КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Конкурс за концепция "Алея на Европа"

Петък, 31 Януари 2014 18:21
01

АКТУАЛИЗАЦИИ

----------------------

28/02/2014
Наградените проекти ще бъдат публикувани до няколко дни поради необходимостта за съгласувателни процедури с партньорите

----------------------

24/02/2014
Заповед за състава на журито

----------------------

13/02/14
Въпроси и отговори;
Удължен срок за регистрация - до 20/02/2014;
Журито ще бъде обявено до 21/02/2014, след решение на СОС.
Становище на сдружение "Велоеволюция"

----------------------

06/02/14
Поради ангажимент
на възложителя
официалното представяне се променя на 11/02 (вторник) от 11:00ч.

Приложение 6
Дендрология

----------------------

05/02/14
Официалното откриване на конкурса ще се проведе на 11/02 от 11:00 ч. в Представителството на европейската комисия в България (ул. Раковска, 124)

----------------------
04/02/14
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. за въпроси;
Приложение 4


 

loga
 

ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с предстоящото честване на Денят на Европа – 9 май 2014г, Представителството на Европейската Комисия в България с партньорството на Столична община възнамерява да изгради „АЛЕЯ НА ЕВРОПА”, която по иновативен начин да запознава жителите и гостите на град София с политиката на Европейския съюз, правата и задълженията на нейните граждани, както и с интересни природни и културно-исторически факти от държавите членки. Алеята ще бъде първа по рода си изградена в рамките на ЕС. Настоящият конкурс за идейна концепция за рекламно-информационна „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” цели избор на проектант за изработка на проект на база най-добро предложено решение. След приключването на конкурса и избора на проектант ще бъде направена изложба с всички предадени проекти. На класираният на първо място участник ще бъде възложено проектирането на обекта. Конкурсът е явен, едноетапен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПАРТНЬОРИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА
Възложител на конкурса е Европейската комисия, чрез своето представителство в България. Партньор на проекта е Столична община. Организатор и партньор по провеждането на консурса е Камара на архитектите в България – Регионална колегия София-град. 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Обектът трябва да предоставя на посетителите по съвременен и интерактивен начин информация за Европейския съюз, свързана с история на Европа и Европейския съюз, политики на Европейския съюз – екология, свободно движение, възобновяема енергия, интересни факти за различните държави членки на ЕС и др. Конкретната информация ще бъде осигурена от Възложителя след избора на проектно решение и определяне  параметрите на презентирането й. Да бъде предвидена възможност за представяне на най-малко три тематично обособени групи информация.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Участниците в конкурса трябва да предложат подходящо обособяване на информационна алея в рамките на указания териториален обхват – Южен парк II част между Метростанция „Европейски съюз” и пешеходния мост на НДК (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

 02  

Въз основа на функционална и идейна обосновка на проектантите, нейното трасе може да бъде новопроектирано или да представлява обновяване и реконструиране на съществуваща паркова алея. Тематичното и композиционно оформяне на алеята и пространството около нея трябва да дава възможност за адаптирането й със съществуващата паркова среда и да запознава посетителите с предложената информация за Европейския съюз (структура и история), актуалните за ХХІ век политики (екологично равновесие, икономията на енергия и използване на ВЕИ, рециклиране на материали, икономично използване на водните ресурси, запазване и обогатяване на биоразнообразието и т.н.) и да представя интересни факти за държавите членки. Развитието на идеята за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” да е на база функционално зониране и площоразпределение на отделните тематични информационни площадки и акценти. Участниците в конкурса имат свободата да предложат начина на представяне на информацията и оформянето на алеята (табели, кътове, парково обзавеждане, осветителни тела, декоративни елементи, мултимедия и др.) Предложеното решение трябва да е съобразено с контекста на средата и прилежащите обществени пространства (хотел Хилтън, Музеят „Земята и хората”, Музеят за съвременно изкуство САМСИ, Метростанция „Европейски съюз”, пешеходния мост на НДК). С оглед на сигурността да се предложи подходящо осветление и система за наблюдение. Конкурсният проект да съдържа идеи за вида на настилките по алеята и прилежащите й площадки. Съществуващата дървесна растителност по възможност да се запази , като в завимост от проектното решение може да бъде предложена и нова.
Стойността за реализиране на проекта не трябва да надвишава 35 000 лв с ДДС.  Възможно е участниците да предложат и проекти с по-висока стойност за реализация, като в този случай трябва да бъде предложена етапност на реализацията, като всеки етап трябва да представлява завършен обект и стойността на първия етап не трябва да надвишава 35 000 лв с ДДС. В случай, че участниците предложат елементи на мултимедийно представяне на информацията, цената на мултимедийната техника може да се калкулира отделно. Срокът за реализация на проекта е до 09.05.2014г. (началото на месец май 2014г).
Предложенията трябва да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба.

invitation-01

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА И РЕГИСТРАЦИЯ
Право на участие в конкурса (със статут на водещ проектант) имат всички правоспособни архитекти и ландшафтни архитекти, които са се регистрирали за участие. Участието може да бъде самостоятелно или в екип. При участие в екип, правоспособен трябва да бъде ръководителя на екипа, на чието име се издава регистрацията. Всеки участник (екип) може да се регистрира само веднъж и да представи само едно проектно предложение. При регистрация, участникът декларира, че разполага с правоспособен екип специалисти за изпълнение на задачата при последващо възлагане. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационна форма и изпращането й на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Организаторът на конкурса ще изпрати обратно потвърждение за регистрация с рег. №. Срокът за регистрация е до 14.02.2014г.
В конкурса нямат право да участват:
-    лицата, изготвили конкурсната програма
-    членовете на техническата комисия, на журито, както и свързаните с тях лица съгласно търгивския закон и/или ЗПУКИ
-    лицата, намиращи се в трудови или служебни взаимоотношения  с Възложителя или с член на журито
-    лицата, лишени от проектантска правоспособност

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. Класираните на първо, второ и трето място проекти, стават собственост на Възложителя. След приключване на конкурса и изложбата, некласираните проекти ще бъдат върнати на техните автори.

ВСЕКИ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Графична част -  до две табла формат 96.5/96.5 см;
2. Текстова част -  до две страници формат А4, включваща описание на идеята и финансова обосновка;
3. Един брой CD със запис на графичната и текстовата част в .pdf формат,  с общ обем на файловете до 20 МВ.
Всеки кандидат има пълна свобода за представяне на идеята си, като няма изисквания за оформлението и съдържанието на графичната и текстовата част. Всички текстови материали да бъдат на български език.

ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Участниците в конкурса предават предложенията си в два непрозрачни запечатани плика с нанесен Рег. №.

Плик 1  трябва да съдържа:

1. Графична част;
2. Текстова част;
3. Един брой CD.

Плик 2 трябва да съдържа оригиналите на представените при регистрацията документи.
Краен срок за подаване на предложения за конкурса - до 16:00 часа на 24.02.2014 г. в офиса на РК София-град към КАБ в гр.София, ул. „Кракра” 11, Централен дом на архитекта.
Информация за конкурса и материали за участниците ще бъдат обявени на интернет страниците на Организатора www.kab-sofia.bg и www.kab.bg, на интернет страницата на Възложителя – ec.europa.eu/index_bg.htm. Конкурсните материали са безплатни.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класираният на първо място участник ще получи награда в размер на
1 500 лв и предложение да сключи договор с ЕК за изработка на проект за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” във фаза Работен проект (стойността на работния проект  по всички необходими части е до 3 000 лв., срокът за изработка до 20 дни).
Втора награда :
Класираният на второ място участник ще получи награда в размер на
1 000 лв.
Трета награда :
Класираният на трето място участник ще получи награда в размер на 500 лв.

В случай на отказ от страна на класирания на първо място участник да сключи договор за изработка на проект за „АЛЕЯ НА ЕВРОПА” във фаза Работен проект, Възложителят ще предложи на следващите класирани участници.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
1. Оригиналност на проектното решение – до 10 т.
2. Съответствие с техническите изисквания – до 10 т.
3. Съответствие с изискванията за срок за реализация  – до 10 т.
4. Съответствие с изискванията за цена за реализация  – до 10 т.
5. Представяне на проекта пред журито – до 20 т. (представянето на проектите от участниците пред журито ще се извърши на 26.02.2014г. в заседателната зала Централния дим на архитекта, ул. Кракра 11, гр. София).

Общата оценка за критерии на всеки участник, ще е средно аритметично от оценката на всеки един от членовете на Журито. Максимален брой точки, които могат да се получат от участниците от оценките е 60 точки.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът се прекратява в следните случаи:
1. Не е извършена нито еднa регистрация за участие или не е предаден нито един проект;
2. Постъпилите предложения на участниците не отговарят на изискванията;
3. Отпадане на необходимостта на Възложителя от провеждането му.

ЖУРИРАНЕ
Заповед за състава на журито
Всички предоставени от регистрираните участници документи и проектни материали ще бъдат прегледани от техническа комисия, назначена от Председателя на РК София-град. При установяване на липсваща или некоректно представена информация след приключване на регистрацията, съответният участник ще бъде уведомен по предоставената от него елетронна поща и ще бъде поканен да отстрани недостатъците, но не по-късно от крайния срок за предаване на проектите.
Всички постъпили проектни предложения ще бъдат оценени от жури. Журито ще бъде назначено от Председателя на КАБ – РК София-град, като в състава му ще се включат представители на Възложителя, Организатора и Партньорите.  
Журито трябва:
1. Да се запознае с изискванията на конкурсната програма и критериите за оценка;
2. Да разгледа и оцени постъпилите проекти съобразно критериите посочени в Конкурсната програма т. 1, 2, 3,4 и 5;
3. Да състави протокол за окончателно класиране на участниците.  

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

За подпомагане работата на журито и техническата комисия ще бъде привлечен юрист. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

КАЛЕНДАР НА КОНКУРСА
Обявяване на конкурса
04.02.2014г.
Официално представяне на конкурса с отговори на въпроси 
11.02.2014г. от 11:00 в Представителството на ЕК в България (ул. Раковска, 124) (актуализирано на 06/02/14)
Срок за регистрация за участие и задаване на въпроси     
20.02.2014г. (актуализирано на 13/02)
Срок за предаване на предложения от участниците     
от 15.02.2014 г. до 24.02.2014 г.
Журиране    
от 25.02.2014 г. до 27.02.2014 г.
Обявяване на резултатите
28.02.2014 г.
Официално връчване на наградите и изложба на всички проекти  
04.03.2014 – 14.03.2014г.

ВЪПРОСИ МОЖЕ ДА ЗАДАВАТЕ НА:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (до 13/02/2014)

 

 
   
Постер във формат А3 може да свалите от ТУК.  
 

Коментари  

 
#16 арх. Билал Гаерли 2014-02-23 20:19
Здравейте,

Бих искал да попитам за някои детайли.
Дали трябва и къде да спомена имената на своя екип?
Дали трябва да напиша името си на таблата?
Дали трябва да предвидя паркоместа в проекта?

Благодаря
 
 
#15 арх.Лъчезар Йонов 2014-02-20 15:51
Въпрос 1: Задължително ли е придържането към очертаната с червена линия площ за основна намеса или е допустимо да се включи и останалата част от парка, като по-цялостна визия за развитие и евентуална поетапна схема на изграждане? Така формулираното пространство е доста ограничено и е трудно да се осмисли връзката му с останалата паркова среда.
Въпрос 2: До колко часа на 20 февруари се приемат регистрации?
 
 
#14 Десислава Димитрова 2014-02-18 10:43
Искам да попитам при предаване на проекта до 24.02 необходимо ли е да се прилага удостоверението от КАБ за ППП, за да знам необходимо ли е да доплатя преди предаване на проекта таксата от 156лв. или това може да се случи след евентуално одобряване на проекта за реализация. За момента имам заплатена таксата за тази година за чл. внос от 84лв.
 
 
#13 Добрина Георгиева Андреева 2014-02-15 19:45
Държа да отбележа, че файла с дендрологията не съвпада със цифровите файлове, които са дадени... или поне с този файл озаглавен проект... Този проект какъв е вече, не разбирам. :)
 
 
#12 KAB Sofia 2014-02-13 12:37
Отговор във връзка със Становище на Сдружение „Велоеволюция“:
Желателно е екипите да предложат решение, съобразено със съществуващата велоалея, като отчетат възможностите за безконфликтна организация на пешеходно и велосипедно движение, възможност за продължаване на велоалеята до входа на метростанция „Европейски съюз“.
 
 
#11 KAB Sofia 2014-02-13 12:36
Въпрос 5:
Уважаеми Дами/Господа,
Във връзка с участието в конкурса за идейна концепция за "Алея на Европа" в София, бихме искали да получим разяснения относно етапа, на който трябва да бъдат изпратени декларациите от приложение 5.
Отговор:
Сканирано копие на декларациите трябва да се изпрати заедно с регистрацията, за да може своевременно техническата комисия да прегледа документите и да се свърже с даден участник в случай на проблем. Оригиналите на регистрационнат а форма и декларациите трябва да се предадат в плик 2 заедно с проектното предложение.
 
 
#10 KAB Sofia 2014-02-13 12:35
Въпрос 4:
Здравейте,
Може ли някои от участниците в екипа да бъдат без проектантска правоспособност ?
Отговор:
Да, може. Ръководителят на екипа обаче трябва да притежава проектантска правоспособност , както и да осигури правоспособен екип специалисти за цялостно изготвяне на проекта.
 
 
#9 KAB Sofia 2014-02-13 12:35
Въпрос 3:
Здравейте,
Бихме искали да ви зададем няколко въпроса, свързани с конкурса за Европейска алея.
В зададените графични материали има различия със съществуващото положение. Изпълнението на зададените от Вас проектни алеи в дадените .cad файлове включва ли се в бюджета от 35 000 лв. за евроалеята или би било изпълнено с друго финансиране? Растителността по проект също се различава от съществуващата, да считаме ли, че изпълнената ще бъде по задания от Вас проект?
Отговор:
Очакваният резултат на този етап от конкурса е концепция, и еветуални малки различия от съществуващото положение няма да бъдат отчетени от журито. В зависимост от избраното проектно решение, за продължаване на работата организаторът ще съдейства за осигуряване на актуално заснемане. Бюджетът на настоящата задача НЕ включва изграждане на алейната мрежа на парка по предоставения проект. Екипите могат да предложат частично изграждане на алеи, ако това е свързано с предлаганото проектно решение.
 
 
#8 KAB Sofia 2014-02-13 12:34
Въпрос 2:
Здравейте, колеги в приложените изходни данни няма актуално заснемане на
растителността в разработвания участък, така както се вижда от снимките.
Ако приложите допълнителен файл ще бъде от полза за всички участници.
Отговор:
Поради кратките срокове за организация и събиране на изходни данни, в конкурсната документация са приложени предоставените от „Зелени системи“ данни както за кадастъра и проекта за тази част от парка, така и за заснемането на дървесната растителност. Евентуални малки несъответствия в растителността няма да бъдат отчетени при журирането. Организаторът би могъл да съдейства на първопремирания екип за осигуряване на актуално заснемане с оглед продължаване на работата.
 
 
#7 KAB Sofia 2014-02-13 12:33
Въпрос 1:
Бих искала да ви попитам дали завършили студенти с непълна проектанска правоспособност могат да вземат участие в конкурса. И ако отговора е "не", могат ли да участват в екип с ръководител, който има пълна проектантска правоспособност .
Отговор:
Предвид целта на Възложителя, която е избор на правоспособен проектант, който да изготви работния проект, в конкурса могат да участват само членове на КАБ, със съответната призната правоспособност . Това изискване важи само за ръководителя на колектива, като освен него в екипа може да има и други специалисти, студенти и т.н… Пълната проектантска правоспособност е желателна, но не задължителна и е в зависимост от предложеното решение (съгласно ЗКАИИП , проектантите с ОПП могат да изготвят проекти за обекти пета и шеста категория по ЗУТ, ландшафтните архитекти с ОПП за паркове от четвърта категория по ЗУТ)
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions