КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина

Четвъртък, 10 Октомври 2013 00:00
01

 

Градски ескизи 41.
Автор: Михаил Петков

 

1.Животът продължава своя непресторен и неспирен бяг и за съжаление на нищо не

ни учи! Хората живеят и творят по инерция така, както и правят, каквото си знаят. Променят се непрекъснато часове и денонощия, изтича времето, ние добиваме още и още опит, остарявайки, но като че ли той не ни е необходим – щом не го ползвамес човешкото си въображение. Някои - млади още, отдавна са сякаш натрупали своя опит и няма накъде повече да трупат – всичко е пълно, и карат така, както си знаят от онова време, когато са трупали нещото.

Не е ли опитът една бездънна каца, в която човек налива, докато е жив?

Не се съмнявам в разнородността му, важно е как се черпи от него, с кого се споделя,      има ли такива, които се нуждаят от него...От коя посока от опита си черпи човек – добрата ли ползва или сгрешената, сбърканата. Или всичко е самопросто опит?

Как е, не знам.

Все още не мога да схванаи ситуациите, при които човек използва една и съща форма,      едно и също сечиво, един и същи път, за да достигне до целта и да реализира намерението си, повтаряйки се непрекъснато като машина, сякаш не е човеки му липсва въображение.

Вярвам и знам, че неотъпканите пътеки носят много повече творческо щастие.

А живота и времето с него - изчезват, като секунда след секундата, неуспели да ни        покажат и да ни научат да виждаме по-ясно, и дори по-прозорливо.

Работата на архитекта-проектант е изключитено отговорна, знаем го всички и неясно        защо, непрекъснато е в главата и устата ми. Ще я изплюя, тази натрапчива и прилепчива мисъл, за да се освободя и да ми олекне.

Отговорна е, разбира се, особено пред бъдещето, защото то не е наше!

       2. Не бях предубеден за резултата, който очаквах. Убеждавах се непрекъснато, че проектът ще бъде създаден, въз основа на съвременните условия и цивилизационни изисквания, въз основа на глобалните интеграционни процеси, на влиянията и зависимостите им - толкова отчетливо видими днес. Дори предложих решение, което да послужи за база.

Дали да разгледаме представените проектни разработки и да преценим ползите от тях? Дали те сочат пътя на страната към нейното възходящо и устойчиво развитие, дали могат да укрепят нейния потенциал? Или просто делят територията й на отделни административни единици от всякакъв характер и нива, за да напълнят гърлата на ненаситната ламя – администрацията, търсейки липсващото по пробитото дъно на държавната кесия..

Дали националната концепция за прстранствено развитие не е проектирана само като площоразпределителна схема. Какъв е приноса й, с какво той съществено се различава от този на схемата за регионално развитие, още повече, че бенифициентът е един и същ и с непроменими изисквания.

Направени ли са препоръки, посочени ли са пътищата, способите и методите за постигане на целите, как ще се отрази тяхната оптимална реализация, какви и колко са средствата и потенциала за тяхното осигуряване, откъде ще се придобият, ако икономиката на страната не ги притежава, какви са контактите и с кого са необходимите, в какви срокове и етапи ще се реализират, и най-важното - каква е и къде е целта, може ли тя да се постигне с предложените средства и способи, а накрая – кой носи отговорността, ако това не се случи.....Съществуват ли други решения, варианти, илитези са избрани по чувство.Предполагам, че има, разбира се!...Питам се обаче - защо никой, никъде не изказа своето професионално мнение за нея, никой не коментира постигнатото - дори не я похвали!

Тя потъна, преди още да я спуснат на вода!

Дали и аз да не се откажа, за да не се ядосвам. Ще се откажа да проучвам проектните разработки, за да не променям предварителното си усещане за добри, но пропуснати очевидно възможности за успешна работа, като ви предлагам - вие да ги разгледате, ако искате. В тях всичко е свързано пряко с държавния бюджет, с всичко - което лети или се яде на тази територия. И то ни засяга! Би трябвало! Изкажете своите професионални и човешки становища и разбирания, за да се чуят, а аз ще им се доверя.

Какво е естеството на готовите вече проектни разработки ? Не смятате ли, че разработките са просто един научен труд или практическата им полза е основната?

      

       3. За да не съм голословен, ще си позволя да споделя единствено разбиранията и принципите, които очаквах да залегнат в тях като основни, а вие ще прецените – дали ги има и как са използвани..

Естествено пространствената концепция за развитие на държавата би трябвало да се проектира по едни и същи принципи и правила, но пренаредени по своята значимост, съобразeно с времето и с обстоятелствата, сред които живеем, като „площо-разпределението” и йерархично пространственото административно подреждане останат накрая, за да съберат в себе си цялото богатство и претенции на предходните, и по-важните такива, при наличието на ясно поставени цели и начини за постигането им, а не да се търси документиране на състоянието на икономиката и политиката на управлението й, въпреки, че то е базата за тяхното бъдещо развитие. И само толкова.

Неразумно и непрофесионално е съществуващото делениена области и икономически региони. Тяхното уедрено обединение и подчинение трябва да е необходимо и задължително, защото ще показва зависимостите и взаимовлиянията на всички човешки дейности на територията на страната, европейския югоизток, европейската икономическа, политическа и културна обвързаност.

От изключително значение би трябвало да са приоритетите на производствените, функционално - икономическите и транспортно-комуникационните, логистични изисквания -стълбове и фундаменти за развитието на националното стопанство и икономиката днес.

И преди бях споменавал за значението и влиянието на трите Нютонови закона на гравитацията и Общата теория на Относителността на Айнщайн върху динамиката на човешкия живот и върху всичко, което е продукт на неговия разум и разсъдък - с особено ярко и блестящо влияние върху урбанизираните човешки творения, пръснати навсякъде по земната повърхност и доминиращи над незастроените и свободни земни територии, хвърлили мантията на своята власт над тях деспотично, но и с уважение............ /„ градски ескизи NN 8 и 19 /

Взаимовлиянията и взаимозависимостите на всеки елемент, и на цялото, са подчинени на изводите им! Искаме или не – ние сме техни пленници и сме в тяхна зависимост! Това се отнася в пълна степен и за териториалните зависимости и влияния на всяка отделна територия, на всяко урбанизирано място, независимо от големината или времето на раждането му. Трябва да овладеем и използваме огромните им възможности, за да бъдем прецизни в преценките и решенията си.

Все някога това трябва да се случи! Изготвянето на обединена устройствената стратегия за развитието на страната бе времето за този цивилизационен избор и отчитам притеснението си, че отново сме пропуснали шанса да си вършим нещата вярно и точно, отговорно и иновативно.

Дори с крачки пред по-развитите от нас страни!

А дали можем да се справяме с подобни по трудност задачи, дали сме подготвени, дали не я караме така, както си знаем, за което говорих? А знаем ли? Не ползваме ли отдавна остарели, морално остарели, принципи и структурно-пространствени похвати?

  

   4. След основните структуроопределящи и формиращи изискванията, към всеки план или програма за развитие, принципи, следват останалите, които попълват общата картина на територията, нейните богатства, и потенции, като ще отбележа пак, че териториалните принципи трябва да остават най-накрая, заедно с всичките им възможности.. Те ще поемат тежестите, ограниченията и бъдещето на всички преди тях, и чак тогава биха могли да се създадат условия за териториално пространствено деление и градоустройствено степенуване, тъй като са техен очакван резултат.

Но, това е и ще бъде естествено следствие от упражнената сила на влияние и зависимости на и върху разглежданата територия и елементите от нея, на абсолютният сбор от резултати от човешки дейности - с освидетелствани, документирани и проектирани контакти и влияния от творческия екип, съвестно и прецизно изведени, за да дадат впоследствие вярната картина и точните изводи, в интерес към крайните положителни резултати, гледайки бъдещето на територията в глобален контекст.

Необходими са параметрите и структурите на оптималните производствени, икономически, функционални и логистични обвързвания, зависимости и пространствени мрежи, техният динамичен и вечно променящ се живот, легнали върху цялата територия на държавата и региона, и подчинени на съвременната политическа и икономическа карта на глобалния свят, както и на перспективите им. Защото всички са обвързани със суровини и с енергетика, с демография и с образование, с климат, и.... т.н. С манипулация, власт и с бъдеще! Необходими са, за да бъдат отложени и изразени с абстрактните изразни средства на професията.

Дали се разбират от предложените проектни решения тези търсения е изключително важно! Винаги са пренебрегвани, а понякога са и изоставяни, неразбрайки пространственото им и структурно значение? Игнорирани, поотделно или заедно, те ще компрометират силата, обхвата, и нуждата от новопроектираната пространствена концепция, и ще доведат до бързата й подмяна.

Принципите при създаването й като цяло или на отделните й елементи са едни и същи – прости и рационални, ако се базират на тези всеобщи закони.

Националната концепция за пространственото развитие е програма за развитие на потенциала на страната и не е съществено важно нейното елементарно площоразпределение, с хилядите си варианти на управление, а изявата на връзките и зависимостите на дейностите, които съставляват живота на нашето общество ! В помощ на тяхното оптимално управление и в негова полза !

Съществено е обвързването с перспективите за развитие на дейностите върху нейната територия, тяхното синхронизиране и хармонизиране така, че да носят приходи и печалби, с принадена стйност! Държавата и хората в работоспособна възраст трябва да са печеливши! И собствеността не би трябвало да има някакво съществено значение, според мен, защото тя само ще ги управлява, подчинявайки им се!

Не е интересно, как ще се подредят областите и регионите, и останалите измислени административни атрибути, пълнещи ненаситните гърла на чиновниците.

  

     5. Нямаме производства, но имаме работна ръка. За съжаление тя е неквалифицирана, при всичките й нива, но пък европейските програми се борят успешно с този, самосъздаден към стопанството ни, недостатък. Нямаме ресурси! Знаем. И други страни страдат от това, но държавата трябва да започне да произвежда, за да просъществува! Без значение, какво и как! Именно пространствената концепция трябва да разреши това, заедно с етапите на реализацията й...Липсата на рецепти и предписани лечения означава, че целта не е достигната и ще е необходимо отново да се положат усилия за нейното откриване, тъй като използваните досега пътища и средства са били, явно в някаква степен, грешни!

Нютоновите закони на гравитацията и Общите закони на Относителността владеят всяко земно съществуване, взаимовлияят си и зависят взаимно така, че всички структурни елементи, заедно с техните резултати биха били предвидими, за да се използват при управлението на растежа на икономиката и страната.

Необходимо е да сравним потенциала на традиционния подход при проектирането – чиито резултати винаги са били в някаква степен имагинерни, неясни, неточни,неустойчиви, дори непредвидими в палеативността си, със зависимостите си - от една страна и иновативността, за която говоря и настоявам от няколко години, при и с нейните рентгенови разрези през всяка, без изключение дейност, през целия й обхват, с всички установени и бъдещи контакти, с постоянните наблюдения над промените!

Днес живеем, най-малкото в друга технологична среда, нямаща почти нищо общо с тази – преди около 50 години и трябва да я ползваме рационално!!

Лошо, лошо ще е само, ако не се разбира това, което говоря и настоявам!

Пиша тези думи без да критикувам. Все още! И за себе си търся решението и пътя - този на разсъдъка и разума.

Съществува и вероятност това ми предложение да се окаже принципно неправилно. Все пак увереността ми е значително по-голяма, тъй като теориите, които предлагам да се използват от градоустройствената наука и практика са известни и утвърдени. И, както е твърдял Нютон в „Принципите” си – законите му се отнасят за всичко във Вселената и за падащата ябълка на Земята, описват и доказват влиянието, което оказва и изпитва всяко тяло, под въздействието на друго, приложило своята гравитационна сила.

При това положение изглежда напълно разумно да предположим и приемем, че законите действат върху всичко около нас, следователно и върху урбанистичните структури от всякакво ниво и те определят влиянието и зависимостите помежду им.

6. За това, все пак, ще разсъждавам, колкото мога, без да претендирам за абсолютната правота, очевидно търсейки я уверено и последователно.

Изпитам чувството, че територията на страната, в нейният устройствен контекст, е разгледана повече декларативно – само с възможностите й, които притежава, без да се посочват пътищата за развитие, без способите, без ресурсите и следователно и без резултатите, които се очакват.

Не е определено и нивото на пространственото й състояние. Очевидно е, че авторите стъпват на познатото от хилядолетия класическо пространствено състояние на материалния свят, без да се ползват от научните постижения на човечеството, направени преди няколко столетия, преди едно, а и в наши дни - от Исак Нютон, Алберт Айнщайн и Стивън Хокинг, а и от още много други.

Приетото пространство на националната концепция за развитие е съставено само от основните му параметри, тъй като липсват, не по-малко важните, други елементи - като време, маса и скорост, даващи и определящи дименсиите на всяко състояние на материята и отношенията й, на зависимостите й и на променящата се сила на гравитационното им влияние. Няма го най-важното - времето, няма я масата и скоростта й. Така се загубва възможността да се получат реалните, истинските дименсии и зависимости на съществуващия материален свят, който се анализира и чието развитие се прогнозира за определения период време.

Накратко – направената „пространствена” концепция за развитие, дори в концептуалното си състояние, е непълна и недостатъчна,защото методът за анализ и проектиране е в пространствено несъответствие с пространствените нива на заобикалящия ни свят. за да отбележи посоките за развитие на страната! Би била полезна, ако покажеше – освен какво се търси и как би могло да се постигне, а и за какво време, срещу какви материални и интелектуални усилия и средства, с каква маса, в каква форма, при каква скорост ще се получи определен резултат върху определената територия ! Да покаже, освен целта, а и пътищата за постигането й. С тази ниска и неперспективна пространствена урбанистична организация би могло да се получи продукция, само на същотоикономическо и интелектуално ниво. Приблизително вярна или по-точно – малко вярна, и при това положение – непълноценна!

При друга, по-съвременна организация на основополагащите принципи и съставните урбанистични елементи, използвайки широкоизвестните физични закони, вероятността да се получат значително по-верни резултати, е напълно реална. Това би осигурило и самочувствие на авторите да споменават и използваната литература, без свян и притеснение.

Михаил Петков / април-май-август-септември 2013г./ 0887974392 / Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ...

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18

Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк

 

Изображение:http://wolfdancer135.deviantart.com

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions