1.9.*(чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „ж”) Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (ДВ, бр. 36 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2011 г.

1.10.(чл. 36, т. 2 от ЗЗБУТ) Наредба № 5 от 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения (ДВ, бр. 49 от 2010 г.)

            1.11. * (§ 2 във вр. с чл. 20) Наредба № 15 от 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 77 от 1987 г.)

1.12. * Санитарни норми за максималната допустима интензивност на радиочестотни и електромагнитни полета (ДВ, бр. 23 от 1971 г.)

1.13.(*) „Гробищни ансамбли. Норми за проектиране”, утвърдени със Заповед № РД-14-03-6 на министъра на строителството и селищното устройство от 24.І.1984 г. (публ., БСА, кн. 3 - 4 от 1985 г.)

 

* (§39 ЗЗ)- До влизането в сила на актовете по § 38 издадените нормативни актове по прилагането на отменения Закон за народното здравесе прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

1.10. ЗЗБУТ – Закон за здравословни и безопасни условия на труд

2. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г.,    бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.)

            2.1. (чл. 17, ал. 2) Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.)

3. ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (обн., ДВ, бр. 87 от   2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от   2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

            3.1. (§ 11 ЗНЗ и § 3 от отменения ЗЗР) Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от     1995 г.; изм., бр. 54 от 1999 г. и бр. 34 от 2002 г.)

3.2. (чл. 59, ал. 2) Наредба № 36 от 2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход (обн., ДВ,  бр. 35 от 2006 г.; изм., бр. 79 и 90 от 2006 г. и бр. 23 от 2008 г.)

3.1. ЗЗР - Закон за защита на растенията (отм., ДВ, бр. 61 от 2014 г.)

4.1. (чл. 3, ал. 3 ЗОВВПЗ) Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от 2002 г.)

4.1. (ЗОВВПЗ)- Закон за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване (отменен с § 2 от заключителните разпоредби на Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.)

ХІІ. ОКОЛНА СРЕДА И ОТПАДЪЦИ

            1. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г. и бр. 22 и 98 от 2014 г.)

1.1. (чл. 101, ал. 1)Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп.,   бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г. и бр. 3 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2012 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 4 от 2010 г.

1.2. (чл. 90) Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (изм. на загл., ДВ, бр. 3 от 2006 г.), приета с ПМС № 139 от 2004 г. (обн., ДВ,бр.57 от 2004г.; изм.,бр.3 от 2006г., бр.29 от 2010г. ибр.3 от 2011г.; изм. и доп., бр.38 от 2012г. и    бр. 94 от 2012г.)

1.3. (чл. 83, ал. 10)Наредба № 1 от 2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.; изм., бр. 100 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2006 г.

2. ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ(ЗЧАВ) (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г.,бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г. и бр. 98 от 2014 г.)

2.1. (чл.6, ал. 1) Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 1997 г.; изм., бр. 46 от 1999 г., бр. 8 от 2002 г., бр. 14 от 2004 г. и бр. 42 от 2007 г.)

2.2. (чл. 9, ал. 1 и § 5)Наредба № 10 от 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации(обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм., бр. 19 от 2011 г.)

3. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 от 2014 г. на КС - бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 11 – 12 от 2013 г.)

            3.1. (чл. 43, ал. 4 ЗУО) Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 11 – 12 от 2013 г.

            3.2. (чл. 13 от отменения ЗУО) Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 11 – 12 от 2013 г.

            3.3. (чл. 43, ал. 1 ЗУО) Наредба № 6 от 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 80 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 11 – 12 от 2013 г.

3.4. (чл. 48, ал. 1) Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.)

3.5. (чл. 3, ал. 1) Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.)

 

4. ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (обн., ДВ, бр.77 от 2002г.; изм.,бр.88и 105 от 2005г., бр.29, 30, 34и 80 от 2006г., бр.52, 53, 64и 94 от 2007г., бр.43 от 2008г., бр.19,.80и 103от 2009г., бр.62и 89 от 2010г., бр. 19 и 33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

            4.1. (чл. 31а) Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г. (обн., ДВ, бр.73 от 2007г.; изм., бр.81 от    2010г. и бр.3 от 2011г.; изм. и доп., бр. 94 от 2012 г.)

ХІІІ. ЗАЩИТА ОТ ШУМ. ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

            1. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

            1.1. (чл. 7) Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие, приета с ПМС № 218 от 2006 г. (ДВ, бр. 70 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.

            1.2. (чл. 11, т. 7) Наредба № 3 от 2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната (ДВ, бр. 38 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.

1.3. (чл. 14, т. 3) Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ,   бр. 6 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.

            1.4. (чл. 11, т. 5) Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.

            1.5. (чл. 11, т. 6) Наредба № 54 от 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

1.6. (чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ) Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ,     бр. 70 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2006 г.

            1.6.ЗЗБУТ - Закон за здравословни и безопасни условия на труд

2. ЗУТ(І.1)

2.1. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. чл. 169, ал. 1) Наредба № 2 от 2008 г.за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (обн., ДВ, бр. 89 от 2008 г.; попр., бр. 95 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2008 г.

            2.2.(*) „Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране” (публ., БСА, кн. 8 от 1980 г.; изм., БСА, кн. 10 от 1993 г.)

            2.3.(*) Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения (БСА, кн. 1 от 1982 г.; изм. и доп., кн. 2 от 1984 г. и кн. 6 от 1988 г.)

            2.4.(*) Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.); частта, отнасяща се за хидроизолациите, е отменена с Наредба № 2 от 2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.)

            2.5.(*) Правила за приемане на подови настилки (публ., БСА, бр. 2 - 3 от 1989 г.; попр., БСА, бр. 8 от 1989 г.)

            2.6.(*) Норми за проектиране на облицовки от скални плочи (публ., БСА, кн. 9 от 1985 г.)

            2.7.(*) Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.)

            2.8.(*) Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи (публ., БСА, бр. 4 от 1986 г.)

            2.9.(*) Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи (публ., БСА, кн. 11 от 1984 г.)

 

ХІV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. ЗУТ (І.1)

1.1. (чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 7) Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради(обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2013 г.; доп., бр. 93 от 2013 г.)

1.2. Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради (публ., БСА, бр. 11 от 2005 г.)

2. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (ЗЕЕ) (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г. и бр. 22, 33 и 98 от 2014 г.)

2.1. (чл.25) Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2014 г.

2.2. (чл.15, ал. 3) Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 103 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2010 г.

2.3. (чл. 42) Наредба № РД-16-301 от 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация (ДВ, бр. 25 от 2009 г.)

2.4. (чл. 9, ал. 2 и чл. 52, ал. 3) Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с ПМС № 79 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2009 г.; изм., бр. 88 от 2011 г.)

2.5. (чл. 33, ал. 4) Наредба № РД-16-346 от 2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)

2.6. (чл. 49, ал. 7) Наредба № РД-16-347 от 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост (ДВ, бр. 28 от 2009 г.)

2.7. (чл. 23а, ал. 9 и чл. 34, ал. 4) Наредба № РД-16-301 от 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране (ДВ, бр. 27 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2014 г.

2.8. (чл. 32) Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях (ДВ, бр. 89 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2010 г.

2.9. (чл. 23, ал. 5, чл. 34, ал. 5 и чл. 51, ал. 1 ЗЕЕ и чл. 34, ал. 5 ЗЕВИ) Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с ПМС № 26 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 35 от 2013 г.)

            2.9. ЗЕВИ - Закон за енергията от възобновяеми източници

XV. ТОПЛО-, ЕЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

1. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ЗЕ) (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

1.1. (чл. 125, ал. 3)Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г. и бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2013 г.; изм., бр. 99 от 2013 г.)

1.2. (чл. 83, ал. 3 ЗЕ във вр. с § 18, ал. 1 ЗУТ)Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; изм., бр. 73 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2007 г.

1.3. (чл. 125, ал. 4 ЗЕ и чл. 169, ал. 3 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 7 ЗУТ) Наредба № 15 от     2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм., бр. 20 от 2006 г.); публ. без посл. изм., БСА,   бр. 10 от 2005 г.

            1.4. Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ., БСА, бр. 7 от 2006 г.)

1.5. (чл. 83, ал. 2 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 1)Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм., бр. 108 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2013 г.); публ. без посл. изм. в самостоятелно издание на БСА, 2008 г.

1.6. (чл. 83, ал. 2 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 2)Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.; изм., бр. 26 от  2008 г.; доп., бр. 92 от 2013 г.)

1.7. (чл. 64, ал. 9)Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2014 г.

1.8. (чл. 200, ал. 2)Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 5 от 2012 г.

1.9. (чл. 196, ал. 1) Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи (ДВ, бр. 105 от 2013 г.)

            1.10. (чл. 200, ал. 1)Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от   2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 43, 50 и 88 от 2014 г.)

            1.11. (чл. 116, ал. 7) Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (ДВ, бр. 31 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2014 г.

2. ЗУТ .1)

2.1. (§ 18, ал. 7 във вр. с чл. 169, ал. 1)Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2010 г.

            2.2. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 169, ал. 1)Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.

            2.3. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 169, ал. 1, т. 4)Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (ДВ, бр. 78 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2007 г.

2.4.(*)Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (обн., ДВ, бр. 7 от 1976 г.; изм., бр. 64 от 1976 г.)

3. ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г. и бр. 33 и 65 от 2014 г.)

ХVІ. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

            1. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 от 2009 г. на КС – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г. и бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г.)

            1.1. (чл. 286, ал. 5) Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура (ДВ, бр. 99 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.

1.2. (чл. 292)Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (ДВ, бр. 63 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2009 г.

            1.3. (чл. 268, ал. 2)Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията, приета с ПМС № 277 от 2007 г. (ДВ, бр. 98 от 2007 г.)

            1.4.(*)ПИПСМР - Раздел „Съоръжения за телефонни, телеграфни и радио-(ТТР) съобщения” (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм., кн. 9 от 1979 г.)

 

*(§ 3, ал. 2 ЗД)Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за далекосъобщенията продължават да се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

ХVІІ. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

            1. ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА (ЗП) (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от     2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 16, 53 и 98 от 2014 г.)

            1.1. (§ 12) Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с ПМС № 245 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г.,     бр. 79 от 2008 г., бр.13 и 45 от 2009г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 60 от 2014 г.)

1.2. (чл. 20, ал. 1, т. 5)Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; изм., бр. 102 от 2005 г.) и Норми за проектиране на пътища (части първа, втора и трета са отпечатани като притурка на „Държавен вестник”; публ., БСА, бр. 5, 6 и 7 от 2000 г.; част четвърта „Земно тяло”, ДВ, бр. 102 от 2005 г.; публ., БСА, бр. 12 от 2005 г.

(Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и Нормите за проектиране на пътища са публикувани в самостоятелно издание на БСА, 2006 г.)

1.3. (чл. 18, ал. 5)Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г. и бр. 60 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2013 г.)

1.4. (чл. 20, ал. 1) Наредба № 1 от 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм., бр. 58 от 2007 г. и бр. 102 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.

            1.5. (чл. 10, ал. 6)Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях, приета с ПМС № 160 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 64 от 2010 г.)

            1.6. (чл. 36д, ал. 3 и 4) Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност” (ДВ, бр. 78 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.

            1.7. (чл. 36 ЗП и чл. 50 ППЗП) Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г.за поддържане и текущ ремонт на пътищата(обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2012 г.

1.8. Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, приета с ПМС № 219 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от   2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.)

2. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от     2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г., Решение № 1 от 2012 г. на КС – бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 53 и 107 от 2014 г.)

2.1. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата, приет с ПМС № 36 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 60 от 2012 г.)

2.2. (чл. 3, ал. 3)Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2001 г.

            2.3. (чл. 14, ал. 1)Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.)

            2.4. (чл. 139)Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 12 от 2010 г.

            2.5. (чл. 14, ал. 1)Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.; публ., БСА, бр. 5 – 6 от 2002 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.; публ., БСА, бр. 4 от 2004 г.

            2.6. (чл. 14, ал. 1)Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.)

2.7. (чл. 14, ал. 2) Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2011 г.); (обн., бр. 90 от 2003 г.; изм., бр. 93 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2011 г.

2.8. (чл. 140, ал. 6)Наредба № 15 от 2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 40 от 2008 г.)

            2.9. (чл. 3, ал. 3)Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ,      бр. 74 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 6 – 7 от 2010 г.

2.10.(чл. 24а, ал. 2) Наредба № РД-02-20-10от 2012 г.за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях(ДВ, бр. 56 от 2012 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2012 г.

3. ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗЖПТ) (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)

            3.1. (чл. 30, ал. 1 ЗЖПТ, чл. 75, ал. 4 ЗУТ и чл. 35 ЗП)Наредба № 55 от 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; попр., бр. 20 и 42 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 4 от 2004 г.

3.2. (чл. 29, ал. 2 и чл. 115)Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г. и бр. 43 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2014 г.)

 

4. ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., Решение № 5 от 2005 г. на КС - бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г., бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 от 2014 г. на КС – бр. 24 от   2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.)

            4.1. (чл. 95, ал. 1)Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.)

            4.2. (чл. 112а, ал. 6)Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт(обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.); публ. без изм., БСА, бр. 7 от 2014 г.

5. ЗУТ .1)

5.1. (чл. 75, ал. 4)Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 8 - 9 от 2004 г.

5.2.(*)ПИПСМР - Раздел „Пътища и улици” (публ., БСА, кн. 3 от 1978 г.)

5.3.(*)Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2000 г.

5.4.(*)Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места (публ., БСА, кн. 9 - 10 от 1975 г.; изм., БСА, кн. 7 от 1980 г.)

            5.5.(*)Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци:

            Част първа „Основни положения”

            Част втора „Натоварвания и въздействия”

            Част трета „Земна основа и фундиране”

            Част пета „Стоманени конструкции”

            (Части първа, втора и трета на нормите са отпечатани в „Нормативна база на проектирането и строителството”, 1989 г.)

(Част пета е отпечатана в „Нормативна база на проектирането и строителството”, 1990 г.)

            5.6.(*)ПИПСМР - Раздел „Мостове и водостоци” (публ., БСА, кн. 3 - 4 от 1969 г.)

5.7.(*)Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели (отпечатани в „Нормативна база на проектирането и строителството”, 1988 г.)

            5.8.(*)ПИПСМР - Раздел „Тунели” (публ., БСА, кн. 8 от 1969 г.; изм. и доп., кн. 6 от     1978 г.)

5.9.(*)Норми за проектиране на селскостопански пътища (публ., БСА, бр. 4 от 1987 г.; попр., БСА, бр. 7 от 1987 г.)

            5.10.(*)Правила и норми за проектиране на улични настилки (публ., БСА, кн. 2 от 1970 г.)

5.11.(*)Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)

            5.12.(*)ПИПСМР - Раздел „Железопътни и трамвайни линии” (публ., БСА, кн. 7 - 8 от 1968 г.)

            5.13.(*)ПИПСМР - Раздел „Електрификация на железопътни линии” (публ., БСА, кн. 9 от 1968 г.)

6. ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от     2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 12, 53 и 98 от 2014 г.)

            6.1. (чл. 44, ал. 3, чл. 48в, ал. 6 и чл. 48ж, ал. 13) Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г.; изм., бр. 49 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2012 г.)

6.2. (чл. 47, ал. 1, чл. 48а, ал. 1 във вр. с § 6)Наредба № 14 от 2012 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 86 и 87 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.)

 

ХVІІІ. ГЕОЗАЩИТА

1. ЗУТ .1)

1.1. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 95 и чл. 169, ал. 3)Наредба № 12 от 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони (ДВ, бр. 68 от 2001 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2002 г.

            1.2.(*)Наредба № 1 от 1994 г. за геозащитната дейност (ДВ, бр. 12 от 1994 г.); публ., БСА, бр. 1 от 1994 г.

1.3. (чл. 95, ал. 4) Наредба № РД-02-20-1 от 2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и монитаринга им (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.); публ. без изм., БСА, бр. 7 от 2014 г.

2.1. (чл. 95, ал. 2, т. 4 ЗГ)Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2013 г.

ХІХ. ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

ВОДОПОЛЗВАНЕ

1. ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ (ЗВ) (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г.,      бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г. и бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г.)

1.1. (чл. 198е, ал. 7) Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм., бр. 106 от 2014 г.)

1.2. (чл. 135, т. 6)Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2000 г.

1.3. (чл. 135, т. 2)Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.; изм., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2012 г., бр. 28 от    2013 г. и бр. 90 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 6 от 2012 г.

1.4. (чл. 135, т. 3)Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г., бр. 1 от 2011 г. и бр. 15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 3 от 2011 г.

1.5. (чл. 135, т. 4)Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 15 от 2012 г.); публ. без изм., БСА, бр. 3 от 2011 г.

1.6. (чл. 135, т. 10)Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2001 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2011 г.

1.7. (чл. 135, т. 7)Наредба № 11 от 2002 г. за качеството на водите за къпане (обн., ДВ,   бр. 25 от 2002 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2011 г.

1.8. (чл. 135, т. 12)Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 24 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г.

            1.9. (чл. 135, т. 11)Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни водив канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г.

            1.10. (чл. 135, ал. 1, т. 13) Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни зазаустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 2011 г.; изм. и доп.,      бр. 14 от 2012 г. и бр. 44 от 2013 г.); публ. без изм., БСА, бр. 10 от 2012 г.

            1.11. (чл. 135, т. 15)Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 от 2005 г. на ВАС - бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г. и бр. 95 от 2013 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 10 от 2012 г.

1.12. (чл. 141, ал. 2)Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях (ДВ, бр. 17 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2004 г.

1.13.(чл. 135, ал. 1, т. 14 и 21) Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2013 г.; изм., бр. 44 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г.)

            1.14. (чл. 135, ал. 1, т. 1а) Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 200 от 2011 г. (ДВ, бр. 56 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2012 г.

            1.15. (чл. 135, ал. 1, т. 9) Наредба № Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2014 г.)

2. ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ(ЗРВКУ) (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

2.1. (чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 8)Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

            2.2. (чл. 9, ал. 4 ЗРВКУ и чл. 25, ал. 4 ЗА)Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ,   бр. 43 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

2.3. (чл. 13, ал. 5)Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 73 от 2006 г. (ДВ, бр. 32 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

2.4. (чл. 24, ал. 3) Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите, приета с ПМС № 49 от 2006 г. (ДВ, бр. 23 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г.

2.5. (чл. 8, ал. 3)Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, одобрена с ПМС № 49 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2006 г.; попр., бр. 26 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2008 г.

            2.2. ЗА – Закон за администрацията

3. ЗУТ .1)

3.1. (§ 18, ал. 1) Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

3.2. (§18, ал. 1) Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм, бр. 96 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 11 от 2010 г.

3.3. (§ 18, ал. 1 във вр. с чл. 169, ал. 1 и 4) Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи (обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.); публ. без изм., БСА, бр. 5 от 2013 г.

            3.4.(*)Норми за проектиране на насипни язовирни стени (публ., БСА, бр. 1 и 6 от 1986 г.)

ХХ. Здравословни и безопасни условия на труд

1. КОДЕКС НА ТРУДА (КТ) (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; посл. изм. и доп., бр. 61 от 2014 г.)

1.1. (чл. 276, ал. 1)Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

            1.2. (чл. 276, ал. 1)Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г.; изм., бр. 101 от 2007 г.)

            1.3. (чл. 276, ал. 1)Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 г.)

1.4. (чл. 276, ал. 1)Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 67 от 2007 г. и бр. 2 от 2012 г.)

1.5. (чл. 276, ал. 1)Наредба № 13 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт (ДВ, бр. 12 от 2006 г.)

1.6. (чл. 275 и чл. 276, ал. 3 КТ във вр. с чл. 19, ал. 2 ЗА)Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (обн., ДВ, бр. 32 от 2004 г.; изм. и доп.,   бр. 92 от 2013 г.)

1.7. Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр. 4 от 1994 г.)

1.8. Правилник по безопасността на труда при взривните работи (издание на МТСГ,   1971 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр. 7 от 1992 г.)

            1.9. Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ (издание на ЦС на БПС, 1984 г.)

            1.10. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.)

            1.11. Правилник по безопасността на труда при производството на цимент (издание на МТСГ, 1998 г.)

2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г.,   бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.)

2.1. (чл. 7, ал. 2 ЗЗБУТ и чл. 276 КТ)Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2001 г.; изм., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 12 от 2008 г.

2.2. (чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 ЗЗБУТ)Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 г.)

2.3. (чл. 36, т. 2) Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ, бр. 40 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 3 от 2007 г.

2.4. (чл. 36, т. 2)Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 8 от 2011 г.

 

ХХІ. Безопасна експлоатация И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

1. ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр.18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

1.1. (чл. 31, ал. 1, чл. 41 и чл. 42, ал. 2) Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с ПМС № 75 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 27 и 88 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2014 г.

1.2. (чл. 31, ал. 1) Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 88 от 2014 г.); публ. без изм., БСА, бр. 8 от 2010 г.

1.3. (чл. 31, ал. 1)Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с ПМС № 187 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп.,     бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г.,       бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 88 от 2014 г.)

            1.4. (чл. 31, ал. 1) Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г.,     бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 и 88 от 2014 г.)

            1.5. (чл. 200, ал. 3 ЗЕ и чл. 31, ал. 1 ЗТИП) Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с ПМС № 312 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50, 60 и 88 от 2014 г.)

            1.6. (чл. 31, ал. 1) Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 49 и 88 от    2014 г.)

1.7. (чл. 34, ал. 2 и чл. 39, ал. 2) Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с ПМС № 187 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 и 88 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 2 от 2012 г.

1.8. (чл. 31, ал. 1) Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии, приета с ПМС № 186 от 2014 г. (ДВ, бр. 58 от 2014 г.); публ., БСА, бр. 12 от 2014 г.

2. ЗУТ (І.1)

2.1.(*) Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм., бр. 52 от 1999 г. и бр. 84 от 2000 г.; попр., бр. 93 от 2000 г.)

2.2. (чл. 56, ал. 6) Наредба № V-12-707 от 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти (ДВ, бр. 102 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 7 от 2014 г.

3. ЗЗБУТ

3.1. (чл. 36, т. 2) Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 12 от   2008 г.

            3.2. (чл. 17) Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.)

            4.1. (§ 2 и във вр. с чл. 20 ЗНЗ)Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради (ДВ, бр. 17 от 1984 г.)

4.2. (чл. 391, ал. 3 ЗСВ) Наредба № 4 от 2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт (ДВ, бр. 8 от 2008 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

4.3. (§ 2а ЗБ)Наредба № І-171 от 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции (обн., ДВ, бр. 70 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2004 г.)

4.4. (§ 5 ЗЧАВ във вр. с чл. 117 ЗООС, чл. 135, т. 13 ЗВ и чл. 15 и 37 ЗОВВООС)Наредба   № 5 от 2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест (ДВ,   бр. 39 от 2003 г.)

4.5. (чл.29, ал. 2, т. 1 ЗЖПТ) Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г. и бр. 47 от 2013 г.)

 

4.1. ЗНЗ – Закон за народното здраве

4.2. ЗСВ – Закон за съдебната власт

4.3. ЗБ – Закон за банките

4.4. ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух; ЗОВВООС - Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (отменен с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 2003 г.)

4.5. ЗЖПТ – Закон за железопътния транспорт

5. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.)

5.1. (чл. 12, ал. 4) Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2013 г.)

6. ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (ЗБИЯЕ) (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г.,   бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

6.1. (чл. 111) Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, приета с ПМС № 187 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г. и бр. 5 от 2010 г.)

            6.2. (чл. 26, ал. 2) Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, приета с ПМС № 185 от 2013 г. (ДВ, бр. 76 от 2013 г.)

6.3. (чл. 26, ал. 2)Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво, приета с ПМС № 196 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.)

ХХІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО, И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ на ЕС, бр. L 88/5 от 4април 2011 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2011 г.

            2. ЗТИП

            2.1.Постановление № 307 на Министерския съвет от 27 декември 1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 45 от 1997 г., бр. 4 от 2001 г., бр. 27 от 2003 г., бр. 78, 89 и 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.)

2.2. (чл. 105, ал. 2 КРБ) Постановление № 165 на Министерския съвет от 14 юли 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното обществои за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (доп. на загл., ДВ, бр. 48 от 2009 г.; изм., бр. 52 от 2011 г.) - в сила от датата на влизането в сила на двустранно споразумение между Република България и Европейския съюз за изпълнение на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите регламенти и правилата за услуги на информационното общество(обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г. и бр. 52 от 2011 г.)

            2.2. КРБ – Конституция на Република България

            2.3. (чл. 7, ал. 1 ЗТИП във вр. с чл. 169а ЗУТ)Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г. и бр. 60 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 4 от 2012 г.

            2.4. Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 „Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със Заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.ХІІ.2003 г.; изм. със Заповед № РД-02-14-134 от 6.ІІІ.2007 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 26 от 2007 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2007 г.

2.5.Процедура за издаване на разрешения и за нотифициране пред Европейската комисия на лица за оценяване на строителни продукти и/или за издаване на технически одобрения по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г., за проверка на съответствието на лицата с изискванията на чл. 43 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, както и за упражняване на контрол върху дейността им, утвърдена със Заповед РД-02-14-906 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 4.ІV.2012 г.; публ., БСА, бр. 9 от 2012 г.

2.6. Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.ІІІ.2005 г. (публ., БСА, бр. 7 от 2005 г.)

2.7. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.)

2.8. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, приета с ПМС № 205 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г.; попр., бр. 90 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.)

2.9. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с ПМС № 210 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.)

2.10. (чл. 7, ал. 1) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с ПМС № 271 от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от   2011 г.)

2.11. (чл. 7, ал. 1) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с ПМС № 242 от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от     2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 50 от 2014 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 5 от 2009 г.

            2.12. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС № 94 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.)

2.13. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с ПМС № 175 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 24, 40 и 61 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.)

            2.14. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с ПМС № 204 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.)

            2.15. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с ПМС № 250 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.)

2.16. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.)

            2.17. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с ПМС № 168 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.)

            2.18. (чл. 7, ал. 1) Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.)

            2.19. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 76 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2014 г.)

            2.20. (чл. 7, ал. 1)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм., бр. 48 от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.)

2.21. (чл. 24)Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.)

2.22. (чл. 26а, ал. 2)Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие, приета с ПМС № 138 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 97 от 2008 г. и бр. 50 от 2014 г.)

2.23. (чл. 30д)Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара, приета с ПМС № 110 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм., бр. 85 от 2005 г. и бр. 40 от 2006 г.)

3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от     2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)

            3.1. (чл. 13)Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с ПМС № 275 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2002 г.; изм., бр. 40 от 2006 г. и    бр. 8 от 2010 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2010 г.

3.2. (чл.28) Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 от 2007 г. и бр. 56 от 2011 г.)

4. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 42 от 2009 г. и бр. 97 от 2010 г.; доп., бр. 82 от 2012 г.)

5. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО (изм. на загл., ДВ, бр. 41 от 2010 г.) (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г. и бр. 38 от 2012 г.)

 
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions