Изчисляване себестойността на проектанската услуга по част "архитектура"

съгласно Методиката за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране от 2008 гCopyright © 2024 Камара на архитектите в България
Регионална колегия София-град